Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Кредитна система

РЪКОВОДСТВО

за прилагане на системите за формиране, натрупване,

признаване и трансфер на кредити (ЕСТК)

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящото ръководство за прилагане на системите за формиране, натрупване, признаване и трансфер на кредити в Медицински университет – Варна е изготвено на основание на актуалната законова и нормативна уредба в Република България и Европейския съюз.

Чл. 2. Ръководството определя и конкретизира условията и реда за прилагане на системите за формиране, натрупване, признаване и трансфер на кредити в Медицински университет - Варна

Чл. 3. Прилагането на системите за формиране, натрупване, признаване и трансфер на кредити, като неразделна част от организацията на учебния процес в Медицински университет – Варна се основава на общоприети във сферата на висшето образование положения:

3.1. Кредитите могат да се придобиват само в основни звена на висши училища, получили акредитация и създадени при условия и ред, определени от Закона за висшето образование, от студенти, приети по законоустановения ред във всички форми на обучение, предвидени в чл. 42, ал. 9 от Закона за висшето образование.

3.2. Кредитът е цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усвояване на определени знания, умения и навици в процеса на обучение по изучаваните във висшето училище специалности за придобиване на образователно-квалификационна степен "Бакалавър",  „Магистър" и „Професионален бакалавър".

3.3. Кредитите се разпределят по учебни години, семестри и учебни дисциплини.

3.4. Кредитите осигуряват възможност за избор на учебни дисциплини, учебни форми, форми на самостоятелна работа, както и за мо­билност на основата на взаимно признаване на етапи и резултати от обучението между ЕСТК - партньори и други университети в страната и в чужбина.


ІІ. ФОРМИРАНЕ НА КРЕДИТИ

Чл. 4. Кредитите се формират въз основа на предвидената в учебния план на всяка специалност пълна студентска заетост (аудиторна и извънаудиторна) по задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.

Чл. 5. При формирането на кредитите се съблюдава изискването за изразяването им в цяло число.


ІІІ. ПРИДОБИВАНЕ И НАТРУПВАНЕ НА КРЕДИТИ

Чл. 6. Обучението по учебен план във висшето училище предвижда придобиването на 60 кредита за една учебна година*, т.е. по 30 кредита за семестър

*Учебната година в Медицински университет-Варна съгласно Правилника за дейността на е разделена на два семестъра - зимен и летен, всеки с продължителност от 15 учебни седмици.

Чл. 7. Придобиването и натрупването на кредити за съответна образователно-квалификационна степен по определена специалност се осъществява при съблюдаването на следните общи положения:

 • минимален  хорариум на една учебна дисциплина - 15 часа.
 • един кредит се  присъжда за 25-30 часа пълна студентска заетост (ПСЗ)

ПСЗ = АЗ (академична заетост) + ИЗ (извънаудиторна заетост)

 • съотношението между аудиторната и извънаудиторната заетост се определя от учебния план на специалността, като делът на академичната заетост не може да бъде повече от половината пълна студентска заетост или АЗ  ≤  ½ ПСЗ
 • на 1 час аудиторна заетост съотвества най-малко 1 час извънаудиторна самостоятелна работа
 • кредити могат да се присъждат и за извънаудиторна работа, дипломни работи, държавни изпити и практическо обучение, когато те съставляват характерна част от програмата за образователната степен и могат реално да бъдат измерени.
 • минималният брой кредити, необходими за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър", е 240, като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.
 • минималният брой кредити, необходими за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита по същата специалност степен "бакалавър" са необходими не по-малко от 60 кредита по учебен план, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.
 • минималният брой кредити, необходим за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита степен "бакалавър" по друга специалност се определя от висшето училище в съответствие с изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 3 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист", като техният брой не може да бъде по-малко от 60 кредита.
 • минималният брой кредити, необходими за придобиване само на образователно-квалификационна степен "магистър" са не по-малко от 300 кредита, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа

 • минималният брой кредити, необходим за придобиване на професионално висше образование на образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" е 180 часа, като10 от тях са за успешно издържан държавен изпит.
 

