Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

TRANSTEM

Начало

Новини

Екип

Контакти
Начало

Проектът TranStem се финансира от Европейския съюз по споразумение за безвъзмездна помощ  № 856871 - TRANSTEM - H2020-WIDESPREAD-2018-2020 / H2020-WIDESPREAD-2018-04 по програма Хоризонт 2020.

Проектът стартира на 1 октомври 2019 г. и се предвижда да продължи 60 месеца.

 Цел

Целта на TRANSTEM е да отключи, насърчи и поддържа върхови основни и приложни изследвания на стволови клетки, както и клинично приложение в МУ-Варна чрез привличане на ЕRА chair – ръководител в Европейското научно пространство по биология на стволовите клетки. Тази цел ще бъде стратегически постигната чрез създаване на силна изследователска група в тази област, създаване на транслационен отдел по биология на стволовите клетки в МУ-Варна и поставяне на университета в челните редици на научноизследователските, развойни и иновационни дейности в изследванията и терапиите на стволови клетки и регенеративни лекарства. TRANSTEM ще:

  • Подобри организацията и управлението на научните изследвания в МУ-Варна, като създаде нов и напълно функционален Департамент по биология на стволовите клетки и наеме  изключителен изследовател и мениджър по биология на стволовите клетки, който ще ръководи процеса на трансформация и развитието на отдела.
  • Укрепи научните постижения в МУ-Варна в областта на транслационната биология на стволовите клетки чрез непрекъснато развитие и редовна оценка на новия отдел по биология на стволовите клетки, подобряване на капацитета на човешките ресурси, обучения в научните изследвания, двустранни обмени с чуждестранни изследователски центрове за върхови постижения в областта на биологията на стволовите клетки и учебни посещения на био банки в чужбина.
  • Увеличи трансфера на иновационния потенциал на МУ-Варна и ще даде възможност за преобразуване на откритията в нови терапии и медицински продукти, които подобряват общественото здраве и генерират нови икономически възможности чрез създаване на офис за трансфер на знания, надграждане на стратегията за правата върху интелектуалната собственост.
  • Насърчи проектите и сътрудничеството с биотехнологиите, здравеопазването и фармацевтичната индустрия.
  • Даде възможност за регионално обществено-политическо развитие в областта на биологията на стволовите клетки чрез генериране на регионална подкрепа чрез открит диалог между заинтересованите страни със социални и политически заинтересовани страни, справяне с ограниченията в политиката и реформи на пътната карта в българския изследователски и иновационен пейзаж.
  • Използва съществуващите и ще установи нови сътрудничества при кандидатстване и участие в проекти както по национални оперативни програми, така и в международни проектни покани, финансирани от ЕС, като по този начин ще даде възможност за голям научен напредък в използването на стволови клетки за обществено здраве.
  • Гарантира широка и ефективна комуникация и разпространение на резултатите, които повишават информираността, насърчават взаимодействията и увеличават максимално въздействието на TRANSTEM на регионално, национално и международно ниво.


Работен план

Работен пакет 1

РП1 засяга наемането на ръководител от Европейското научно пространство с титлата началник Отдел по биология на стволовите клетки в новосформирания Департамент по биология на стволовите клетки (SCBD) при Научноизследователския институт на МУ- Варна. Новият назначен учен ще бъде висококвалифициран в областта на биологията на стволовите клетки, с доказани управленски умения, лидерски опит и опит.

Работен пакет 2

РП2 ще се съсредоточи върху сформирането на екип на ръководителя от ЕНП, включително вземането на решение за състава на екипа, разработването на процедурата за набиране на персонал, окончателния подбор и наемането на работа. РП ще включва и план за организация на научната дейност, човешките ресурси, финансите и администрацията и разпространението на резултатите от проекта, за организация на новонаетите (и съществуващи) служители на МУ-Варна в новия Департамент по биология на стволовите клетки към Научноизследователския институт на МУ- Варна.

Работен пакет 3

РП3 ще засяга прилагането на структурни промени в МУ-Варна в съответствие с приоритетите на ЕНП и засилването на капацитета на екипа за успешно участие в ЕНП. Стратегията, научната програма и планът за действие на Департамента по биология на стволовите клетки ще бъдат изцяло разработени, а работата му ще бъде редовно наблюдавана.

Работен пакет 4

Целта на РП е да засили научните постижения на МУ-Варна в областта на биологията на транслационните стволови клетки. Това ще бъде постигнато чрез: 1. Едностранен и двустранен обмен с чуждестранни изследователски центрове за върхови постижения; 2. Редовни обучения за изследователи на МУ-Варна, пост докторанти и докторанти; 3. Конференции, конгреси, симпозиуми и обучения за екипа на ръководителя от ЕНП и персонала на Научноизследователския институт в областта на биологията на стволовите клетки, правата върху интелектуалната собственост, иновациите, създаването и управлението на проекти.

