Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна
и
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – гр. Варнана основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

 
УВЕДОМЯВАТ

Населението на община Варна за стартирала процедура по разработване на доклад за екологична оценка на разработващ се „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ V-100, VI-105, VII-39, VIII-93, IX-125, X-3, 98 в кв. 1; УПИ I-89, 126, 127, 128, 129, УПИ II-127, 128, III-101, IV-113, 114, 115, 138, V-4 и VI-23 в кв. 2; УПИ I-37, 124, II-133 и III-101 „за озеленяване" в кв. 3 и улична регулация от о.т. 13 до о.т. 63 по плана на „Зона за спорт, яхтинг и рекреации", местност „Малка Чайка", град Варна.

Основна цел на ПУП-ПРЗ е да се постигне детайлно определяне на зоните и устройствените показатели за бъдещи строителни и благоустройствени мероприятия в обхвата на проектната територия.

Нормативно определената цел на устройственото планиране е гарантирането на устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.

ПУП-ПРЗ е съобразен с предвижданията на Общ устройствен план на община Варна и Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Варна за проектната територия.

Съгласно становище на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна, планът подлежи на екологична оценка, с компетентен орган за вземане на решение – РИОСВ-Варна.

Медицински университет – Варна и Икономически университет – Варна са  възложили разработване на Доклад за екологична оценка на колектив независими експерти, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда.

Задание за определяне обхвата и съдържанието на екологичната оценка на ПУП-ПРЗ, както и преработения  проект на ПУП-ПРЗ, който придобива следното наименование: „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност „Малка чайка", район  Аспарухово,  град  Варна за  УПИ №№: I-39, II-105, III-93, IV-125, V-125, VI-3,98 в кв.2; I-126,127, II-126,127,128, III-126,127,128,129, IV-128,129, V-89, VI-оз., VII-тр.п.; VIII-138, IX-115, X-114, XI-113, XII-тр.п, XIII-187 в кв.3; I-37,124 в кв.4 и улици от о.т.53 до о.т.51, от о.т.24 до о.т.588" са на разположение на интересуващите се на сайта на Медицински университет – Варна  http://www.mu-varna.bg/BG

Становища по предложения обхват на Задание за разработване на Доклад за екологична оценка, както и по предвижданията на ПУП-ПРЗ, предмет на оценка може да изпращате на адресите на възложителите:

 • „Медицински университет ПРОф. д-р. п. стоянов – Варна"
  седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Марин Дринов" № 55;
  Ректор: проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.
  тел: 052 650 057; e-mail:  rector@mu-varna.bg; http://www.mu-varna.bg/BG/

 • „ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА"
  седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" № 77;
  Ректор: проф. д-р Евгени Станимиров
   
  За информация по процедурата:      
  Лице за връзка: Нина Куликова  – Ръководител отдел „Управление на собствеността" към Медицински университет-Варна, тел. 052-677-029 ; e-mail: nkulikova@mu-varna.bg