Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на консултации

публикувано на дата: 24.10.2022 г. на интернет страницата на Медицински университет–Варна: https://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Pages/malka-chajka.aspx

поставено на дата: 26.10.2022 г. на информационното табло на район „Аспарухово"

по Доклад за екологична оценка /ЕО/ на „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ с кадастрални идентификатори: 10135.5200.37, 10135.5200.89, 10135.5200.126, 10135.5200.128, 10135.5200.129, 10135.5200.3, 10135.5200.187, 10135.5200.39, 10135.5200.93, 10135.5200.98, 10135.5200.100, 10135.5200.101, 10135.5200.105, 10135.5200.113, 10135.5200.114, 10135.5200.115, 10135.5200.124, 10135.5200.125, 10135.5200.127, 10135.5200.133, 10135.5200.138 по плана на „Зона за спорт, яхтинг и рекреации", местност „Малка Чайка", град Варна", Възложител: Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна, съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т.1, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми,  Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/ (ДВ, бр. 57/04г., посл. изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020 г.).

 

1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

            Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща:

1.1. Възложител на ПУП-ПРЗ:

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна, ЕИК 000083633;

1.2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Марин Дринов" № 55;

1.3. Адрес на кореспонденция: гр. Варна, ул. „Марин Дринов" № 55;

1.4. Представляващ: проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. – Ректор;

1.5. Лице за контакти: Нина Куликова – Ръководител отдел „Управление на собствеността";

1.6. Телефон за връзка и електронна поща: тел.: 052/677-029, GSM: 0882887691 e-mail: nkulikova@mu-varna.bg.

2. Обща информация за предложения план/програма:

а) Основание за изготвяне на плана/програма – нормативен или административен акт:

ПУП-ПРЗ се изработва на основание Заповед № 629/28.11.2014 г., допълнена със Заповед № 189/ 22.05.2017 г. на Главния архитект на Община Варна и Решение по т. 2, Протокол № 43 oт 01.12.2015 г. на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) за разширяване обхвата на ПУП-ПРЗ с цел уточняване на общите параметри на техническата инфраструктура, автомобилния достъп, структуриране на територията на квартали и общото ползване на територията.

Впоследствие е извършена промяна в кадастралните регистри на територията, като имот с идентификатор 10135.5200.4 е с нов идентификатор 10135.5200.187. Поради промяна в собствеността на имот с идентификатор 10135.5200.100, същият е разделен на два имота: 10135.5200.100 и  10135.5200.182, като вторият имот е частна собственост и е изваден от обхвата на Плана.

С Протокол № 38/22.12.2020 г. от проведен ЕСУТ, Община Варна е съгласуван проект на ПУП-ПРЗ, изменен съгласно указания на РИОСВ-Варна с писмо изх. № МЗ-5187/А13/14.07.2020г.

Подробният устройствен план се разработва в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията, Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените планове, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както и указанията на Общия устройствен план на Община Варна.

Територията в обхвата на плана е разположена в местността Малка Чайка, район Аспарухово, гр. Варна.

Нормативната уредба в областта на устройственото планиране налага приемане на ПУП-ПРЗ за територията на местност „Малка чайка" – гр. Варна. Такъв до момента не е изработван и одобряван, а голяма част от територията е урбанизирана и в предходни планове и програми е определена за дейностите, предвидени с настоящия план.

ПУП-ПРЗ се изработва по искане на Възложителя -  Медицински университет  „Проф. д-р Параскев Стоянов"-Варна с цел изграждане на Спортен комплекс, включващ многофункционална спортна зала, стадион, открити и покрити игрища за тенис, волейбол, баскетбол, плувни басейни;  Медико-рехабилитационен център; Хотелска част с хранителен комплекс и др.

Икономическият университет-Варна, върху управляваните от него имоти ще изгради почивна база, база за изследвания и проучвания, хранителен комплекс, открити спортни площадки и др.

С ПУП-ПРЗ се уточняват общите параметри на техническата инфраструктура, автомобилния достъп, структуриране на територията на квартали и общото ползване на територията.

