Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Специалности

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Факултет "Медицина"

Факултет "Дентална медицина"

Факултет "Фармация"

Факултет "Общестествено здравеопазване"

Медицински колеж - Варна

Специалности във Филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново

Специалности в Център за професионално обучение:
Специалност ,,Болногледач"МЕДИЦИНА
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)​


Обучението по специалност „Медицина” (българоезично и англоезично обучение) отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Осъществява се само в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.
След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар” и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър”.
Дипломираните лекари могат да продължат своето медицинско образование чрез системата на специализация за получаване на желана от тях медицинска специалност.
Добрата подготовка на завършилите обучение в Медицински университет – Варна им предоставя възможност за много добра професионална реализация както в страната, така и в чужбина.

НАПРАВЛЕНИЕ "ВОЕНЕН ЛЕКАР"
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, съвместно с Военномедицинска академия – София и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров", предлага възможност за обучение по направление „Военен лекар", което съчетава обучение по специалност „Медицина" за образователно-квалификационна степен „магистър" и специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво", специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили" с образователно-квалификационна степен „бакалавър". Обучението е в редовна форма и се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ. След завършване на пълния шестгодишен курс на обучение студентите получават образователно-квалификационните степени „магистър" по специалността „Медицина" от МУ-Варна и ОКС „бакалавър" по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от ВВМУ. Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни членки на НАТО.

                                         Виж повече, Учебен планОбразуване на бала

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)


Обучението по специалност „Дентална медицина” (българоезично и англоезично обучение) е само в редовна форма и се осъществява по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. През първите две години студентите получават медико-биологична подготовка. Клинико-медицинската подготовка се провежда от II до X семестър и включва профилирано обучение по общомедицински клинични дисциплини и специална подготовка по дентални дисциплини. Преддипломният стаж се извършва на цикли по: протетична дентална медицина; консервативно зъболечение; пародонтология и заболявания на оралната лигавица; орална и лицево-челюстна хирургия; детска дентална медицина; ортодонтия. Всеки цикъл завършва с държавен изпит.

Завършилите успешно пълния курс на обучение получават професионална квалификация „магистър-лекар по дентална медицина” и образователно-квалификационна степен „магистър”.

 Виж повече, Учебен план , Образуване на бала​

ФАРМАЦИЯ
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)

Обучението на студентите по "Фармация" е само в редовна форма и се осъществява по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността и в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда. Обучението е с продължителност пет години и се организира в три етапа. Първият етап осигурява фундаменталната подготовка на бъдещите фармацевти. През втория етап се изучават специални фармацевтични дисциплини с цел усвояване на знания и умения за упражняване на професията. Третият етап е преддипломен стаж, който се провежда в аптеки, утвърдени като бази за обучение. Обучението завършва след успешно полагане на държавни изпити. Дипломираните студенти получават професионална квалификация „магистър-фармацевт" и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър".

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)

Обучението по специалност „Медицинска сестра“ е в редовна форма с продължителност четири години и се провежда по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на съвременните международни стандарти. Бакалавърската програма предоставя специфични знания, умения и компетентности за изпълнение на самостоятелни или съвместно с лекар дейности в различни сектори на здравеопазването, прилагайки комплексни грижи за физическото, психическото и социалното здраве.
Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и могат да се реализират професионално в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, хосписи, детски ясли, детски градини, училищни здравни кабинети, регионални и национални центрове по обществено здраве и др., както и регистриране на автономни практики.
Обучението по специалността „Медицинска сестра“ се провежда във Факултета по обществено здравеопазване в гр. Варна, както и във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.
 
НАПРАВЛЕНИЕ "ВОЕННА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА"
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)​Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна (МУ-Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" (ВВМУ), предлага възможност за обучение по направление „Военна медицинска сестра", което съчетава обучение по специалност „Медицинска сестра" за образователно-квалификационна степен „бакалавър" и военна специалност „Медицинско осигуряване на въоръжените сили" с четвърта степен на професионална квалификация.

Обучението е в редовна форма и се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ. След завършване на пълния четиригодишен курс на обучение студентите получават образователно-квалификационната степен „бакалавър" по специалността „Медицинска сестра" от МУ-Варна и четвърта степен на професионална квалификация по военна специалност „Медицинско осигуряване на въоръжените сили" в Професионалния старшински колеж на ВВМУ. Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни членки на НАТО.Подробна информация за обучението и възможностите за реализация може да бъде открита на интернет страницата на МУ-Варна: www.mu-varna.bg, и на ВВМУ: www.naval-acad.bg.

