Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​Класиране по обява за подбор на студенти.

Ръководството на МУ-Варна и Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" („Проекта"), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

ОБЯВЯВА

процедура за подбор на студенти

от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна за участие в продължаващи обучения и надграждане на компетентности по дейност №10 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност" и дейност №11 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности" на проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването"

I.   Описание на предвидените обучения

Обученията са предвидени за студенти, обучаващи се в последен курс в професионални направления 7.1 Медицина и 7.5 Здравни грижи.

Предвидените обучения са както следва:

ТемаПродължителностФорма на провежданеБрой студенти
Обучение за развитие на предприемачески и презентационни умения  40 учебни часаДистанционна форма на обучение150
Обучение за развитие на дигитални креативност 40 учебни часаДистанционна форма на обучение150
Обучение за развитие на „меки умения"40 учебни часаДистанционна форма на обучение150
Обучение за придобиване на граждански и обществени компетентности 40 учебни часаДистанционна форма на обучение150
Обучения за разработване на лични професионални планове за реализация40 учебни часаДистанционна форма на обучение100

Повече информация за обучението може да намерите тук.

II.   Период на провеждане на обученията

Графикът на обученията ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обученията след одобрение на участниците и сформиране на групите за обучения. Първите групи се планират да стартират в през месец ноември 2022 г.

 III.   Изисквания към кандидатите

  • Да са студенти от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна;
  • Да са в последен курс на обучение;
  • Професионалното направление, в което се обучават, да съответства на професионалното направление в Обявата;
  • Да са регистрирани в Центъра за кариерно развитие (ЦКР) на МУ-Варна.

IV.   Необходими документи

V.  Класиране на кандидатите

Класирането на кандидатите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените изисквания към кандидатите по низходящ ред на подаване на документите до достигане на максималния заложен брой студенти, за изпълнение на заложения индикатор по проекта за брой студенти, преминали успешно предвидените курсове.

VI. Място и срок за подаване на документите за участие

Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в сектор „Деловодство" на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна, с адрес:  гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55 и се предават в каб. 319 в сграда Ректорат на МУ-Варна, всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 ч., в срок до 28.10.2022 г.

Разглеждат се само документите, постъпили в деловодството на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна и каб. 319 до изтичане на посочените срокове, независимо от начина на тяхното подаване.

VII.   Етапи

    1. Допускане на кандидатите –  Подборът за целевите групи студенти се провежда в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите – проверява се съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор. В случай на отказ от страна на вече одобрен кандидат на етап подбор на целевата група или последващо напускане се извършва замяна със следващия класиран кандидат.
    2. Класираните и некласираните кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от подбора писмено на посочения от тях адрес на електронна поща.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Варна и на страницата на проекта.

 

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------

 

Проект № BG05M2ОP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд