Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Срокове и документи за записване

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИ I-ВИ КУРС В МК-ВАРНА

1. Диплома за завършено средно образование (оригинал);

2. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар и заверено от психиатър;

3. Четири снимки /паспортни/;

4. Комплект документи за записване (студентска книжка, лична карта на студента, две декларации и един брой именник);

5. Лична карта;

6. Бордеро за платена държавна такса за първия семестър на учебната 2015/2016 г.

7. Приетите по специалността „Рентгенов лаборант"  представят Удостоверение за проведен периодичен медицински преглед, издаден от НЦРРЗ – София „Радиационна медицина" ул. Г. Софийски" № 3, за годността им за работа с източници на йонизиращо лъчение.

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ВАРНА В ПО ГОРЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

Период за записване: 14.09.15 – 25.09.2015 г.

При записването  студентите в началото на всяка учебната година представят в учебен отдел на Медицински колеж:

При несвоевременно внасяне на таксата за обучение, студентът не се записва и няма право да посещава учебни занятия!!!


Медицински университет – Варна

Банка ДСК-ЕАД КЛОН ВАРНА

BIC: STSABGSF

IBAN: BG 24STSA93003100040700-В ЛЕВА

IBAN: BG 05STSA93003400040702-В ЕВРО

УЧЕБЕН ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