Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Специалности

​​​Програмни съвети

Каталог на образователните цели


Факултет по обществено здравеопазване

Факултетът по обществено здравеопазване на МУ-Варна подготвя специалисти с бакалавърска и магистърска степен по специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Логопедия", „Клинична логопедия", „Кинезитерапия", „Оптометрист", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", „Обществено здравеопазване", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Здравен мениджмънт", „Фармацевтичен мениджмънт", „Управление на здравните грижи", „Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт" на английски и на руски език, „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи" и „Биомедицинска техника и технологии".

Факултетът провежда обучение на докторанти по 9 докторски програми в три професионални направления, курсове за следдипломно обучение, осъществява консултативна и експертна дейност в помощ на организации и институции от здравната и социалната сфера, включително и на международни организации, сред които Европейската комисия, Европейското бюро на СЗО и Световната банка.

ФОЗ на МУ-Варна е член на Асоциацията на училищата по обществено здравеопазване в Европейския регион (ASPHER), мрежата „Обществено здравеопазване в Югоизточна Европа" (PH-SEE), мрежата на СЗО „Региони за здраве"(Regions for Health Network, RHN), Мрежата за мониторинг на здравните политики (Health Systems and Policy Monitoring, HSPM) на Европейската обсерватория за здравни системи и политики, Европейската асоциация по здравен мениджмънт (European Health Management Association, EHMA) и на Националната мрежа по глобално здраве.

На база на сключените договори с редица чуждестранни университети, Факултетът осъществява активен международен обмен на студенти под формата на практики и стажове и различни по продължителност периоди на обучение. Учебните занятия се провеждат в малки групи, което дава възможност на преподавателите да обръщат индивидуално внимание на всеки един студент. На учащите се предоставят възможности за участие в научно-изследователски проекти от европейски и световен мащаб. Факултетът полага допълнителни грижи за кариерното развитие и бъдеще на своите студенти.


Специалности:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ОКС „бакалавър"

Обучението е само в редовна форма, с продължителност 4 години и се провежда по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания и на европейските и световни стандарти. Студентите изучават теоретични и практически основи на сестринските грижи, медико-биологични, клинични дисциплини, и хуманитарни дисциплини: медицинска психология, етика, социология, здравно законодателство и др. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър" и могат да практикуват при условията на болничната помощ и в извънстационарните заведения, самостоятелно или в екип. Те намират успешна реализация в страната и чужбина.

Обучението по специалността „Медицинска сестра" се провежда във Факултета по обществено здравеопазване и във Филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.


АКУШЕРКА- ОКС „бакалавър"

Обучението е само в редовна форма, с продължителност 4 години. Студентите от тази специалност се обучават по учебен план, стриктно изпълняващ единните държавни изисквания, по програми, включващи общомедицински, клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Основната задача на обучението е формирането на знания, навици и умения в областта на първичната профилактика, общите и специални акушерски грижи за бременни, раждащи, родилки, грижи за новородените и за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др. Завършилите акушерки придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър" и могат да работят в държавни, общински и частни лечебни заведения. Те намират успешна реализация в страната и чужбина.

Обучението по специалността „Акушерка" се провежда във Факултета по обществено здравеопазване и във Филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.


ЛОГОПЕДИЯ– ОКС „бакалавър"

Обучението по специалност „Логопедия" се провежда в редовна форма, с продължителност 4 години. Завършилите придобиват професионална квалификация „логопед" (говорен терапевт) и могат да провеждат говорна терапия и корекция при деца и възрастни. Специалността отговаря на потребностите в системата на здравеопазването, образованието и социалната сфера.

В периода на обучение студентите изучават логопедични, медицински, психологически, педагогически и други дисциплини, даващи знания, умения и компетентности за осъществяване на терапевтична, корекционна, методическа и изследователска дейност. Практическата подготовка се осъществява в утвърдени бази за обучение: болнични заведения, образователни институции, дневни центрове и др.

Дипломираните имат възможност да практикуват самостоятелно или в екип, да се реализират в болничната и извънболничната помощ, в различни видове социални центрове в общността, служби за психично здраве; специализирани логопедични кабинети и центрове- частни и държавни към предучилищни и училищни заведения; центрове за деца с нарушения в развитието; центрове за социална рехабилитация и др.

