Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурси


КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ, ПРОФЕСОР И ДОЦЕНТ ОБЯВЕНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК бр. 96/01.12.2017 г.