Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Отдел Технологичен трансфер и иновации

Отдел „Технологичен трансфер и иновации“ (ОТТИ) е създаден към Научноизследователския институт на Медицински университет – Варна с решение на Академичния съвет от 20.04.2022 г. Новият отдел ще има за цел научните разработки и резултатите от научните изследвания в МУ-Варна да намерят приложение в практиката на компании, свързани с биотехнологиите, фармацията и здравеопазването. Новите диагностични методи или новите подходи в контактите лекар-пациент също могат да попаднат в обхвата на интелектуалната собственост т.е. всяко нещо, което може да намали разходите или да повиши ползите, чрез използването на същите ресурси е иновация и е въпрос на правилната му реализация. 
Основните задачи, които ще изпълнява структурата са свързани с:
  1. Подпомагане и координиране осигуряването на правна и административна защита на интелектуална собственост и управление на иновациите на изследователите от МУ-Варна;
  2. Извършване на анализ на потребностите на изследователите от МУ-Варна по отношение на тяхната готовност и необходимост от съдействие при регистриране на патенти, полезни модели, индустриални дизайни, търговски марки, регистрация на авторски права, документация и регистрация на вътрешно за университета „ноу-хау“ и други обекти на интелектуалната собственост;
  3. Информиране и съветване относно възможности за реализиране на пилотни проекти по трансфер на технологии в бизнеса и трансфер на технологии от учени и експерти в университета към бизнеса;
  4. Организиране на обучения по трансфер на технологии и защита на авторските права; 
    Актуална програма за съдържанието на обучителните курсове, може да намерите тук.
  5. Подпомагане подготовката и подаването на документи за регистрирането на патенти/полезни модели, лицензиране на предлагането на специфични медицински услуги.
В новата структура е назначен Васил Караиванов, експерт в областта на финансовите и капиталовите пазари, инвестиционните политики и иновациите.