Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​

УС “Помощник фармацевт“

УС "Помощник фармацевт"

Специалност „Помощник  фармацевт"  към Медицински колеж Варна е разкрита през 1961 година.Тя подготвя медицински специалисти, които се реализират в аптеки, аптечни складове, дрогерии, галенофасовачни  лаборатории, фармацевтични заводи и други.

Основатели на специалността са магистър фармацевт Димитър Константинов и магистър фармацевт Хаик Баронян.

От създаването й до днес са се дипломирали над 1500 помощник фармацевта.Обучението се извършва в съвременно оборудвани лаборатории и зали. Учебните програми както и методите на преподаване  се актуализират непрекъснато и се съобразяват със съвременните европейски изисквания във висшето образование.

Дипломираните с квалификация „професионален бакалавър" помощник фармацевти намират 100% трудова реализация по специалността.

След проведената програмна акредитация през 2009 година специалността „Помощник фармацевт" получава оценка „добра" и срок на акредитация за шест  години.

 

Академичен състав

Гл.ас. Димана Димитрова Георгиева, доктор ​​​​-  Ръководител УС,​ курсов ръководител

Доц. Силвия Георгиева Михайлова, доктор -  курсов ръководител

Проф Антоанета Здравкова Цветкова, доктор​​

Гл.ас.фарм. Момчил Константинов Ламбев, доктор​ - административен асистент, курсов ръководител

Ас. маг. фарм. Пламен Стефков Бекяров

Ас. Десислава Николаева Александров - Иванова

Ас. Мария Гавраилова Дангова 

Виолета Тодорова Стоянова Научна дейност на преподавателите в УС "Помощник фармацевт":

Проф. Антоанета Здравкова Цветкова д.и. е съавтор в „Ръководство по социална фармация и фармацевтично законодателство" за помощник фармацевти, осем публикации и три участия в научни конференции с международно участие в областта на икономиката на здравеопазването.

Доц. Силвия Михайлова е съавтор на практическо ръководство „Немедикаментозни методи за обезболяване на раждането"


 

Научноизследователска дейност

Преподавателите от УС „Помощник фармацевт"  участват в научни сесии, конференции и конгреси. Представени са с 21 публикации. Студентите участват  в  проведените научни сесии на МК-Варна с четири представени от тях публикации: 2 доклада и три постерни презентации.