АКУШЕРКА
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)

Обучението по специалност „Акушерка“ е в редовна форма с продължителност четири години и се провежда по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на съвременните международни стандарти. Бакалавърската програма предоставя знания, формира умения, навици и компетентности, необходими за изпълнението на самостоятелни или във взаимодействие с лекар дейности при прилагане на комплексни грижи за здравето, в областта на лечението на неусложнени състояния на бременност, раждане, следродилен период, перинатална патология, гинекологични заболявания, поддържане и запазване на репродуктивното здраве. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и могат да се реализират в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, хосписи, както и регистриране на автономни практики и др. Обучението по специалността „Акушерка“ се провежда във Факултета по обществено здравеопазване в гр. Варна, както и във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

(При кандидатстване се изисква завършено средно/висше образование)Обучението по специалност „Кинезитерапия“ се провежда в две образователно-квалификационни степени (ОКС): „бакалавър“ и „магистър“.

Обучението по специалност „Кинезитерапия" за образователно-квалификационна степен „бакалавър" е в редовна форма и се осъществява по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Продължителността на обучението е четири години (осем семестъра) и завършва с държавен изпит. Организацията на учебния процес съчетава академичното обучение с придобиването на специфични за професионалното направление теоретични и практически умения, като се акцентира върху качеството на практическото обучение. Основната цел на обучението е да се подготвят специалисти, необходими за кинезитерапевтичната практика в системата на здравеопазването, в обществения и в частния сектор. Обучението в ОКС „магистър“ по кинезитерапия е предназначено за професионалисти с ОКС „бакалавър“ по същата специалност и е с продължителност една година (два семестъра) в редовна форма, на базата на единните държавни изисквания. Обучението завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Професионалната реализация на завършилите магистърска програма по специалност „Кинезитерапия“ предоставя възможност за реализация в различни структури за осъществяване на функционално-диагностична, профилактична, терапевтична, рекреативна и рехабилитационна дейност.

Учебен планОбразуване на бала


ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
(При кандидатстване се изисква завършено средно/висше образование)

Специалността отговаря на потребностите от професионална компетентност в областта на администрацията и управлението в здравеопазването и свързаните с него сфери на обществения живот. Основната цел е подготовката на специалисти, които са в състояние да участват в изследването и решаването на административни и управленски проблеми и във вземането на управленски решения на средни и висши нива на управления в организации и институции, работещи в здравеопазването. Обучението е насочено към придобиване на две образователно-квалификационни степени: „бакалавър“ и „магистър“. Обучението за степен „бакалавър“ е в редовна форма с продължителност четири години (осем семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит. Обучението за степен „магистър“ след бакалавър по същата специалност е в задочна форма с продължителност една година (два семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Обучението за степен „магистър“ след „бакалавър“ или „магистър“ по друга специалност е в задочна форма с продължителност две години (четири семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Мултидисциплинарната програма обхваща дисциплини от областта на управленските, здравните, икономическите, социалните и правните науки. Организацията на учебния процес съчетава академичното обучение с придобиването на специфични за професионалното направление и приложното му поле практически умения и компетентности. Разнообразните методи на обучение включват лекции, работа в малки групи, работни симулации, решаване на казуси и задачи, работа по екипни задания, ролеви игри, разработване на курсови работи и участие в изследователски проекти. По време на обучението се провеждат срещи с успешни професионалисти от здравеопазването и свързаните с него сфери на дейност и се организират посещения в здравни организации и институции. В края на четвъртата година на бакалавърската програма се провежда преддипломен стаж. Завършилите специалността се реализират успешно на различни управленски нива в лечебни и здравни заведения, както и в други организации и институции, работещи в здравеопазването и свързаните с него сфери на дейност.