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програма:  

Съгласно действащото законодателство не е предвиден срок на действие на подробния устройствен план (ПУП). Етап на изпълнение на плана е провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми,  Наредбата за ЕО.

в) Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини:

„Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ с кадастрални идентификатори: 10135.5200.37, 10135.5200.89, 10135.5200.126, 10135.5200.128, 10135.5200.129, 10135.5200.3, 10135.5200.187, 10135.5200.39, 10135.5200.93, 10135.5200.98, 10135.5200.100, 10135.5200.101, 10135.5200.105, 10135.5200.113, 10135.5200.114, 10135.5200.115, 10135.5200.124, 10135.5200.125, 10135.5200.127, 10135.5200.133, 10135.5200.138 по плана на „Зона за спорт, яхтинг и рекреации", местност „Малка Чайка", град Варна", обща площ 32 ха, ще се реализира в град Варна, район „Аспарухово" и е с обхват за малки територии на местно равнище.

г) Засегнати елементи на Национална екологична мрежа: BG0000191 Защитена зона „Варненско – Белославско езеро", определена  съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012г. на министъра на ОСВ.

д) Основни цели на плана:

Общите цели на екологичната оценка са насочени към по-добро обвързване на плана към опазването на околната среда, увеличаване участието в процеса на вземане  на решение  на представители на различни заинтересовани групи и институции, чрез  запознаване с плана и неговата оценка.

Главната цел на екологичната оценка към ПУП-ПРЗ е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана.

е) Финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции):

Финансирането на ПУП-ПРЗ е изцяло за сметка на Възложителя, а за изпълнението на проекта ще се използват различни финансови инструменти – програми, фондове, проекти, инвестиции и собствени средства.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие на нормативно регламентирано изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността:

 • Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, както и по проекта за ПУП-ПРЗ по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г" и т. 2 „а-в" от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми;
 • Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околната среда и човешкото здраве съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологичната оценка;
 • Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана.

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата: Община Варна

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата:

Община Варна.

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта на ПУП и Доклада за екологична оценка към него и лица, притежаващи необходимата квалификация, определена да представят устни разяснения на място:

Докладът за екологична оценка, приложенията към него и предварителен проект на ПУП-ПРЗ са достъпни:

 • на интернет страницата на Медицински университет–Варна, секция „Обяви" – www.mu-varna.bg;
 •  в сградата на Медицински университет – Варна на ул. „Марин Дринов" № 55, стая 430, лице за контакти: Нина Куликова – Ръководител отдел „Управление на собствеността", тел.: 052/677-029, GSM: 0882887691, e-mail: nkulikova@mu-varna.bg;
 • на сайта на РИОСВ – Варна – www.riosv-varna.bg.

6. Срок за изразяване на становища по ПУП-ПРЗ:

30 дни от датата на публикуване на съобщението.

7. Начин за изразяване на становища:

Становища се изпращат на адреси:

 • гр. Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"-Варна; e-mail: uni@mu-varna.bg;
 • гр. Варна, сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк" №43, информационен център, e-mail: adm_obsluzhvane@varna.bg; 
 • гр. Варна, сградата на район „Аспарухово", ул. „Народни будители" №2,  e-mail: asparuhovo@varna.bg.

Лице за контакти от екип, разработил ЕО: инж. Надежда Мурджева, тел.: 0889417038, e-mail: ekologika_russe@abv.bg.

Лице за контакти от екип, разработил ПУП-ПРЗ: арх. Георги Бачев, тел.: 0887446077, e-mail: g.bachev@arhis.info.

Лице за контакти от Възложителя – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"-Варна: Нина Куликова – Ръководител отдел „Управление на собствеността", тел.:052/677-029, GSM: 0882887691, e-mail: nkulikova@mu-varna.bg.

 1. Доклад за екологичната оценка на ПУП-ПРЗ на имоти в местност „Малка Чайка", гр. Варна;
 2. ПУП – План на застрояване;    
 3. ПУП – План за регулация;   
 4. Обяснителна записка към ПУП-ПРЗ.