Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Евтаназията – другият изходПараскева Манчева

ISBN 978-954-9685-41-1

Година на издаване: 2013

Монографията разглежда евтаназията - стар проблем с медицинско, юридическо и морално-етично измерение и значение. Интензивните дискусии за моралността и законността на евтаназията са феномен от втората половина на XX век, макар явлението да е познато от древността. В монографията той е поставен в съвременния контекст – променящата се ценностна ориентация на хората под влияние на много фактори, между които намесата на високите медицински технологии за удължаване и поддържане на човешкия живот.

Монографията „Евтаназията – другият изход" представлява сериозно изследване на този многоаспектен проблем, което изследване авторката базира на широк кръг от публикации, мнения, чужди изследвания, както и на собствения изследователски опит.

Сърцевината на проблема „евтаназия" е представена във възможно най-пълния си вид – исторически аспекти, дефиниции, преглед на документи, нормативната уредба в света и в България. Детайлно са разгледани аргументите „за" и „против" евтаназията, които се докосват до фундаментални проблеми като ценността на човешкия живот, правото на избор, човешкото достойнство, полезността. 

Разгледани са три области, свързани с дебата за евтаназията. Първата област е правна информираност на гражданите, която би направила тяхното участие в дискусиите за законовата регламентация на евтаназията по-валидно и по-резултатно. За първи път в България е извършено изследване на тази категория в социално-медицински проучвания. Посочването на структурните елементи на правното съзнание – познавателен, психологически и поведенчески – е въведение към използването им в методиката на собственото проучване, резултатите от което обогатяват съдържанието на монографичния труд.

Втората област е свързана с идеята на авторката, предложенията за промени в нормативната уредба на евтаназията да бъдат предшествани от нееднократни проучвания сред различни групи от населението. Тя спира вниманието си на хронично болните с трайно намалена работоспособност. Мнението им относно регламентацията на евтаназията представлява интерес, поради тяхната уязвимост и повишена чувствителност към проблема. Констатациите за ниската им информираност по този въпрос са основа на редица авторски разсъждения и предложения. Обвързването на дебата „за" и „против" евтаназията с правното съзнание на пациенти с трайно намалена работоспособност засилва актуалността на монографията.

Третата област е качеството на живот като отражение на хроничната болест върху живота на индивида и като един от измерителите на ефективността на здравните системи. Ниското качество на живот, според данните и разбиранията на авторката, влияе върху решението за евтаназия.

Теоретичното обогатяване на връзката между понятията евтаназия, правно съзнание и качество на живот на полиморбидни пациенти е достойнство на монографичния труд. Теоретичният анализ е последван от заключението, че качествените и разширяващи се палиативни грижи за тежко и нелечимо болни са алтернатива на зародилата се законодателна инициатива за легализиране на евтаназията.

Дилемата „за" и „против" евтаназията ще е предмет на продължителен дебат. Всички стъпки, насочени към повишаване информираността и чувствителността на обществото към него имат висока обществена полезност.