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ И МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
(При кандидатстване се изисква завършено  висше образование)


Магистърската програма е проектирана да отговори на специфичните потребности от висококвалифицирани професионалисти в областта на администрацията и управлението на организации, институции и дейности в системата на здравеопазването и медико-социалните грижи. Специфичното съчетание от знания и умения, съобразени със съвременните тенденции в развитието на здравния мениджмънт, медико-социалните грижи и здравеопазването като цяло, дават възможност на завършилите студенти да се реализират успешно на различни административни позиции и управленски равнища. Магистърската програма се провежда в задочна форма с продължителност две години (четири семестъра). Обучението включва лекционни курсове, дискусии, решаване на практически задачи и казуси, консултации и разработване на курсови проекти. По време на следването се организират срещи с професионалисти от практиката и се провеждат посещения в организации и институции от здравната и социалната сфера. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа за придобиване на образователната и квалификационна степен „магистър“ по здравен мениджмънт и медико-социални грижи. Мултидисциплинарният профил на програмата комбинира дисциплини от научните области на медицинските и обществените науки. Структурата и съдържанието на магистърската програма осигуряват необходимите теоретични знания и практически умения, формиращи професионална компетентност за работа на административни и управленски позиции на всички равнища на здравната система и медико-социалните грижи, както и за експертна и консултантска дейност.


ЛОГОПЕДИЯ
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)Обучението по специалност „Логопедия“ се провежда се в редовна форма с продължителност четири учебни години. Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и професионална квалификация „логопед“ (говорен терапевт) и могат да провеждат езиково-говорна терапия при деца и възрастни.
В периода на обучение студентите изучават логопедични, медицински, психологически, педагогически и други дисциплини, даващи знания, умения и компетентности за осъществяване на терапевтична, корекционна, методическа и изследователска дейност. Практическата подготовка се осъществява в утвърдени бази за обучение – болнични заведения, образователни институции, дневни центрове и др. Дипломираните имат възможност да практикуват самостоятелно или в екип, да се реализират в болничната и извънболничната помощ, в различните видове социални центрове в общността, служби за психично здраве; специализирани логопедични кабинети и центрове – частни и държавни към предучилищни и училищни заведения; центрове за деца с нарушения в развитието; центрове за социална рехабилитация и др.

Учебeн планОбразуване на бала​


БИОМЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)Специалността „Биомедицинска техника и технологии“ има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти с интердисциплинарна подготовка за практическа и изследователска работа в областта на развитието, приложението и поддържането на специфични за здравеопазването и клиничната дейност апаратура, софтуерни продукти и информационни масиви, както и методи за моделиране и за обработка на медицински изображения и симулации.
Учебният план включва задължителни дисциплини от научните области на инженерните, информационните и медицинските науки, формиращи специалисти с интердисциплинарна подготовка, както и избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите могат да избират в зависимост от интересите си.
Обучението е в редовна и задочна форма с продължителност осем семестъра и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Завършилите курса на обучение придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „инженер по биомедицинска техника и технологии“. 
Полученото висше образование позволява на инженера по биомедицинска техника и технологии да работи като консултант, сътрудник по технически въпроси, поддръжка на медицинска техника и др. в различни лечебни заведения, фирми за производство, поддръжка и търговия с медицинска техника, контролно-аналитични лаборатории и научноизследователски организации и др.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ
(При кандидатстване се изисква завършено висше образование)

Обучението по специалност „Управление на здравните грижи“ се провежда в две ОКС: „бакалавър“ и „магистър“, в задочна форма.
Учебният план за ОКС „бакалавър“ е разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността и гарантира придобиване на висока теоретична и практическа подготовка в професионалните направления: „ръководител на здравните грижи“ и „преподавател по практика“. Продължителността на обучението е пет семестъра. През последния семестър се провежда преддипломен стаж по управление на здравните грижи и педагогика. Придобиването на ОКС „бакалавър“ завършва с два държавни изпита – теоретичен и практически.
 Обучението за ОКС „магистър“ се осъществява по два учебни плана: за професионалисти, притежаващи ОКС „бакалавър“ по същата специалност, с продължителност два семестъра; и за професионалисти, притежаващи ОКС „бакалавър“ по друга специалност, с продължителност  три семестъра. Организацията на учебния процес е насочена към придобиване специфични знания, умения и компетентности в сферата на управлението на здравните грижи и преподавателската практика. Придобиването на ОКС „магистър“ завършва след успешно полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.
Завършилите специалността получават професионална квалификация и в двете взаимно допълващи се направления: „ръководител на здравните грижи“ и „преподавател по практика“. Те могат да се реализират като ръководители на здравните грижи в различни лечебни, здравни и социални заведения, като асистенти във висше училище по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, както и като преподаватели по практика в медицински колежи.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ГРИЖИ
(При кандидатстване се изисква завършено висше образование)

