Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УС "Медицински оптик"

Специалността "Медицински оптик" е разкрита през 2013 г.., Медицинският оптик е специалист, осигуряващ очна грижа и оптична корекция на зрението и имащ право да работи както в оптики, оптични центрове, работилници, заводи и складове за оптични средства, така и в офталмологични практики. Съдържанието на квалификационната характеристика на специалност „Медицински оптик“ съответства на обявените цели и е разработено в съответствие с европейските директиви и нуждите на потребителите, в съответствие с учебния план. Теоретическата и практическата подготовка по време на обучението е насочена към усвояване на задълбочени познания в следните насоки: фундаментални медико-биологични знания и детайлна подготовка по оптика, физична и клинична рефракция; специални медицински знания и умения по оптика; организационно-управленски знания и умения; комуникативни, етични, научноизследователски, законови и др. В обучението на студентите са включени преподаватели и специалисти от други катедри на четирите факултета на МУ-Варна.     База за обучение е и „Специализираната болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД, където студентите имат уникалната възможност да участват в лечебно-диагностичния процес и да наблюдават приложение на най-високи технологии в офталмологията.
Професионалният бакалавър „Медицински оптик“ има възможност да надгради образователно-квалификационното си равнище с магистърска степен по специалност „Оптометрист“ в ПН 7.5 Здравни грижи, която е разкрита във ФОЗ на МУ-Варна.
Трите категории специалисти, опазващи очното здраве, имат условия за работа в симбиоза с цел развитие на цялостна концепция за превенция, профилактика, оптична корекция и лечение.