Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас
Решение за класиране  към  обявление № 110-778/ 11.04.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 110-778/ 11.04.2022 г.

Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" („Проекта"), в изпълнение на изискванията на Ръководство за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

      за предварителен подбор за назначаване на експерти към експерти към екип за изпълнение по проекта по Дейност 3, Дейност 5 и Дейност 6 по следните позиции:

1.   2 (двама) експерти „Образователни дейности" в направление Медицина на бедствените ситуации и морска медицина

1.1  Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1.  Участва в разработването и внедряването на компетентностен модел на докторанта по професионално направление 7.1. Медицина;

2.  Разработва инструментариум за оценка и валидиране на резултатите по докторските програми, които ще бъдат дигитализирани;

3.  Участва в разработването и въвеждането на дигитализирана учебна програма за обучение на докторанти по специалността „Медицина на бедствените ситуации" в направление 7.1. Медицина;

4.  Участва в разработването на учебните планове;

5.  Подготвя вида и съдържанието на учебния план и учебна документация съобразно образователните изисквания, правилата на МУ-Варна и изискванията на нормативната уредба на страната;

6.  Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми;

7.  Участва в подготвянето на банка с материали за обучение, учебна документация на докторанта, изисквания към учебното съдържание и др., които ще бъдат дигитализирани;

8.  Участва в дигитализирането на документите и материалите, свързани с обучението на докторантите;

9.  Участва в срещите на проектния екип и представителите на академичния състав, външни фирми, както и други събития и дейности по проекта;

10.   Подпомага технически изготвянето и подаването на междинните и крайни технически отчети по проекта;

11.   Съхранява и архивира проектната документация, свързана с дейността му.

1.2. Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в област на висше образование „Здравеопазване и спорт";

3. Хабилитирано лице в областта на Медицина на бедствените ситуации;

4. Владеене на чужд език;

5. За предимство ще се счита опит и/ или познания в обучението на докторанти;

6. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.     

 2.   2 (двама) експерти „Образователни дейности" в направление Педиатрия

2.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1.   Участва в разработването и внедряването на компетентностен модел на докторанта по професионално направление 7.1. Медицина;

2.   Разработва инструментариум за оценка и валидиране на резултатите по докторските програми, които ще бъдат дигитализирани;

3.   Участва в разработването и въвеждането на дигитализирана учебна програма за обучение на докторанти по специалността „Педиатрия" в направление 7.1. Медицина;

4.   Участва в разработването на учебните планове;

5.   Подготвя вида и съдържанието на учебния план и учебна документация съобразно образователните изисквания, правилата на МУ-Варна и изискванията на нормативната уредба на страната;

6.   Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми;

7.   Участва в подготвянето на банка с материали за обучение, учебна документация на докторанта, изисквания към учебното съдържание и др., които ще бъдат дигитализирани;

8.   Участва в дигитализирането на документите и материалите, свързани с обучението на докторантите;

9.   Участва в срещите на проектния екип и представителите на академичния състав, външни фирми, както и други събития и дейности по проекта;

10. Подпомага технически изготвянето и подаването на междинните и крайни технически отчети по проекта;

11. Съхранява и архивира проектната документация, свързана с дейността му.

2.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";

3. Хабилитирано лице със специализация в областта на педиатрия;

4. Владеене на чужд език;

5. За предимство ще се счита опит и/ или познания в обучението на докторанти;

6. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.

3. 2 (двама) експерти „Образователни дейности" в направление Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение

3.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1.   Участва в разработването и внедряването на компетентностен модел на докторанта по професионално направление 7.1. Медицина;

2.   Разработва инструментариум за оценка и валидиране на резултатите по докторските програми, които ще бъдат дигитализирани;

3.   Участва в разработването и въвеждането на дигитализирана учебна програма за обучение на докторанти по специалността „Образна диагностика" в направление 7.1. Медицина;

4.   Участва в разработването на учебните планове;

5.   Подготвя вида и съдържанието на учебния план и учебна документация съобразно образователните изисквания, правилата на МУ-Варна и изискванията на нормативната уредба на страната;

6.   Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми;

7.   Участва в подготвянето на банка с материали за обучение, учебна документация на докторанта, изисквания към учебното съдържание и др., които ще бъдат дигитализирани;

8.   Участва в дигитализирането на документите и материалите, свързани с обучението на докторантите;

9.   Участва в срещите на проектния екип и представителите на академичния състав, външни фирми, както и други събития и дейности по проекта;

10. Подпомага технически изготвянето и подаването на междинните и крайни технически отчети по проекта;

11. Съхранява и архивира проектната документация, свързана с дейността му.

