Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Информация за студенти

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2023/2024Г.

ФИЛИАЛ ШУМЕН

І. Кандидатстудентски изпити и срокове за подаване на документи за учебната 2023/2024г.:

          Специалности

         Образователно-квалификационна степен     Срок за подаване на                     документи

            Изпитни датиМедицинска сестра

 

 

 

Бакалавър

 


За предварителния изпит:

27.03. – 05.04.2023 г.

 

За редовния изпит и за кандидатстване:

14.06. – 26.06.2023 г.

и 05.07. – 11.07.2023 г.


Предварителен изпит:

Биология -   22.04.2023 г.

 

 

Редовен изпит:

Биология - 14.07.2023 г.


Акушерка


Важно!!!

Документи за кандидатстване за всички специалности се приемат единствено чрез регистрационната форма в сайта на МУ-Варна – от тук.

Кандидат-студентите, явили се на предварителен изпит по биология, имат право да се явят и на редовен кандидатстудентски изпит, като задължително подават документите за кандидатстване, в посочения по-горе срок.

Предварителен изпит по биология се провежда единствено за специалностите „Медицинска сестра и „Акушерка". Оценката от него не е балообразуваща при кандидатстване за други специалности.

Кандидат-студенти, положили успешно предварителен конкурсен изпит, но неподали документи за кандидатстване в регламентирания срок, не участват в класиране. 

ІІ. Документи за участие в предварителен изпит по биология за кандидатстване в МУ-Варна за учебната 2023/2024 година 

За участие на предварителния изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ кандидат-студентите подават следните документи в периода от 27.03.2023 г. до 05.04.2023 г.:

1. Комплект документи за участие в предварителния изпит, който включва: заявление до Ректора на МУ-Варна и декларация за предоставяне и обработване на лични данни, които можете да изтеглите от тук . Разпечатаните и попълнени документи се сканират/снимат и прикачват в регистрационната форма – от тук.
2. Документ за платена такса за изпитите или извършване на електронно плащане по банковата сметка на МУ-Варна:

- Ако сте избрали плащане на таксата по банков път и сте посетили банков клон (или офис на Easy pay без да сте генерирали уникален цифров код), прикачете в системата документа, който сте получили. Ако сте избрали да заплатите таксите чрез онлайн банкиране, направете скрийншот (моментна снимка на екрана на Вашето устройство) на извършения превод и го прикачите в системата;

- Ако сте избрали плащане на таксата чрез онлайн превод с ePay.bg или системата на Easy pay – след попълването на Вашите данни и прикачването на заявление и декларация натиснете бутона „Запис“. На екрана на Вашето устройство ще видите нов бутон „Плащане на такси“. След натискането му изберете вида на плащане – онлайн превод чрез ePay.bg или генериране на уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy pay. Следвайте инструкциите и извършете плащането. При използването на тези две опции за заплащане на такси не е необходимо прикачването на документ за направения превод.

    Вижте таксите за участие в предварителните изпити, категориите кандидат-студенти, които са освободени от тяхното заплащане, както и банковата сметка на МУ-Варна тук.

3. Кандидатите, които нямат българско гражданство (вижте по-долу – раздел IV, точка 1), но имат право да кандидатстват по реда на Правилника за прием на студенти (българоезично обучение) за учебната 2023/2024 година в Медицински университет – Варна, прикачват в регистрационната форма сканиран/сниман документ за самоличност.

 Допълнителна информация относно кандидатстването в МУ-Варна можете да намерите в изданието „Справочник за прием на студенти за учебната 2023/2024 г.“.

Специфични документи:   

При различие на имената в подадените документи и в документа за самоличност се прикачва в регистрационната форма и оригинал на удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от съответната община, или друг официален документ, удостоверяващ идентичността.

 Кандидат-студенти, отговарящи на условията по чл. 68, ал. 3 от ЗВО, освен останалите документи, подават и:  

(1) Кръглите сираци представят удостоверение за раждане и смъртен/ни акт/ове или удостоверение за наследници (сканираните оригинали на документите се прикачват в регистрационната форма).

(2) Решение на ТЕЛК за лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто (сканираният оригинал на документа от двете страни се прикачва в регистрационната форма).

(3) Многодетните майки (с три и повече деца) представят удостоверенията за раждане на децата (сканираните оригинали на документите се прикачват в регистрационната форма).

(4) Близнаци, които кандидатстват в едно професионално направление, представят акт за раждане на другия близнак (сканираният оригинал на документа се прикачва в регистрационната форма).

(5) Военноинвалидите и военнопострадалите представят валиден документ, удостоверяващ това обстоятелство (сканираният оригинал на документа се прикачва в регистрационната форма).

III. Начини за подаване на документи

Документи за кандидатстване за всички специалности се приемат единствено чрез регистрационната форма в сайта на МУ-Варна – тук.

За специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" кандидат-студентите полагат писмен конкурсен изпит по биология. Времетраенето на изпита е 2 часа. Изпитът е тест и включва въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ по биология и здравно образование в 8, 9, 10, 11, 12 клас (задължителна и профилирана подготовка).   

Кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", които кандидатстват само за Филиал Шумен, полагат конкурсния изпит тест по биология във Филиала. Кандидат-студентите, които кандидатстват за повече от един филиал или за специалности към МУ-Варна, полагат конкурсния изпит тест по биология в гр. Варна.

 Очаквайте обявяването на кандидатстудентски подготвителни курсове за учебната 2023/2024г. 

Справочника за прием на студенти за учебната 2023/2024г.  може да намерите:

  • ту​к​
  • Книжарница „Тихови" (гр. Шумен, ул. „Васил Друмев" 21)​

Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите от Медицински колеж - Варна, специалност "Акушерка" и специалност "Медицинска сестра" може да намерите:

  • тук 
  • Книжарница „Тихови" (гр. Шумен, ул. „Васил Друмев" 21)

 

За повече информация:

facebook: https://www.facebook.com/filialshumen

https://www.mu-varna.bg/BG/Pages/default.aspx

 

За контакти :

гр. Шумен, ул. „Васил Априлов" №  63

GSM: 0882 450 008

e-mail: mu-shumen@mu–varna.bg