Завършилите придобиват ОКС „бакалавър" и могат да продължат образованието си в ОКС „магистър" в същото и друго професионално направление, след което в образователна и научна степен „доктор" и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

Биомедицинска техника и технологии

Специалността „Биомедицинска техника и технологии" - ОКС "бакалавър" е проектирана да отговори на специфичните потребности на здравния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, необходима за развитието, приложението и поддържането на специфични за здравеопазването и клиничната дейност апаратура, софтуерни продукти и информационни масиви, както и методи за моделиране и за обработка на медицински изображения и симулации.

Учебният план включва задължителни дисциплини от научните области на инженерните, информационните и медицинските науки, формиращи специалисти с интердисциплинарна подготовка, както и избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите могат да избират в зависимост от интересите си.

Обучението е в редовна форма с продължителност осем семестъра и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Полученото висше образование позволява на инженера по биомедицинска техника и технологии да работи като консултант, сътрудник по технически въпроси, поддръжка на медицинска техника и др. в различни лечебни заведения, фирми за производство, поддръжка и търговия с медицинска техника, контролно-аналитични лаборатории и научноизследователски организации и др.

Завършилите курса на обучение придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър" с професионална квалификация „инженер по биомедицинска техника и технологии". Могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен „магистър" в същото или друго професионално направление и да участват в различни форми на продължаващо образование.

Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи - ОКС "магистър"

Подготовката по специалност  „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи" - ОКС "магистър" е многопрофилна и осигурява придобиване на фундаментални и специализирани теоретични знания в областта на информационните, здравните и социалните науки.

Професионалната квалификация на магистрите по „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи" е в областта на компютърните и информационните технологии, прилагани в здравеопазването и здравните грижи: софтуерни продукти в здравния сектор, информационни медицински и здравни масиви и бази данни, методи и приложения за обработка на медицински изображения и компютърни модели на човешки тъкани и органи, 3D принтиране, софтуерни приложения за предоставяне на здравни грижи, приложни програмни среди за симулации в научно-изследователската работа.

Обучаващите се в специалността задълбочават своите познания в различни аспекти на здравеопазния процес и здравните грижи, придобиват умения за самостоятелно създаване на приложения и скриптове за обработка на биомедицински данни и изображения, идентифициране, дефиниране и разрешаване на проблеми, свързани с информационното осигуряване на управленския процес в здравеопазването и здравните грижи, което се съчетава със знания и умения за анализ и представяне на данни и умения за работа в интердисциплинарни екипи.

Обучението е в задочна форма с продължителност две години  (четири семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. 

За магистърската програма могат да кандидатстват специалисти с:

       - ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" от всички професионални направления;

       - ОКС „професионален бакалавър", специалност „Рентгенов лаборант".

 Магистърът по информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи могат да се реализират във фирми за разработване и внедряване на информационни технологии в медицината и здравеопазването, фирми за производство и поддръжка на компютъризирана медицинска техника, лечебни и здравни заведения и фармацевтични фирми, здравноосигурителни организации, консултантски и експертни организации работещи в областта на управлението и информационните технологии в здравеопазването и др.ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ- ОКС „бакалавър" и „магистър"

Специалността отговаря на потребностите на управлението в системата на здравеопазването и социалната сфера. Обучението е насочено към придобиване на две образователно-квалификацион­ни степени - „бакалавър" и „магистър". Oбучението за степен „ба­калавър" е в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъ­ра) и завършва с държавен изпит. Обучението за степен „магистър" след бакалавър по същата специалност е с продължителност 1 година, в задочна форма. Обучението за степен „магистър" след бакалавър или магистър по друга специалност продължава 2 години в задочна форма и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Завършилите специалността се реализират ус­пешно на рaзлични управленски нива в системата на здравеопазва­нето, лечебните заведения и здравноосигурителните институции.

Магистърската програма по „Здравен мениджмънт" дава задълбочени знания по обществени науки като: стратегическо управление и контролинг, икономика, организация и финансиране на лечебни заведения, здравни проекти, мениджмънт на конфликтите и човешки ресурси, методика на научно-изследователската работа, допълнени от дисциплини като приложна епидемиология, промоция на здравето, лекарствена политика и др. 

