Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна

и

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – гр. Варна

 

на основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

 

УВЕДОМЯВАТ

Населението на община Варна за стартирала процедура по разработване на доклад за екологична оценка на разработващ се „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ с кадастрални идентификатори: 10135.5200.37, 10135.5200.89, 10135.5200.126, 10135.5200.128, 10135.5200.129, 10135.5200.3, 10135.5200.187, 10135.5200.39, 10135.5200.93, 10135.5200.98, 10135.5200.100, 10135.5200.101, 10135.5200.105, 10135.5200.113, 10135.5200.114, 10135.5200.115, 10135.5200.124, 10135.5200.125, 10135.5200.127, 10135.5200.133, 10135.5200.138 по плана на „Зона за спорт, яхтинг и рекреации", местност „Малка Чайка", град Варна" Основна цел на ПУП-ПРЗ е да се постигне детайлно определяне на зоните и устройствените показатели за бъдещи строителни и благоустройствени мероприятия в обхвата на проектната територия.

Нормативно определената цел на устройственото планиране е гарантирането на устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.

ПУП-ПРЗ е съобразен с предвижданията на Общ устройствен план на община Варна и Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Варна за проектната територия.

Съгласно становище на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна, планът подлежи на екологична оценка, с компетентен орган за вземане на решение – РИОСВ-Варна.

Медицински университет – Варна и Икономически университет – Варна са  възложили разработване на Доклад за екологична оценка на колектив независими експерти, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда.

Задание за обхват на екологичната оценка на ПУП-ПРЗ, както и проект на ПУП-ПРЗ са на разположение на интересуващите се на сайта на Медицински университет – Варна http://www.mu-varna.bg/BG

Становища по предложения обхват на Задание за разработване на Доклад за екологична оценка, както и по предвижданията на ПУП-ПРЗ, предмет на оценка може да изпращате на адресите на възложителите:

  • „Медицински университет ПРОф. д-р. п. стоянов – Варна"

седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Марин Дринов, № 55;

Ректор: проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

тел: 052 650 057; e-mail:  rector@mu-varna.bg; http://www.mu-varna.bg/BG/

  • „ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА"

седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Княз Борис I, № 77;

Ректор: проф. д-р Евгени Станимиров

тел: 052 643360; e-mail:  rector@ue-varna.bg; http://www.ue-varna.bg


За информация по процедурата:       

Лице за връзка: Нина Куликова  – Ръководител отдел „Управление на собствеността" към Медицински университет, тел. 052-677-029 ; e-mail: nkulikova@mu-varna.bg