Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурси

​​Обява асистенти - 22.12.2016 г.


Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание чл.67, ал.2 от Правилника за развитието на академичният състав в МУ-Варна обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент", както следва:

За Факултет „Медицина"

 • в област на висше образование 4. Природни науки, професионално направление 4.3. Биологически науки, по специалност „физиология (неврофизиология и психофизиология„ – един за Катедра „Физиология и патофизиология", УНС по физиология;

  За Факултет „Обществено здравеопазване"
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност хигиена (обща, комунална, радиационна, на детско-юношеската възраст, трудова медицина, хранене и диететика)" - един за Катедра „Хигиена и епидемиология;
 • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, по специалност счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (в здравеопазването)"- един за Катедра „Икономика и управление в здравеопазването";
 • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)" - един за Катедра „Икономика и управление в здравеопазването";

За Филиал Шумен

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност акушерство и гинекология„ - един за Катедра „Здравни грижи";

По чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност хигиена (обща, комунална, радиационна, на детско-юношеската възраст, трудова медицина, хранене и диететика)" - един за Катедра „Хигиена и епидемиология.

 

Срокът за подаване на документи е тридесет дни от датата на публикуване на обявата на интернет страницата на МУ- Варна. 

           

Конкурсните изпити за заемане на академичната длъжност „асистент" за Факултетите „Медицина" и  „Обществено здравеопазване", ще се проведат на два етапа: по съответната специалност и степен на владеене на чужд език /английски/.

 

За справки и документи – в Медицински университет- Варна, ул. „Марин Дринов", № 55, Отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/ 677-135 , 052 / 677-033 и 052 / 677-136.

Дата на публикуване на обявата на 22.12.2016 г.

 

Автобиография

Заявление за участие асистенти

Заявление за участие асистенти по чл.6813

Списък с необходимите документи

Декларация з а достоверност *******************


Конкурси за заемане на академични длъжности „Главен асистент", „Доцент" и „Професор"

 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:

           

„Професор"

 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
  7.2. Стоматология, по специалност „Орална хирургия" – един за нуждите на Факултет „Дентална медицина", Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
  7.2. Стоматология, по специалност „Протетична дентална медицина" – един за нуждите на Факултет „Дентална медицина", Катедра „Протетична дентална медицина";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
  7.2. Стоматология, по специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия" – един за нуждите на Факултет „Дентална медицина", Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
  7.1. Медицина, по специалност „Съдебна психиатрия" – един за нуждите на Филиал Велико Търново, Катедра „Здравни грижи" и Първа клиника по психиатрия към МБАЛ „Света Марина" ЕАД – гр. Варна;
 • в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, по специалност „Неорганична химия" – един за нуждите на Факултет „Фармация", Катедра „Химия".

   
   „Доцент"
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
  7.1. Медицина, по специалност „Урология" – един за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Хирургични болести", УНС по урология и Клиника по урология към МБАЛ „Света Марина" ЕАД – гр. Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
  7.1. Медицина, по специалност „Урология" – един за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Хирургични болести", УНС по урология и Клиника по урология към МБАЛ „Света Анна" АД – гр. Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
  7.1. Медицина, по специалност „Нервни болести" – двама за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Нервни болести и невронауки" и Втора клиника по нервни болести към МБАЛ „Света Марина" ЕАД – гр. Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
  7.1. Медицина, по специалност „Педиатрия" – един за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Педиатрия" и Първа детска клиника към МБАЛ „Света Марина" ЕАД – гр. Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
  7.1. Медицина, по специалност „Физиология на животните и човека" – един за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Медико-биологични науки", УНС по физиология, патофизиология, микробиология и патологоанатомия;
 • в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по специалност „Микробиология" – един за нуждите на Факултет „Фармация", Катедра „Предклинични и клинични науки";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
  7.4. Обществено здраве, по специалност „Кинезитерапия" – един за нуждите на Медицински колеж-Варна, УНС по „Рехабилитатор";

 

„Главен асистент"

 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
  7.1. Медицина, по специалност „Психиатрия" – един за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Психиатрия и медицинска психология" и Втора клиника по психиатрия към МБАЛ „Света Марина" ЕАД – гр. Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
  7.1. Медицина, по специалност „Психиатрия" – един за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Психиатрия и медицинска психология";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
  7.1. Медицина, по специалност „Нервни болести" – един за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Нервни болести и невронауки" и Първа клиника по нервни болести към МБАЛ „Света Марина" ЕАД – гр. Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
  7.2. Стоматология, по специалност „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица " – един за нуждите на Факултет „Дентална медицина", Катедра „Пародонтология и дентална имплантология";
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
  7.4. Обществено здраве, по специалност „Управление на здравните грижи " – един за нуждите на Филиал Шумен,  Катедра „Здравни грижи";
 • в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, по специалност „Медицинска психология" – един за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Психиатрия и медицинска психология" и Клиника по психиатрия към МБАЛ „Света Марина" ЕАД – гр. Варна.

   

 

Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в „Държавен вестник".

За справки и документи - Медицински университет-Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, отдел „Научна дейност и кариерно развитие", ет.3, стаи 318 и 319, тел. 052/677-055, 052/677-056, 052/677 083 и 052/677 084.

