Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Информация за авторите


НАСОКИ НА EASE (Европейската асоциация на научните редактори) за автори и преводачи на научни статии на английски език.

Превод от английски: С.Глинков - за сайта на EASE


ПОДГОТОВКА НА СТРУКТУРИРАНО РЕЗЮМЕ НА СТАТИЯ

ПРАВИЛА ЗА ЦИТИРАНЕ НА ЛИТЕРАТУРАТА (български)

ПРАВИЛА ЗА ЦИТИРАНЕ НА ЛИТЕРАТУРАТА (английски)

КАК, КЪДЕ И КОГА ДА ПУБЛИКУВАМЕ НАУЧНИТЕ СИ РЕЗУЛТАТИ?