Придобиването на степен магистър по „Здравен мениджмънт" дава възможности за реализация и кариерно израстване в:

 • органите за управление на здравеопазването на международно, национално, областно и общинско ниво; в НЦОЗА, РЗИ, НЗОК, РЗОК, РИОСВ, в публични и частни лечебни и здравни заведения и мрежи; научни организации и университети, дирекции по здравно развитие и социални дейности към общинските администрации; доброволни фондове за здравно осигуряване и много други.
 • работа в неправителствения сектор, занимаващ се с обществено-здравни и социални проблеми;
 • управление на здравни проекти и програми;
 • управление, маркетинг и реклама на организации за производство и търговия на лекарствени средства и медицинска техника;
 • консултантски центрове в областта на здравеопазването и социалната политика;


УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ- ОКС „бакалавър" и „магистър"

Висшето образование по специалността е насочено към придобиване на две образователно-квалификационни степени: „бакалавър" и „магистър". Обучението за образователно-квалификационна степен „бакалавър" е в задочна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността и е с продължителност 5 семестъра. През последния семестър се провежда преддипломен стаж по управление на здравните грижи и педагогика. Обучението завършва с държавен практически и с държавен теоретичен изпит.

Обучението за образователно-квалификационна степен „магистър" се провежда в задочна форма по 2 учебни плана, както следва: след „бакалавър" по същата специалност - с продължителност 2 семестъра; след „бакалавър" по друга специалност - с продължителност 3 семестъра. Програмата обхваща дисциплини като: управление на здравни грижи, медицинска етика и деонтология, хигиена и екология, ергономия на труда в здравното заведение, епидемиология, комуникативни техники и умения, психология, педагогика – обща и медицинска, андрагогика, методика на обучението по практика, статистика. Обучението завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит.

Завършилите специалността получават професионална квалификация в две взаимнодопълващи се направления: „ръководител на здравните грижи" и „преподавател по медицинска практика". Те могат да заемат длъжността „ръководител на здравните грижи" и „преподавател по практика". Те могат да заемат длъжността „ръководител на здравните грижи" в различни лечебни, здравни и социални заведения, а също така да работят като асистенти в специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" или като преподаватели по практика в медицински колежи.

Придобиването на степен „бакалавър" и  "магистър" дава възможности за:

 • научно-изследователска работа в сферата на здравните грижи и общественото здраве;
 • повишаване на образователната степен, което е предпоставка за по-добри позиции на пазара на труда;
 • реализация и кариерно израстване в различни лечебни и здравни заведения: болнични и извънболнични лечебни заведения, домове за деца и възрастни, заведения за профилактика и промоция на здраве, за рехабилитация и палиативни грижи;
 • създаване на самостоятелна практика, съобразно действащото законодателство;
 • работа като асистент и/или преподавател по практика в медицински университет и колеж, съобразно основната медицинска професия

  Приемът за магистърската програма „Управление на здравни грижи" е чрез конкурс – есе по предварително зададена тема, свързана със здравните грижи.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ, МОРЕЛЕЧЕНИЕ, УЕЛНЕС И СПА - ОКС „магистър"

Магистърската програма по Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА е проектирана да отговори на необходимостта от бързо развитие на оздравителните и уелнес пазари в България и на специфичните потребности от висококвалифицирани професионалисти за сектора. Тя дава възможност на завършилите да разширят познанията си в областта на рехабилитацията, морелечението, уелнес и СПА; да повишат квалификацията и професионалните си умения в областта на управлението и маркетинга на болнични и извънболнични заведения и центрове за предоставяне на рехабилитационни грижи, в балнеоложки центрове, уелнес и СПА центрове.

Програмата е предназначена за специалисти с полувисше образование (тригодишен курс на обучение), с ОКС „професионален бакалавър по…" или по-висока ОКС в областта на рехабилитацията и кинезитерапията от професионално направление „Здравни грижи". Обучението е в задочна форма на обучение и е с продължителност 4 семестъра, като завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.


КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Специалността Кинезитерапия от професионално направление 7.4 „Обществено здраве" е регулирана. Обучението по нея се осъществява по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността, европейските норми и стандарти в образованието. Обучението е в редовна форма с продължителност четири години (осем семестъра) и завършва с държавен изпит за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър". Организацията на учебния процес съчетава академичното обучение с придобиването на специфични за професионалното направление и специалността умения.

