Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​

УС „Зъботехник“

 

УС „Зъботехник“

Специалността  "Зъботехник" към Медицински колеж гр. Варна е разкрита през 1974 година.Тя подготвя специалисти с многопрофилна квалификация за реализация в  самостоятелни медико-технически лаборатории. От създаването на специалността до днес са дипломирани над 1800 зъботехници. Обучението по учебна практика се провежда в съвременни бази, получили акредитация. Непрекъснато се обновяват и актуализират  учебните програми и методи на преподаване, като се съобразяват със съвременните европейски и световни тенденции. Материалната база през  2013 година бе изцяло подновена. За път в България в Медицински колеж - Варна се усвояват безметални технологии при изработване на зъбопротезни констукции.  Дипломираните зъботехници могат да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравни грижи".  След проведената през 2010 година  програмна акредитация  специалността "Зъботехник" в Медицинския колеж – Варна  получи оценка „много добра"  със срок на акредитация 6 години.

 

Академичен състав:

Гл. ас. д-р Борис Янков Борисов, д.м. - Ръководител УС

Доц. Минко Милчев Милев, доктор 

Дoц. Светлана Пенева Ангел​ова, доктор ​- курсов ръководител

Доц. Михаела Атанасова Варнева, д.м. - административен асистент

Гл. ас. Ненко Маринов Цветков, доктор – преподавател, курсов ръководител

Гл.ас. Ани Атанасова Атанасова, доктор - преподавател

Гл.ас. д-р Радостина Панайотова Василева, д.м.

Нела Георгиева Калпакчиева - преподавател, курсов ръководител


Научноизследователска дейност

Студентите от  УС "Зъботехник"  традиционно участват заедно със своите преподаватели в студентските научни сесия, организирани от Медицинските колежи в град Пловдив и Плевен. От 2012 г те вземат участие  и в Научните сесии на МК-Варна. За периода 2006 - 2014 г. са представени 15 публикации и 32 участия в научни сесии, конференции и конгреси, като 13 от тях са със студентско участие.