3.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";

3. Хабилитирано лице със специализация в областта на образната диагностика;

4. Владеене на чужд език;

5. За предимство ще се счита опит и/ или познания в обучението на докторанти;

6. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.

4.   2 (двама) експерти „Образователни дейности" в направление Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология

4.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1.   Участва в разработването и внедряването на компетентностен модел на докторанта по професионално направление 7.1. Медицина;

2.   Разработва инструментариум за оценка и валидиране на резултатите по докторските програми, които ще бъдат дигитализирани;

3.   Участва в разработването и въвеждането на дигитализирана учебна програма за обучение на докторанти по специалността „Инфекциозни болести" в направление 7.1. Медицина;

4.   Участва в разработването на учебните планове;

5.   Подготвя вида и съдържанието на учебния план и учебна документация съобразно образователните изисквания, правилата на МУ-Варна и изискванията на нормативната уредба на страната;

6.   Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми;

7.   Участва в подготвянето на банка с материали за обучение, учебна документация на докторанта, изисквания към учебното съдържание и др., които ще бъдат дигитализирани;

8.   Участва в дигитализирането на документите и материалите, свързани с обучението на докторантите;

9.   Участва в срещите на проектния екип и представителите на академичния състав, външни фирми, както и други събития и дейности по проекта;

10. Подпомага технически изготвянето и подаването на междинните и крайни технически отчети по проекта;

11. Съхранява и архивира проектната документация, свързана с дейността му.

4.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";

3. Хабилитирано лице със специализация в областта на инфекциозни болести;

4. Владеене на чужд език;

5. За предимство ще се счита опит и/ или познания в обучението на докторанти;

6. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.

5. 2 (двама) експерти „Образователни дейности" в направление Очни болести и зрителни науки

5.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1.   Участва в разработването и внедряването на компетентностен модел на докторанта по професионално направление 7.1. Медицина;

2.   Разработва инструментариум за оценка и валидиране на резултатите по докторските програми, които ще бъдат дигитализирани;

3.   Участва в разработването и въвеждането на дигитализирана учебна програма за обучение на докторанти по специалността „Офталмология" в направление 7.1. Медицина;

4.   Участва в разработването на учебните планове;

5.   Подготвя вида и съдържанието на учебния план и учебна документация съобразно образователните изисквания, правилата на МУ-Варна и изискванията на нормативната уредба на страната;

6.   Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми;

7.   Участва в подготвянето на банка с материали за обучение, учебна документация на докторанта, изисквания към учебното съдържание и др., които ще бъдат дигитализирани;

8.   Участва в дигитализирането на документите и материалите, свързани с обучението на докторантите;

9.   Участва в срещите на проектния екип и представителите на академичния състав, външни фирми, както и други събития и дейности по проекта;

10. Подпомага технически изготвянето и подаването на междинните и крайни технически отчети по проекта;

11. Съхранява и архивира проектната документация, свързана с дейността му.

5.2 Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен - „Магистър" в професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование „Здравеопазване и спорт";

3. Специализация в областта на очните болести;

4. Владеене на чужд език;

5. За предимство ще се счита опит и/ или познания в обучението на докторанти;

6. За предимство ще се счита участие в научноизследователски и/или образователни проекти.

