Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Информация за студенти
І. Кандидатстудентски изпити и срокове за подаване на документи за учебната 2021/2022 година:

Специалности Образователно-квалификационна степен Срок за подаване на документи Изпитни дати
Медицинска сестра

 

 

Бакалавър

 

За редовния изпит и за кандидатстване:

16.06. - 30.06.2021 г.

 и 07.07. - 13.07.2021 г.

Редовен изпит:

Биология -

16.07.2021 г.

Акушерка


Важно!!!

Документи за кандидатстване за всички специалности се приемат единствено чрез регистрационната форма в сайта на МУ-Варна – от тук.

Кандидат-студентите, явили се на предварителен изпит по биология, имат право да се явят и на редовния кандидатстудентски изпит, като задължително подават документите за кандидатстване, в посочения по-горе срок.

Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване в регламентирания срок, не участват в класиране.

 

ІІ. Документи за кандидатстване в МУ-Варна за учебната 2021/2022 година

Кандидат-студентите по специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка"  подават следните документи  онлайн от тук .

Специфични документи:     

При различие на имената в подадените документи и в документа за самоличност се прикачва в регистрационната форма и оригинал на удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от съответната община, или друг официален документ, удостоверяващ идентичността.

Кандидат-студенти, отговарящи на условията по чл. 68, ал. 3 от ЗВО, освен останалите документи, подават и:      

 (1) Кръглите сираци представят акт за раждане и смъртен/ни акт/ове или удостоверение за наследници (сканираните оригинали на документите се прикачват в регистрационната форма).

(2) Решение на ТЕЛК за лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто (сканираният оригинал на документа от двете страни се прикачва в регистрационната форма).

(3) Многодетните майки (с три и повече деца) представят актове за раждане на децата (сканираните оригинали на документите се прикачват в регистрационната форма).

(4) Близнаци, които кандидатстват в едно професионално направление, представят акт за раждане на другия близнак (сканираният оригинал на документа се прикачва в регистрационната форма).

(5) Военноинвалидите и военнопострадалите представят валиден документ, удостоверяващ това обстоятелство (сканираният оригинал на документа се прикачва в регистрационната форма).

 

III. Начини за подаване на документи

Документи за кандидатстване за всички специалности се приемат единствено чрез регистрационната форма в сайта на МУ-Варна – от тук.

 

 IV. Условия за кандидатстване за учебната 2021/2022 година

(1) За студенти в българоезични програми на обучение в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна могат да кандидатстват лица, които са:

1. български граждани;

2. чужденци, със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

3. лица с двойно гражданство, едното от които е българско;

4. граждани на държави, членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;

5. лица със статут на бежанци, удостоверен с документ, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет;

6. от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

(2) В Медицински университет – Варна могат да кандидатстват за обучение и чуждестранни граждани, извън горепосочените. Условията и редът за приемането им като студенти е в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с ПМС №79 от 9.05.2000 г., обн. ДВ, бр. 40 от 16.05.2000 г., и Правилника за прием в англоезични програми на обучение и прием на чуждестранни граждани в Медицински университет – Варна.

(3) Броят на студентите, приемани на места, субсидирани от държавата (държавна поръчка), и размерът на таксите за кандидатстване се утвърждават ежегодно от Министерски съвет.

(4) Не се предоставя държавна издръжка за обучението на студенти, които се обучават за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен (ОКС), след обучение на място, субсидирано от държавата.

(5) Кандидатите, завършили същата или по-висока образователно-квалификационна степен на висше образование на места, субсидирани от държавата (т.нар. „държавна поръчка"), могат да кандидатстват само за места в платена форма на обучение, ако има обявени такива.

(6) Всеки кандидат-студент има право да кандидатства в Медицински университет – Варна за една или повече специалности, но може да бъде записан за студент само по една специалност. Когато се кандидатства за повече от една специалност, при подаването на документите в състезателния картон специалностите задължително трябва да бъдат подредени по ред на желание, отделно за всяка група специалности.