ІІІ. ПРИЗНАВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ

Чл. 8. Системата за признаване и трансфер на кредити се прилага в Медицински университет – Варна с помощта на следните основни документи:

8.1. Информационен пакет – каталог на курсовете, съдържащ информация за програмите, предлаганите курсове, преподавателите, които водят курсовете, кредитите, присъждани за всеки курс, начин на оценяване, препоръчителна литература и др.

8.2. Формуляр за кандидатстване на студенти от други висши училища

8.3. Академична справка за признаване на образователни кредити и периоди на обучение в други висши училища

8.4. Споразумение (договор) за обучение на студенти от други висши училища.

Чл. 9. Всеки студент на Медицински университет – Варна има право да кандидатства за обучение в медицински университет ЕСТК - партньор в чужбина за срок от три месеца до една учебна година. Срокът за подаване на документи за мобилност се определя за всяка учебна година.

Чл. 10. Одобряването на студентите, желаещи да се обучават в чужбина, признаването на периода на обучение и трансфериране на кредитите се извършва от Комисия, назначена със заповед на Ректора на Медицински университет – Варна.

Чл.11. Основните критерии за селектиране на кандидатите са общ успех от се­местриалните изпити до момента и свободно владеене на съответния чужд език.

Чл.12. Признаването на периода на обучение и трасферирането на кредите става след представянето на академична справка от приемащия университет.


ІV. РЕГИСТРАЦИЯ НА КРЕДИТИТЕ

Чл.13. Присъдените на студентите кредити се вписват в студентска книжка и в Главна книга от хабилитираното лице, което провежда изпита по съответна учебна дисциплина.

Чл.14. Присъдените от студентите кредити, отразени в Главна книга се нанасят в Академична справка и Европейско приложение към дипламата, като заедно с оценките (по шестобалната система) се вписват и съответствията им по скалата на ECTК, както следва: Отличен – А, Мн.добър - В, Добър - С, Среден - D.


Приложение

ЕДИННА БЛАНКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА КРЕДИТИ ПО ВСЯКА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

 

1. ОБЩ  ХОРАРИУМ (ЧАСОВЕ)

 

ЕСТК

ПСЗ

(АЗ + ИЗ)

Аудиторна заетост (АЗ) Идвънаудиторна заетост (ИЗ)
Обща   Л   У Кредити Обща Кредити

    

    

 

  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 кредит = 25-30 часа пълна студентска заетост

ПСЗ = АЗ (аудиторна заетост) + ИЗ (извънаудиторна заетост)


2. ОСНОВНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Аудиторни форми Извънаудиторни форми

 

  • Лекции
    
  • Семинарни упражнения      
    
  • Практически упражнения
 • Самоподготовка за изпит
 • Самоподготовка за семинарни упражнения
 • Самоподготовка за практически упражнения
 • Консултации с преподавателя
 • Самостоятелна работа с научна литература
 • Разработване на реферат
 • Разработване на курсов проект
 • Друго
   

 

3.ОСНОВНИ ФОРМИ НА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА

Текущ контрол Заключиителен контрол
 • Семинари
 • Упражнения
 • Тест (различни видове)
 • Казуси
 • Ролеви игри
 • Проблемни и практически задачи
 • Разработване на реферат
 • Разработване на курсов проект
 • Разработване на доклад
 • Провеждане на изследване             
 • Работа с нормативни документи
 • Присъствие в часовете*
 • Активно участие в лекции и упражнения*

 

 • Писмен изпит
   
   
 • Устен изпит
   
   
 • Писмен и устен изпит
   
   
 • Друга форма .........................

   * от  0,10 до 0,50 към общата оценка от текущия контрол

 

4.ФОРМИРАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Осъществява се въз основа на процентното съотношение между текущия контрол и заключителния контрол.