Работен пакет 5

Работният пакет има за цел да насърчи регионалния растеж, разширяването и дългосрочното развитие на нови изследвания и терапии на нови стволови клетки чрез взаимодействие с външни за МУ-Варна медицински специалисти, докторанти, лекари, пациентски организации и политически органи. По-конкретно, задачите включват:

1. Привличане и обучение на докторанти в области, включващи работа по биология на стволовите клетки, 2. Обучение на медицински персонал от други болнични заведения в региона, като по този начин се дава възможност за разпространение на практиката в други университетски и болници в регионален мащаб, 3. Сътрудничество между лекари и пациентски организации, 4. Преодоляване на затрудненията в политиките и по този начин насърчаване на по-широкото регионално и политическо развитие в областта на биологията на стволовите клетки, 5. Диалог с политиците за реформи в пътната карта за научноизследователска и развойна дейност.

Работен пакет 6

Шестият РП има за цел да засили трансфера на иновации и дългосрочното сътрудничество чрез дейности по трансфер на знания със сектора на здравеопазването, свързване с ключови проекти и организации, както и иницииране на общи национални (вкл. Структурни фондове) и международни съвместни проекти. Ръководител на РП: ръководителя от ЕНП.

Работен пакет 7

Седмият РП ще се съсредоточи върху прилагането на ефективна стратегия за комуникация и разпространение, за да подчертае потенциала и постиженията на МУ-Варна за научноизследователска и развойна дейност и да увеличи максимално нейното въздействие на регионално, национално и международно ниво. Основните цели са: 1. Повишаване на обществената и научната информираност по проекта; 2.Съдействие при взаимодействието с научните и ненаучните публики, включително здравната индустрия; 3. Осигуряване на правилното разпространение и използване на постиженията на проекта по най-ефективния начин. Ръководител на РП: г-жа Елица Дренска.

Работен пакет 8

РП8 цели да координира и утвърди развитието и резултатите на проекта и да гарантира спазването на финансовите и административните процедури на ЕК. Подробните цели на работния пакет са: 1. Осигуряване на оптимална координация на научните, човешките и финансовите ресурси; 2. Оптимизиране и гарантиране на интеграцията между изследователските дейности на РП; 3. Гарантиране на правилното функциониране и ефективност на координационните, консултативните и управителните съвети; 4. Осигуряване навременното и подходящо докладване пред ЕК. Ръководител на РП: проф. Игор Резник.

Работен пакет 9

Този работен пакет определя „етичните изисквания", на които проектът трябва да отговаря.

 

Научни публикации

 

Новини

МУ-Варна организира международен научен форум в областта на невронаукитеПроведе се първият в България научен симпозиум на тема: „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки"

МУ-Варна организира първия в България научен симпозиум на тема: „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“

МУ-Варна назначи ръководител от Европейското научно пространство в областта на транслационната биология на стволови клетки (TRANSTEM)

На 17.10.2019 г. се проведе начална среща с Управителния съвет на проекта TranStem.

На 23.10.2019 г. се проведе пресконференция за стартирането на проекта TranStem. Галерия


Екип

Екип на проекта:

Д-р Манлио Винчигуера - ръководител от Европейското научно пространство (ERA Chair)

Проф. Игор Резник - координатор на проекта

Проф. Антон Тончев - ръководител на Работен пакет

Проф. Тодорка Костадинова - ръководител на Работен пакет

Александър Дончев - мениджър проект

Мирослава Николова - асистент мениджър

Красимира Атанасова – финансист

Ралица Чаракчиева – юрисконсулт

Татяна Станчева – човешки ресурси

 

Управителен съвет:

Проф. Игор Резник – координатор на проекта/Катедра "Медицинска генетика"

Проф. Антон Тончев – директор на Научно-изследователски институт (НИМУ-Варна)

Проф. Силва Андонова - директор на УМБАЛ "Света Марина"-Варна

Проф. Христина Групчева – зам. ректор "Научна дейност"

Проф. Теменуга Стоева - ръководител направление "Имплантология и генетика", НИМУ-Варна

Проф. Явор Енчев - ръководител катедра "Неврохирургия", НИМУ-Варна

Доц. Николай Цонев - ръководител катедра "Онкология", НИМУ-Варна


Консултативен съвет:

Проф. Цвей Лапидот - директор на института за стволови клетки в Weizmanns, Реховот, Израел;

Проф. Проф. Жан-Лоран Казанова - ръководител на лабораторията за човешка генетика на инфекциозните заболявания в Сейнт Джайлс, Университетска болница Рокфелер, Ню Йорк, САЩ;

Проф. Панайотис Цириготис - ръководител на програма BMT, Университетска болница ATTIKON - Национален и Каподистрийски университет в Атина, Гърция;

Проф. Грегор Айхеле - Институт по биофизична химия Макс Планк, Гьотинген, Германия;

Проф. Анастасия Стойкова - Институт по биофизична химия Макс Планк, Гьотинген, Германия;

Проф. Уиланд Хутнер - директор, Институт по молекулярна клетъчна биология и генетика Макс Планк, Дрезден, Германия


Контакти

rimuv@mu-varna.bg