Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Текущи проекти

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014: 

„Съвременен диагностичен и терапевтичен подход при хепатоцелуларен карцином"

Ръководител: Проф. д-р Искрен Коцев, дм

Вижте повече 
Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014: 

„Проучване на анатомични характеристики на ларинкса при новородени и деца в яслена възраст в норма и патология с ендоскопски методи"

Ръководител: Доц. д-р Николай Сапунджиев, дм

Вижте повече 

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2014: 

„Превантивни ефекти на природни монотерпени върху паметови нарушения на експериментални гризачи"

Ръководител: Доц. Мариета Георгиева, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Изследване на ефективността на транскраниалната магнитна стимулация за повлияване на когнитивните нарушения при депресивни епизоди в рамките на рекурентно депресивно разстройство (F33) и биполярно афективно разстройство (F31.3, 4, 5)"

Ръководител: Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м.

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

 „Фармакологично повлияване на витамин К-зависимия протеин остеокалцин при плъхове с метаболитен синдром – метаболитни и поведенчески аспекти"

Ръководител: Доц. Мария Желязкова, дм

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2015:

„Прогностични и предиктивни фактори при карциноми на отделителната система"

Ръководител: Доц. д-р Петър Иванов Генев, дм

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Сероепидемиологични и лабораторно-диагностични проучвания върху разпространението и клиничната значимост на Epstеin –Barr вирусната инфекция"

Ръководител: Доц. д-р Лилия Иванова Иванова, дм

Вижте повече

    Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Сероепидемиологични и молекулярно-генетични проучвания на цитомегаловирусната инфекция при рискови групи пациенти. Конгенитална цитомегаловирусна инфекция"

Ръководител: Доц. д-р Лилия Иванова Иванова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Създаване на инфраструктура за лечение на социално значими заболявания на ретината с иновативни лазерни технологии"

Ръководител: Доц. д-р Зорница Иванова Златарова, дм

Вижте повече

  Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Триизмерна визуализация на глиални клетъчни израстъци и туморни клетки при колоректален рак"

Ръководител: Проф. Никола Йорданов Колев, дмн

Вижте повече

   Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Анализ на субпопулации от микроглия по време на развитието на палиума при човек "

Ръководител: Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„PH(-) миелопролиферативни неоплазми – морфологична и имунохистохимична характеристика"

Ръководител: Доц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м.

Вижте повече

    Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Експериментално проучване на ефектите на биологично активни вещества от растителен произход в модели на метаболитен синдром и чернодробна токсичност при плъхове с цел бъдещо разработване на лекарствени продукти или хранителни добавки"

Ръководител: Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дмн

Вижте повече

   Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Определяне на морски биотоксини в миди и планктон от Черно море"

Ръководител: Доц. Станислава Кателиева Георгиева, дх 

Вижте повече

   Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Изследване на поправки на обтурации като част от минимално инвазивно лечение на зъбния кариес"

Ръководител: Доц. д-р Владимир Емануилов Панов, дмн 

Вижте повече

   Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Създаване на оптична станция за оптимизация на базово офталмологично изследване с цел подобряване на качеството и скоростта на очните прегледи"

Ръководител: Д-р Теодора Лъчезарова Маринова, дм

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Създаване на инфраструктура за динамичен микроструктурен анализ на зрителния анализатор със съвременна ангио-OCT технология"

Ръководител: Д-р Елица Герчева Христова, дм

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Изследване на динамиката на оздравителните процеси в периимплантатните тъкани посредством сцинтиграфия с 99mTc-MDP (метилен дифосфонат)"

Ръководител: Доц. д-р Борислав Георгиев Чаушев, дм

Вижте повече   

  Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

 „Проучване на генната експресия на някои слабо проучени белтъци и микро РНКи с оглед на приложението им като молекулярни маркери при пациенти с колоректален карцином'