(7) Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. Имат документ за завършено средно образование, осигуряващо им право да се обучават във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

2. Имат следните оценки от ДЗИ или от курса на обучение в дипломата си за завършено средно образование:

  • за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" – оценки по български език и литература и по биология;
3. Не са осъдени с влязла в сила присъда „лишаване от свобода".

(8) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

(9) При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

(10) Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатът може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл.166, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и по реда на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. В този случай при образуването на състезателния бал се включва оценката от удостоверението по чл.168, ал.1, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(11) За кандидат-студенти, завършили средно образование в чужбина, които кандидатстват за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", балообразуващи са оценките от дипломата за средно образование от ДЗИ по биология и по официалния език на държавата, в която дипломата е издадена, а при липса на такава – оценката от курса на обучение. Тези кандидати имат право да бъдат записани за студенти само след успешно полагане на изпит за владеене на български език или преминат подготвителен курс по български език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ-Варна, или след представяне на свидетелство за езикова компетентност по български език – ниво В2.

Такси за кандидатстване:

Такса изпит тест по биология - 70 лв.

ВАЖНО!!! Таксите за явяване на изпити се заплащат и от кандидат-студентите, явили се на предварителната изпитна сесия и желаещи да се явят изпит/и и на редовната такава.

ВАЖНО!!! Ако кандидат-студентът е доволен от оценките си от предварителните изпити и не желае да се явява на редовните изпити, подава само документи за кандидатстване от тук, но не заплаща никакви такси.

ВАЖНО!!!

От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите, както и лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. Кандидатите, отговарящи на тези условия, прикачват в регистрационната форма и документи, удостоверяващи тези обстоятелства. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите и прикачват в регистрационната форма сканирани оригинали на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници.

Внесени такси за участие в изпит и/или за кандидатстване в специалности без изпит не се възстановяват.       

Документи за кандидатстване за учебната 2021/2022 година ще се приемат само онлайн – от тук. За да подадете успешно своите документи е необходимо да заплатите дължимите такси по един от следните начини: 


Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,    
                BIC: STSABGSF  
                IBAN: BG24STSA93003100040700 

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН. Можете да заплатите всички кандидатстудентски такси в едно платежно нареждане. По този начин ще бъдете таксувани с банкова преводна такса само веднъж.

Основания за плащане: 

  1. Такса за изпит/и по биология.
  2. Извършване на онлайн превод чрез ePAY.bg или генериране на уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy Pay – за повече информация е необходимо да следвате инструкциите в системата за онлайн регистрация от тук

Полезно за кандидат-студентите

Сборник

Сборник с тестови задачи за КСИ по биология за специалностите от МК-Варна, сп. „Акушерка" и сп. „Медицинска сестра", МУ-Варна може да закупите от следните места:

  • гр. Шумен, ул. „Васил Друмев" № 21, книжарница „Тихови"


Кандидатстудентски подготвителни курсове

Катедрата по биология организира подготвителен кандидатстудентски курс за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", който ще се проведе присъствено на 10.07.2021г. и 11.07.2021г. в сградата на Филиал Шумен от 09:00ч.

Кандидатстуденският курс ще включва теория, както и решаване на тестови задачи по Биология от материала за 8,9 и 10 класове, предвиден за тези специалности.

Необходимо е предварително записване в Учебен отдел (гр. Шумен, ул. „Васил Априлов" 63) с платена такса.

ВАЖНО!!! 

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и в платежното нареждане да фигурират трите му имена, a oснованиeто за плащане: курс по биология.

Такса за курса по биология: 80 лв.

Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,    
                BIC: STSABGSF  
                IBAN: BG24STSA93003100040700 

За повече информация:

гр. Шумен, ул. „Васил Априлов" 63 (бивша белодробна болница)

тел: 0882 450 008

facebook: https://www.facebook.com/filialshumen