              Обявата е публикувана в ДВ бр. 95 от 29.11.2016 г.

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

„ПРОФЕСОР"

 

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
 2. Творческа автобиография;
 1. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование с приложението;
 2. Нотариално заверено копие на диплома за придобита образователна и научна степен „Доктор";
 3. Нотариално заверено копие/я на документ/и за призната специалност;
 4. Нотариално заверено копие на диплома за академична длъжност „Доцент";
 5. Публикуван монографичен /хабилитационен/ труд или равностойни на монографичния труд публикации;
 6. Списък на научните публикации;
 7. Копие от научните публикации;
 8. Резюме на научните трудове;
 9. Списък с участия в национални и международни научни прояви и участия в проекти;
 10. Справка за приносите на научните трудове;
 11. Удостоверение за ръководство на докторанти и защитени дисертационни трудове;
 12. Удостоверение за стаж по специалността;
 13. Удостоверение за преподавателски стаж;
 14. Справка за учебна натовареност;
 15. Медицинско свидетелство;
 16. Свидетелство за съдимост;
 17. Резюмета на монографичния/ хабилитационния труд на български и английски език, всяко в обем не по-малко от 10 стандартни машинописни страници (на електронен носител);
 18. Доказателство за регистрация в Google Scholar (както и Research Gate и други профили в научни мрежи);
 19. Декларация за достоверност на представените документи;
 20. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност: копие на дипломата за придобита НС „Доктор на науките", справка за цитирания, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, съгласно базата данни на Thomson Reuters справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, изобретения, рационализации, патенти и др., съгласно Приложение 1 от ПРАС в МУ-Варна.

   

   ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДСТАВЯТ В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ- ОРИГИНАЛ И ОСЕМ ЕКЗЕМПЛЯРА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
  МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И КНИГИ ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 2010 Г.МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ХАРТИЕН ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
  ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „НАУЧНА ДЕЙНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул. „Марин Дринов", 55, ет. 3, стаи 318 и 319, тел: 677-055, 677-056, 052/677 083, 052/677 084.

   

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

„ДОЦЕНТ"

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
 2. Творческа автобиография;
 3. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование с приложението;
 4. Нотариално заверено копие на диплома за придобита образователна и научна степен „Доктор";
 5. Нотариално заверено копие/я на документ/и за призната специалност;
 6. Удостоверение за стаж по специалността;
 7. Удостоверение за преподавателски стаж;
 8. Справка за учебна натовареност;
 9. Публикуван монографичен/хабилитационен труд (4 екземпляра на хартиен носител) или равностойни на монографичния труд публикации;
 10. Списък на научните публикации;
 11. Копие от научните публикации
 12. Резюме на научните трудове;
 13. Списък с участия в национални и международни научни прояви, участия в проекти;
 14. Справка за приносите на научните трудове;
 15. Медицинско свидетелство;
 16. Свидетелство за съдимост;
 17. Резюмета на монографичния/хабилитационния труд на български и английски език, всяко    в обем не по-малко от 10 стандартни машинописни страници (на електронен носител);
 18. Доказателство за регистрация в Google Scholar (както и Research Gate и други профили в научни мрежи);
 19. Декларация за достоверност на представените документи;
 20. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност: диплома за придобита НС „Доктор на науките", справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, съгласно базата данни на Thomson Reuters, справка за цитирания, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, изобретения, рационализации, патенти и др., съгласно Приложение №1 от ПРАС в МУ – Варна.

 ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДСТАВЯТ В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ- ОРИГИНАЛ И ОСЕМ ЕКЗЕМПЛЯРА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И КНИГИ ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 2010 Г.МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ХАРТИЕН ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „НАУЧНА ДЕЙНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул. „Марин Дринов", 55, ет. 3, стаи 318 и 319, тел: 677-055, 677-056, 052/677 083, 052/677 084.С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

 „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

 

    1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;

 1. Творческа автобиография;​

    3. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование с приложението;

 1. Нотариално заверено копие на диплома за придобита образователна и научна степен „Доктор";
 2. Нотариално заверено копие/я на документ/и за призната специалност;
 3. Удостоверение за стаж по специалността;
 4. Удостоверение за преподавателски стаж;
 5. Списък на научните публикации;
 6. Копие от научните публикации;
 7. Документ за владеене на чужд език – ниво В2 или аналогичен документ;
 8. Медицинско свидетелство;
 9. Свидетелство за съдимост;
 10. Доказателство за регистрация в Google Scholar (както и Research Gate и други профили в научни мрежи);
 11. Декларация за достоверност на представените документи;​
 12. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научно-преподавателска дейност, справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, съгласно базата данни на Thomson Reuters, справка за цитирания, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО,  рационализации, участия в проекти, участия в национални и международни научни прояви и др., съгласно Приложение 1 от ПРАС в МУ-Варна;

 ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДСТАВЯТ В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ- ОРИГИНАЛ И ШЕСТ ЕКЗЕМПЛЯРА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И КНИГИ ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 2010 Г. МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ХАРТИЕН ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „НАУЧНА ДЕЙНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул. „Марин Дринов", 55, ет. 3, стаи 318 и 319, тел: 677-055, 677-056, 052/677 083, 052/677 084.