Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Проф. Антония Димова е новият декан на ФОЗ

Проф. Антония Димова е новият декан на Факултета по обществено здравеопазване в Медицински университет – Варна. Тя бе избрана с категорично мнозинство на заседание на Общото събрание на факултета, което се проведе на 16 юни в аудитория „Капрелян". По време на общото събрание бяха определени още и нов числен и структурен състав на факултетния съвет. За председател на Общото събрание на Факултета бе избрана проф. Силвия Борисова, ръководител Катедра по здравни грижи, а за заместник-председател доц. д-р Цонко Паунов, ръководител УС по епидемиология. Визитка: Проф. Антония Димова, д.м. е родена на 19.11.1974 година в гр. Шумен. През 1998 г. придобива магистърска степен по „Здравен мениджмънт" в МУ-Варна, 2003 г. придобива специалност по Медицинска информатика и здравен мениджмънт, а през 2005 г. образователна и научна степен „Доктор" по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията". От 2005 г. е гл. асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, а през 2008 г. придобива научно звание „Доцент". През 2018 г. придобива академична длъжност „Професор". Заема последователно длъжности ръководител УС „Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика" (2017 г.), ръководител на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването (2017-2019 г.), заместник декан на ФОЗ (2018-2020 г.). Преподавател е по здравен мениджмънт, управление на качеството в здравеопазването, здравна политика в бакалавърските и магистърските програми на Факултета по обществено здравеопазване. Лектор е в курсове за обучение и следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт. Проф. Димова има над 80 публикации (монографии, учебници, доклади, статии) в областта на здравната политика, здравния мениджмънт и управление на качеството в здравеопазването. През 2019 г. получава грамота за високи научни постижения на СУБ за 2019 г. за публикацията Bulgaria: Health System Review, Health Systems in Transition, 2018. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3