Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Биологични ефекти на оксидативния стрес и билките като средство за противодействие

Йоана Киселова-Кънева

ISBN 978-619-90019-4-3  
 
Година на издаване: 2013 г.

Монографията е посветена на актуален и значим проблем – лечебният потенциал на растенията. В книгата са разгледани биологичните ефекти на оксидативния стрес и е обсъдена възможността за повлияването му чрез лечебни растения от българската флора. Важен акцент с научно-приложна насоченост е разкриването потенциала на българските билки като здравен ресурс.

В монографията е разгледана продукцията на активни кислородни форми като основа за оксидативен стрес при живите организми и молекулните увреждания предизвикани от свободнорадикаловата продукция. Представена е връзката между оксидативния стрес, хроничното възпаление, и инсулиновата резистентност. Разглежда се медиаторната функция на активните кислородни форми и участието им в механизмите на регулация на редокс чувствителни гени.

Втора част на монографията е посветена на антиоксидантна защита на организмите, като са представени основни екзогенни антиоксиданти, постъпващи с храната. Специално внимание е обърнато на растенията като източници на антиоксиданти и по-специално на растителните полифеноли. В отделна глава се разглеждат биологичните активности на полифенолите, сред които тяхното имуномодулиращо, противодиабетно и антиобезитно действие. Обсъждат се накратко биодостъпността и метаболизмът им.

Може би най-интересна за читателя, обаче, ще бъде частта от монографията, която разглежда биологичните ефекти на българските лечебни растения - антиоксидантна и противовъзпалителна активност и обсъжда механизмите на това действие, привеждайки примери от съвременни научни проучвания в България.

Монографията на доц. Йоана Киселова-Кънева ще представлява интерес за широк кръг читатели – лекари от различни специалности, фармацевти и биотехнолози, студенти от медицинските специалности, както и за широката публика. Този труд представя пред обществеността на достъпен език многогодишната иновативна научна дейност на Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика с Лаборатория по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици към която работи доц. Киселова, в областта на проучване на лечебното действие на българските лекарствени растения. Изданието е един безспорен успех и за прохождащия нов Фармацевтичен факултет на Медицински университет Варна