Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Информация за студенти
Кандидатстудентска кампания 2024/2025, Филиал Шумен

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ И СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ЗА УЧЕБНАТА 2024/ 2025 ГОДИНА:

Специалност
Образователно-квалификацион на степен

Срок за подаване

на документи

Изпитни дати

Медицинска сестра

и 

Акушерка

Бакалавър

За предварителния изпит:

08.04. - 17.04.2024 г.

 

За редовния изпит и за кандидатстване:

17. 06. - 09.07.2024 г.

Предварителен изпит:

Биология -  27.04.2024 г.

 

Редовен изпит:

Биология - 12.07.2024 г.

 

Важно!!!

Документи за кандидатстване за всички специалности се приемат единствено чрез регистрационната форма в сайта на МУ-Варна – от тук.

Кандидат-студентите, явили се на предварителен изпит по биология, имат право да се явят и на редовен кандидатстудентски изпит, като задължително подават документите за кандидатстване, в посочения по-горе срок.

Кандидат-студенти, положили успешно предварителен конкурсен изпит, но неподали документи за кандидатстване в регламентирания срок, не участват в класиране. 

 

І. Документи за кандидатстване в МУ-Варна за учебната 2024/2025 година 

  Очаквайте обявяването на необходимите документи за кандидатстване за всички специалности в Медицински университет – Варна.  Списък на документите, както и още допълнителна информация относно кандидатстването в МУ-Варна можете да намерите в изданието „Справочник за прием на студенти за учебната 2024/2025 г.“.

 Специфични документи:    
При различие на имената в подадените документи и в документа за самоличност се прикачва в регистрационната форма и оригинал на удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от съответната община, или друг официален документ, удостоверяващ идентичността.

  Кандидат-студенти, отговарящи на условията по чл. 68, ал. 3 от ЗВО, освен останалите документи, подават и:   

(1) Кръглите сираци представят удостоверение за раждане и смъртен/ни акт/ове или удостоверение за наследници (сканираните оригинали на документите се прикачват в регистрационната форма).

(2) Решение на ТЕЛК за лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто (сканираният оригинал на документа от двете страни се прикачва в регистрационната форма).

(3) Многодетните майки (с три и повече деца) представят удостоверенията за раждане на децата (сканираните оригинали на документите се прикачват в регистрационната форма).

(4) Близнаци, които кандидатстват в едно професионално направление, представят акт за раждане на другия близнак (сканираният оригинал на документа се прикачва в регистрационната форма).

(5) Военноинвалидите и военнопострадалите представят валиден документ, удостоверяващ това обстоятелство (сканираният оригинал на документа се прикачва в регистрационната форма).

 

II. Начини за подаване на документи

Документи за кандидатстване за всички специалности се приемат единствено чрез регистрационната форма в сайта на МУ-Варна – тук.

За специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" кандидат-студентите полагат писмен конкурсен изпит по биология. Времетраенето на изпита е 2 часа. Изпитът е тест и включва въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ по биология и здравно образование в 8, 9, 10, 11, 12 клас (задължителна и профилирана подготовка).   

Кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", които кандидатстват само за Филиал Шумен, полагат конкурсния изпит тест по биология във Филиала. Кандидат-студентите, които кандидатстват за повече от един филиал или за специалности към МУ-Варна, полагат конкурсния изпит тест по биология в гр. Варна.III. Такси за кандидатстване

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте обявяването на таксите за участие в предварителните изпити по биология и химия през месец април 2024 г.                 

Основаниe за плащане: Такса за изпит  по биология.

От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите, както и лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. Кандидатите, отговарящи на тези условия, прикачват в регистрационната форма и документи, удостоверяващи тези обстоятелства. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите и прикачват в регистрационната форма сканирани оригинали на удостоверение за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници. Вижте тук информация за размера на таксите за кандидатстудентските подготвителни курсове, както и категориите кандидат-студенти, които заплащат 50% от определената такса за участие.

 

Внесени такси за участие в изпит и/или за кандидатстване в специалности без изпит не се възстановяват.

 

Документи за кандидатстване за учебната 2024/2025 година ще се приемат само онлайн – от ту​к.

За да подадете успешно своите документи е необходимо да заплатите дължимите такси по един от следните начини:

 

1. Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:

                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,   

                BIC: STSABGSF 

                IBAN: BG24STSA93003100040700

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН. Можете да заплатите всички кандидатстудентски такси в едно платежно нареждане. По този начин ще бъдете таксувани с банкова преводна такса само веднъж.

 

Основания за плащане:

1. Такса за изпит по ...... (напр.: биология, химия и др.).

или

2. Извършване на онлайн превод чрез ePAY.bg или генериране на уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy Pay – за повече информация е необходимо да следвате инструкциите в системата за онлайн регистрация от тук.

 

Интензивен кандидатстудентски курс за подготовка за предварителния изпит по Биология за учебната 2024/2025 година за направление „Военна медицинска сестра“ и за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и „Кинезитерапия“ (ОКС „бакалавър“), както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор" и "Медицински козметик – вижте подробна информация  тук.       

 

Справочника за прием на студенти за учебната 2024/2025г.  може да намерите:

  • Online тук      
  • Книжарница „Тихови" (гр. Шумен, ул. „Васил Друмев" 21).

 

Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите от Медицински колеж - Варна, специалност "Акушерка" и специалност "Медицинска сестра" може да намерите:

  • Online тук
  • Книжарница „Тихови" (гр. Шумен, ул. „Васил Друмев" 21)

 

За повече информация:

facebook: https://www.facebook.com/filialshumen

https://www.mu-varna.bg/BG/Pages/default.aspx

 

За контакти :

гр. Шумен, ул. „Васил Априлов" №  63

тел. 0882 450 008