Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Биляна Илковска

​​

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 23.12.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Вътрешни болести"
Факултет  Медицина
Първично структурно звеноКатедра „Пропедевтика на вътрешните болести"
Кандидат:д-р Биляна Илковска
Тема на дисертационния труд: „Хомеостаза на желязото при здрави хора и пациенти с метаболитен синдром с основен акцент върху хепсидина-хормона регулатор на метаболизма на желязото"
Научен ръководител: Доц. д-р Бранимир Каназирев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-357/ 18.10.2016 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м. – Ръководител Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Нина Николова Гочева, д.м.н. – Началник Клиника по кардиология и интензивна терапия, МБАЛ „НКБ" ЕАД - гр. СофияРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Яна Димитрова Бочева, д.м. – Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория", Медицински университет  „Проф. д-р Параскев Стоянов" – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Снежана Томова Тишева, д.м.н. – Ръководител Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология", МУ - ПлевенСтановище
Външен членДоц. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м. – Клиника по кардиология, МБАЛ „НКБ" ЕАД, гр. СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. –  МБАЛ „Св. Марина" – Варна, Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 
Външен член

Проф. д-р Николай Йорданов Пенков,д.м.н. - Изпълнителен директор на СБАЛК по Кардиология,

гр. Варна

 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.01.2017 г. (вторник) от 13.30 ч

. в аудитория „Проф. Вл. Иванов" на МБАЛ Св. Марина" ЕАД,гр. Варна. ​