Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Яна Манолова Манолова

​​

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
​​   Дата на публикуване: 30.12.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Офталмология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Очни болести и зрителни науки"
Кандидат:д-р Яна Манолова Манолова
Тема на дисертационния труд:„Трансплантация на амниотична мембрана-логистика, хирургически техники и микроструктори анализ на резултатите"
Научен ръководител:  Проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № 109-389/ 08.12.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н. - Ръководител Катедра „Очни болести и зрителни науки", Зам.-ректор „Иновации и транслационна медецина" към МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, д.м.н. - Ръководител Катедра „Очни болести", Медицински университет - СофияРецензия
Външен член Полк. проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, д.м. - Началник Очна клиника, ВМА, гр. СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, д.м. - Медицински университет - ПловдивСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова, д.м. - Катедра „Очни болести и зрителни науки", Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м. - Катедра „Очни болести и зрителни болести" при МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, д.м. - Катедра „Очни болести" при МУ-Пловдив 
Автореферат​ ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.01.2017 г. от 10.00 ч.  в аудитория 816
в сградата на Факултет „Фармация" при МУ - Варна.​ ​ ​