Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Информация за студенти


КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ

ФИЛИАЛ ШУМЕН

2022/2023

 

Кандидатстудентски изпити и срокове за подаване на документи за учебната 2022/2023 година:  ​ ​ ​
СпециалностОбразователно-
квалификационна
степен
Срок за подаване на
 документи
Изпитни дати
Медицинска сестра


АкушеркаБакалавър

 

 

За предварителния изпит:
28.03 - 06.04.2022 г.

 

 

За редовния изпит и за кандидатстване:

13.06 - 27.06.2022 г.

и 06.07 - 12.07.2022 г.

Предварителен изпит:
Биология - 16.04.2022 г.

 

 

Редовен изпит:

Биология - 15.07.2022 г.

 

 

 

ВАЖНО!!! Документи за кандидатстване се приемат единствено чрез регистрационната форма в сайта на МУ-Варна – от https://kskinfo.mu-varna.bg/card

 Кандидат-студентите, явили се на предварителен изпит по биология имат право да се явят и на редовния кандидатстудентски изпит, като задължително подават документите за кандидатстване в посочения по-горе срок.

Кандидат-студенти, положили успешно предварителния конкурсен изпит, но неподали документи за кандидатстване в регламентирания срок, не участват в класиране. 

 

За участие в предварителния изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", кандидат-студентите подават следните документи в периода от 28.03.2022 г. до 06.04.2022 г.:

1.  Комплект документи за участие в предварителните изпити, който включва: заявление до Ректора на МУ-Варна и декларация за предоставяне и обработване на лични данни, които можете да изтеглите от тук. Разпечатаните и попълнени документи се сканират/снимат и прикачват в регистрационната форма – от тук.

2.  Документ за платена такса за изпитите или извършване на електронно плащане по банковата сметка на МУ-Варна:

  • Ако сте избрали плащане на таксата по банков път и сте посетили банков клон (или офис на Easy pay без да сте генерирали уникален цифров код), прикачете в системата документa, който сте получили. Ако сте избрали да заплатите таксите чрез онлайн банкиране, направете скрийншот (моментна снимка на екрана на Вашето устройство) на извършения превод и го прикачате в системата;
  • Ако сте избрали плащане на таксата чрез онлайн превод с ePay.bg или системата на Easy pay – след попълването на Вашите данни и прикачването на заявление и декларация натиснете бутона „Запис". На екрана на Вашето устройство ще видите нов бутон „Плащане на такси". След натискането му изберете вида на плащане – онлайн превод чрез ePay.bg или генериране на уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy pay. Следвайте инструкциите и извършете плащането. При използването на тези две опции за заплащане на такси не е необходимо прикачването на документ за направения превод.

Очаквайте обявяването на необходимите  документи за кандидатстване  в началото на месец юни 2022 г.


Специфични документи:     
При различие на имената в подадените документи и в документа за самоличност се прикачва в регистрационната форма и оригинал на удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от съответната община, или друг официален документ, удостоверяващ идентичността.

Кандидат-студенти, отговарящи на условията по чл. 68, ал. 3 от ЗВО, освен останалите документи, подават и:         
(1) Кръглите сираци представят акт за раждане и смъртен/ни акт/ове или удостоверение за наследници (сканираните оригинали на документите се прикачват в регистрационната форма).

(2) Решение на ТЕЛК за „лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто" (сканирания оригинал на документа от двете страни се прикачва в регистрационната форма).

(3) Многодетните майки (с три и повече деца) представят актове за раждане на децата (сканираните оригинали на документите се прикачват в регистрационната форма).

(4) Близнаци, които кандидатстват в едно професионално направление, представят акт за раждане на другия близнак (сканирания оригинал на документа се прикачва в регистрационната форма).

(5) Военноинвалидите и военнопострадалите представят валиден документ, удостоверяващ това обстоятелство (сканирания оригинал на документа се прикачва в регистрационната форма).

 

Начини за подаване на документи

Документи за участие в предварителните изпити и документи за кандидатстване ще се приемат само онлайн - https://kskinfo.mu-varna.bg/card

 

Такси за кандидатстване

Приемни изпити: 70 лв за един изпит и по 50 лв за всеки следващ изпит (пример: ако кандидатът има желание да се яви на един предварителен изпит заплаща сумата от 70 лв, на два предварителни изпита – 120 лв, на три предварителни изпита – 170 лв).

Основаниe за плащане: Такса за изпит по ...... (напр.: биология и/или химия и др.)

ВАЖНО!!! От такса за участие в кандидатстудентски изпит се освобождават кръглите сираци, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите и военнопострадалите, както и лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. Кандидатите, отговарящи на тези условия, прикачват в регистрационната форма и документи, удостоверяващи тези обстоятелства. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите и прикачват в регистрационната форма сканирани оригинали на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници.

Внесени такси за участие в изпит не се възстановяват.


Преди да подадете своите документи е необходимо да заплатите кандидатстудентските такси, по един от следните начини:

1. Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,    
                BIC: STSABGSF  
                IBAN: BG24STSA93003100040700 

Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН. Можете да заплатите всички кандидатстудентски такси в едно платежно нареждане. По този начин ще бъдете таксувани с банкова преводна такса само веднъж.

2. Извършване на онлайн превод чрез ePAY.bg или генериране на уникален цифров код за плащане на място в офис на Easy Pay – за повече информация е необходимо да следвате инструкциите в системата за онлайн регистрация от https://kskinfo.mu-varna.bg/card

 

Полезно за кандидат-студентите

Сборник

Сборник с тестови задачи за КСИ по биология за специалностите от МК-Варна, сп. „Акушерка" и сп. „Медицинска сестра", МУ-Варна може да закупите от следните места

  •    онлайн тук 
  •    гр. Шумен, ул. „Васил Друмев" № 21, книжарница „Тихови"


Справочник

Справочника за прием на студенти за учебната 2022/2023 г. може да бъде закупен от следните места:

  •    онлайн от тук
  •   гр. Шумен, ул. „Васил Друмев" № 21, книжарница „Тихови"


Кандидатстудентски подготвителни курсове

Катедрата по Биология на МУ-Варна организира интензивен подготвителен курс по биология за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка".
Датите за провеждане на курса са:
09.04.2022 г. от 14:00-17:00 часа
10.04.2022 г. от 09:00-12:00 часа и от 12:30-15:30 часа

Кандидатстудентският курс ще включва теория, както и решаване на тестови задачи по Биология от материала за 8, 9 и 10 класове, предвиден за тези специалности.
Курсът ще се проведе онлайн в платформата Webеx.
Записването за участие в курса ще става чрез изпращане на имена, телефон за обратна връзка, e-mail адрес и сканиран / заснет документ за платена такса до следния e-mail: 
biology@mu-varna.bg.

Всички подали документи кандидат-студенти ще получат линк за достъп до платформата Webеx на предоставените електронни пощи.
За допълнителни въпроси можете да се свържете на телефони:

052 677 291, 0894 012 112, 0888 041 082

Tакса за курса – 80лв.

Необходимо е сумата да се преведе предварително по сметка на МУ-Варна:
Банка ДСК ЕАД
Клон Варна  BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700 


гр. Шумен, ул. "Васил Априлов" 63 (бивша белодробна болница)

тел. 0882 450 008