Специалистите по кинезитерапия помагат за лечението, превенцията и промоцията на заболяванията. Целта и задачите на обучението са подготовката на квалифицирани специалисти, необходими за кинезитерапевтичната практика в системата на здравеопазването, социални домове за деца с физически и умствени увреждания, домове за лица с психически увреждания, домове за стари хора и защитени жилища за деца и възрастни, в обществения и в частния сектор. Завършилите специалност „Кинезитерапия" могат да работят като специалисти кинезитерапевти в болнични заведения в клиники и отделения по Физикална и рехабилитационна медицина, Ортопедия и травматология, Неврология, Кардиология, Хирургия, Педиатрия и др.; диагностично-консултативни центрове; медицински центрове; социални центрове; спортни центрове; рехабилитационни центрове; СПА центрове и др.

Специалистите кинезитерапевти могат да работят самостоятелно и в колаборация с лекар – специалист в зависимст от обема и сложността на здравния проблем на пациента.

Общата рамка за признаване на обучението и на стажа, като част от професионалния опит на специалистите, ще подобри значително тяхната мобилност и е предпоставка за признаване на образованието и в други държави от ЕС. След придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър" кинезитерапевтите могат да продължат образованието си в ОКС „магистър".


ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ (НА РУСКИ ЕЗИК) - ОКС „магистър"

Обучението се осъществява в два семестъра,задочна форма. Магистърската програма предоставя фундаментални знания по основните за общественото здравеопазване дисциплини като епидемиология, статистика, социология, информатика, управле­ние, здравна политика и здравна икономика. Обучението е на руски език и завършва с държавен изпит или дипломна работа. 


ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - ОКС „магистър"

Обучението по специалността е в образователно-квалификационна степен „магистър" и е насочено към придобиване на мултидисциплинарни знания и умения, необходими за практическа и изследователска работа за оценка състоянието на общественото здраве, в полето на профилактика на заболяванията, здравна промоция, разработване, управление и оценка на здравни интервенции, програми и организации.

Програмата обхваща базови дисциплини като: въведение в общественото здравеопазване, здравна политика, основи на епидемиологията и епидемиология на социално-значими заболявания, статистика, здравна икономика и мениджмънт, промоция на здравето, социология, информационни системи в здравеопазването, околна среда и здраве и др. Насочена е към развиване на умения за изследователска работа, мониториране на здравното състояние на населението и негови специфични групи, събиране и анализ на количествени и качествени данни, решаване на казуси, работа в екип, комуникации. Обучението е в задочна форма и е с продължителност 2 семестъра. Завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит. Програмата се предлага и на английски език за чуждестранни студенти.

Завършилите специалността могат да се реализират професионално в национални и регионални изследователски центрове, институции, органи на управление и неправителствени организации, свързани със здравеопазването.

Условията за включване в магистърската програма са:

 • придобита магистърска степен по: медицина, дентална медицина, фармация, право, психология, социология, педагогика, екология, инжинерни науки и др.
 • бакалавърска степен по: здравен мениджмънт, социални науки, медицинска сестра, акушерка, икономика, социология, психология, педагогика, екология и др.;


ФАРМАЦЕВТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ГРИЖИ- ОКС „магистър"

Магистърската програма „Фармацевтичен мениджмънт и грижи" е проектирана да отговори на специфичните потребности на фармацевтичния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към икономическите и управленските аспекти на лекарствоснабдяването и фармацевтичните грижи. Специфичното съчетание от знания и умения, съобразени със съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния сектор и здравеопазването като цяло, дават възможност на завършилите студенти да бъдат част от интердисциплинарни екипи на различни управленски равнища.

Магистърската програма по фармацевтичен мениджмънт и грижи е в задочна форма на обучение и е организирана в четири семестъра (две учебни години). Обучението включва лекционни курсове, дискусии и решаване на практически задачи и казуси, консултации и самостоятелна подготовка. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на магистърска теза (дипломна работа) за придобиване на образователната и квалификационна степен „магистър" с професионална квалификация по фармацевтичен мениджмънт.