Ръководител: Гл. ас. Оскан Бахидинов Тасинов, дб

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

 „Проучване на лекарствени взаимодействия на ниво биотрансформация"

Ръководител: Доц. маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, дх

Вижте повече

    Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Съвременни технологии при глюкозния мониторинг на деца и юноши с диабет тип 1 – предимства"

Ръководител: Проф. д-р Виолета Михова Йотова, дмн

Вижте повече

   Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2016:

„Прогностични биохимични маркери при пациенти с белодробен тромбоемболизъм"

Ръководител: Доц. д-р Диана Петкова Господинова, дм

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Роля на витамин К-зависимия протеин остеокалцин в регулацията на енергийния метаболизъм при жени с метаболитен синдром"

Ръководител: Доц. д-р Мария Делчева Желязкова-Савова, д.м.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Витамин К- зависими GLA-протеини – нови биомаркери за сърдечносъдова калцификация"

Ръководител: Проф. Бистра Цанева Галунска, д.х.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Създаване на структура за динамично определяне на периферната зрителна острота при пациенти с имплантирани вътреочни лещи и социално значими заболявания"

Ръководител: Доц. д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Създаване на структура за осъществяване на прецизнa топография на преден очен сегмент за ранна диагностика при заболявания на роговицата, както и при пациенти с катаракта и глаукома"

Ръководител: Доц. Д-р Яна Манолова Манолова, д.м

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Производство на алогенни костни трансплантати и оценка на ефекта от приложението им посредством хистоморфометричен анализ на твърди срезове"

Ръководител: Проф. д-р Владимир Емануилов Панов д.м.н.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Зрителен, перцептуален и козметичен комфорт – ефект върху качеството на живот при двустранно слепи пациенти, след хирургично възстановяване на зрението на едното око"

Ръководител: Проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Иновативна инфраструктура за оптична реконструкция на клетки и тъкани при нормални и патологични състояния"

Ръководител: Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Иновативна инфраструктура за оптична реконструкция на клетки и тъкани при нормални и патологични състояния"

Ръководител: Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Нови RGD/полиамини – синтез и проучване за противотуморна активност"

Ръководител: Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.н.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Синтез и охарактеризиране на ново поколение ретиноиди"

Ръководител: Доц. Светлана Фоткова Георгиева д.ф.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Проучване и анализ на циркулиращите в североизточна България HDV генотипове"

Ръководител: Доц. д-р Лилия Иванова Иванова, д.м

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Проучване ефектите на сяра-съдържащи минерални води върху метаболизма на сяра при хора"

Ръководител: Доц. д-р Милка Аспарухова Нашар

Вижте повече

 Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Изследване на ефективността на ниско енергийния инфрачервен лазер за повлияването на орална болкова симптоматика"

Ръководител: Доц. д-р Миглена Илиева Балчева-Енева, д.м.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Определяне на въглехидрати, протеини и  фенолни съединения в черноморски водорасли от вид Cystoseira barbata и Ulva rigida"

Ръководител: Проф. Любомир Евстатиев Македонски, д.х.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Изследване на единични нуклеотидни полиморфизми в некодиращи РНК-и при пациенти с колеректален карцином с цел идентифициране на нови диагностични, прогностични и предиктивни биомаркери за българската популация"

Ръководител: Доц. Мария Атанасова Раданова, д.б.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Получаване на богат на антоцианини екстракт от плодове на бъзак (Sambucus ebulus) и охарактеризиране на биологичната му активност във връзка с установяване на адаптогенен потенциал с оглед използването му като суровина при производство на храни и лечебни средства"

Ръководител: Доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б.

Вижте повече

Проект по Фонд „Наука" – Конкурсна сесия 2017

„Промяна в количеството на висцералната мастна маса и отношението й към повишения сърдечно-съдов риск при пациенти с дългогодишен тип 1 захарен диабет"

Ръководител: Доц. д-р Йото Йотов, д.м.

Вижте повече