6.    4 (четирима) експерти „Административна дейност"  

6.1  Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1.  Участва в изследването на компетентностите на докторантите от направление 7.1. Медицина;

2.  Подпомага разработването на компетентностен модел на докторанта по професионално направление 7.1. Медицина, като участва в събирането и обработването на данни от анкетно проучване;

3.  Подпомага разработването на новите учебни програми за докторанти по специалности „Инфекциозни болести", „Медицина на бедствените ситуации", „Педиатрия", „Офталмология", „Образна диагностика" в направление 7.1. Медицина;

4.  Участва в подготовката на образователните и административните документи, материали и ресурси, които съпътстват обучението в докторантура и ще бъдат дигитализирани;

5.  Подпомага дигитализирането на документите и материалите, свързани с обучението на докторантите;

6.  Участва в изготвянето на техническо задание за софтуер за обучение на докторанти в 5-те нови докторантски програми;

7.  Подпомага дейността на Ръководителя и Координаторите по проекта при осъществяване на проектните дейности; 

8.  Подпомага организацията на срещите на проектния екип и представителите на академичния състав, външни фирми, както и други събития и дейности по проекта;

9.  Подпомага технически изготвянето и подаването на междинните и крайни технически отчети по проекта;

10.   Съхранява и архивира проектната документация, свързана с дейността му.

6.2. Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше;

2. Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър" и/или „Магистър" в област на висше образование „Здравеопазване и спорт" и/или „Социални, стопански или правни науки";

3. За предимство ще се счита наличието на административен опит в реализирането на процедури по обучение на докторанти и познаване на нормативни документи, които го регулират.

4. За предимство ще се счита опит в организацията и управлението на проекти и владеене на чужд език/ английски език.

7. 5 (петима) експерти „ИТ"

7.1 Кратко описание на позицията, за която е обявен конкурса:

1.   Подпомага и координира изпълнението на отделните дейности по изграждане на дигиталната среда за обучение на докторанти;

2.   Участва в подготовката на банка с материали за дигитализиране;

3.   Изготвя алгоритъм за дигитализиране на образователното съдържание;

4.   Участва в дигитализирането на образователното съдържание по 5-те докторски програми: „Инфекциозни болести", „Медицина на бедствените ситуации", „Педиатрия", „Офталмология", „Образна диагностика";

5.   Подпомага авторите на дигитално учебно съдържание;

6.   Участва в изготвянето на техническо задание за софтуер за обучение на докторанти в 5-те нови докторантски програми;

7.   Изпълнява и други дейности, възложени от Ръководителя на проекта, свързани с изпълнението му;

8.   Подпомага останалите членове на екипа по проекта в рамките на своите компетенции.

7.2. Изисквания към кандидатите:

1. Образование – Висше, ОКС „бакалавър" и/или „магистър";

2. За предимство ще се счита наличието на познания и/ или опит в областта на автоматизация на административни процеси, както и във внедряването на софтуерни системи за управление на процеси по обучение;

3. За предимство ще се счита наличието на опит в университетски ИКТ отдел;

5. За предимство ще се счита опит в организацията и управлението на проекти и владеене на чужд език/ английски език.

    ІІ. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорите с избраните кандидати се сключват за срок съобразен със заложения за изпълнение на дейностите, но не по- късно от 31.12.2023 г., а възнаграждението се определя от заложеното в проекта и съобразно Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", където е приложимо.  

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

3.1.  Заявление до Ректора на МУ-Варна за участие в конкурса по образеца на проекта- Приложение №1;

3.2.  Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта - Приложение №2;

3.3.  Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност - Приложение №3;

3.4.  Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта - Приложение №4;

3.5.  Декларация за работа по трудово правоотношение, вкл. по проекти – Приложение №5;

3.6. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър" и/ или „магистър:

3.7.  Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация), където е приложимо;

3.8.  Копие от официални документи, които удостоверяват професионалния опит на кандидата (трудова книжка; осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

ІV. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в сектор „Деловодство" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна, с адрес:  гр. Варна, ул. "Марин Дринов" №55 всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 5 (пет) работни дни от публикуване на обявлението за конкурса на интернет страницата на университета.   

Разглеждат се само документите, постъпили в деловодството на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна до изтичане на посочения срок, независимо от начина на тяхното подаване.

V. Етапи на конкурса:

5.1 Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите. На този етап се проверява съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор.

5.2. Недопуснатите кандидати до следващия етап се уведомяват за това, а допуснатите кандидати се уведомяват за деня и часа на провеждане на следващия етап - събеседване.

5.3. Събеседване - Темите, предмет на събеседване с кандидатите ще бъдат свързани с изпълнение на дейностите по проекта в рамките на компетентностите, които са описани към съответната позиция,  за срока на проекта до 31.12.2023 г.

В условията на извънредна епидемична обстановка или други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.