Програмата дава задълбочени знания по фармацевтични и интегрирани грижи, икономика на фармацевтичния сектор, фармакоикономика, мениджмънт, маркетинг, счетоводство и финанси,  правно регулиране на фармацевтичния сектор, бизнес планиране и предприемачество, лидерство, управление на продажбите, дистрибуция и логистика, изпитвания на лекарствени средства, производство и лекарствена безопасност, лекарствена политика, фармако-медицински аспекти на храненето и др. Учебният план е разработен в съответствие със съвременните програми, предлагани във водещи научно-образователни институции в Европа и САЩ.

Придобилите магистърска степен по специалност „Фармацевтичен мениджмънт и грижи" могат да изпълняват експертни, административни и управленски функции на различните равнища във фармацевтичните организации и институции в здравеопазването:

 • Органи на управление и администрация на международни, национални и локални фармацевтични фирми и представителства, козметични фирми, аптеки, аптечни вериги и търговци на едро.
 • Здравноосигурителни организации, застрахователни компании.
 • Организации, чиято дейност е свързана непосредствено с фармацевтичния сектор – фирми за клинични проучвания, доставчици и др.
 • Органи на държавната администрация, формиращи и провеждащи националната лекарствена политика и регулиращи фармацевтичния сектор.

  Условията за включване в магистърската програма са:
 • придобита образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър" по специалност „Помощник фармацевт" от професионално направление 7.5 Здравни грижи;
 • придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър" или „Магистър" от други професионални направления (медицина, фармация, здравни грижи, икономика, администрация и управление, право и др.), чиято професионална реализация е свързана с фармацевтичния сектор.


OПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ- ОКС „магистър"  

Магистърската програма  е насочена към потребностите на здравните професионалисти с полувисше образование (тригодишен курс на обучение), с ОКС „професионален бакалавър по…" или по-висока ОКС по специалност от професионално направление „Здравни грижи". Тя разширява познанията в областта на съвременните глобални и специфични проблеми на общественото здраве, повишава квалификацията и професионалните умения за превенция и ограничаване разпространението на заразни и социално значими заболявания, за здравно обучение и промоция на здравето. Учебният план е съобразен с препоръките на ASPHER относно компетенциите на професионалистите по обществено здравеопазване.

Обучението е в задочна форма, с продължителност 4 семестъра и завършва с преддипломен стаж, полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.


 КЛИНИЧНА ЛОГОПЕДИЯ

Магистърската програма „Клинична логопедия“ е предназначена за специалисти по „Логопедия“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. Тя е проектирана да отговори на специфичните потребности на пазара на труда в областта на езиковата и речева патология в здравната, образователната и социалната сфери. Магистратурата е ориентирана към придобиване на нови знания и умения за прилагане на специфични методи за логопедична корекция на езиково-говорни нарушения при деца и възрастни. В процеса на обучението студентите ще придобият нови знания за използване на съвременните технологии в професионалната им дейност. Ще се наблегне на екипния и мултидисциплинарния подход в  диагностиката и терапията на речевата и езикова патология и на новите постижения в областта на клиничната логопедия.
Магистърската програма се провежда в редовна форма на обучение и е организирана в два семестъра. Придобиването на образователно-квалификационна степен „магистър“ завършва след успешно полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.
Завършилите курса на обучение могат да продължат образованието си в образователна и научна степен „доктор“ и да участват в различни форми на продължаващо образование.


ОПТОМЕТРИСТ- ОКС „магистър"

Специалността "Оптометрист" с ОКС "Магистър" е насочена към потребностите на обществото от специалисти, полагащи грижи за очното здраве и даваща възможност за кариерно развитие на професионалните бакалаври  "Медицински оптик".

Основните цели на обучението по специалността са насочени към надграждане на фундаменталните познания и придобиване на специализирани умения за диагностика и опазване на очното здраве. Акцентите на практическата подготовка са върху съвременни диагностични технологии, средства за оптична корекция и специфични познания за напасване на контактни лещи. Програмите са съобразени с най-добрите европейски и световни практики. В процеса на обучение се осигурява подготовка за научно-изследователска дейност. 

Програмата е в редовна форма на обучение с продължителност 2 години (4 семестъра) и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.

Магистрите по оптометрия са медицински специалисти, полагащи самостоятелно грижа за очното здраве с насоченост към оптичната корекция и профилактика на очните заболявания.