Магистърската програма „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“ е създадена да отговори на специфичните потребности на фармацевтичния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към икономическите и управленските аспекти на лекарствоснабдяването и фармацевтичните грижи. Специфичното съчетание от знания и умения, съобразени със съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния сектор и здравеопазването като цяло, дават възможност на завършилите студенти да бъдат част от интердисциплинарни екипи на различни административни позиции и управленски равнища. Магистърската програма се провежда в задочна форма с продължителност две години (четири семестъра). Обучението включва лекционни курсове, дискусии и решаване на практически задачи и казуси, консултации, работа в екип, работни симулации и разработване на курсови проекти. По време на следването се организират срещи с успешни професионалисти от фармацевтичния бизнес и се провеждат посещения във фармацевтични фирми и други организации, свързани със здравеопазването. Обучението завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа за придобиване на образователната и квалификационна степен „магистър“ по фармацевтичен мениджмънт и грижи. Програмата съчетава дисциплини от различни области на обществените и здравните науки с насоченост към фармацевтичния сектор и фармацевтичните грижи. Завършилите специалността се реализират успешно на различни административни и управленски позиции във фармацевтични фирми, организации, чиято дейност е свързана с фармацевтичния сектор и органи на държавната администрация.
РЕХАБИЛИТАЦИЯ, МОРЕЛЕЧЕНИЕ, УЕЛНЕС И СПА
(При кандидатстване се изисква завършено висше образование)

Магистърската програма „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“ е проектирана да отговори на потребностите на бързо развиващите се оздравителни и уелнес пазари в България от висококвалифицирани професионалисти за сектора. Програмата е предназначена за специалисти с полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или с ОКС „професионален бакалавър" по специалността „Рехабилитатор"; с ОКС „бакалавър" или „магистър" по специалността „Кинезитерапия"; с ОКС „бакалавър" или „магистър" от област на висшето образование „7. Здравеопазване и спорт", с професионален практически опит в областта. Обучението е в задочна форма, с продължителност две години (четири семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.


ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
(При кандидатстване се изисква завършено висше образование)​​Магистърската програма „Опазване и контрол на общественото здраве" е насочена към потребностите на здравните професионалисти с полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или с ОКС „професионален бакалавър по ..." по специалност от професионално направление 7.5 „Здравни грижи", както и придобилите висше образование в ОКС „бакалавър" или „магистър". Тя разширява познанията в областта на съвременните глобални и специфични проблеми на общественото здраве, повишава квалификацията и професионалните умения за превенция и ограничаване разпространението на заразни и социалнозначими заболявания, за здравно обучение и промоция на здраве. Учебният план е съобразен с препоръките на Европейската асоциация на училищата по обществено здравеопазване (ASPHER) относно компетенциите на професионалистите по обществено здравеопазване.
Обучението е в задочна форма, с продължителност две години (четири семестъра) и завършва с преддипломен стаж, полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Учебен план, Образуване на бала​


ОПТОМЕТРИСТ
(При кандидатстване се изисква завършено висше образование)

Специалността "Оптометрист" с ОКС "Магистър" е насочена към потребностите на обществото от специалисти, полагащи грижи за очното здраве, и даваща възможност за кариерно развитие на професионалните бакалаври "Медицински оптик" и бакалаврите оптометристи. Основните цели на обучението по специалността са насочени към надграждане на фундаменталните познания и придобиване на специализирани умения за диагностика и опазване на очното здраве. Акцентите на практическата подготовка са върху съвременни диагностични технологии, средства за оптична корекция и специфични познания за напасване на контактни лещи. Програмите са съобразени с най-добрите европейски и световни практики. В процеса на обучение се осигурява подготовка за научноизследователска дейност. Програмата е в редовна форма на обучение с продължителност две години (четири семестъра) и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Магистрите по оптометрия са медицински специалисти, полагащи самостоятелно грижа за очното здраве с насоченост към оптичната корекция и профилактика на очните заболявания.

​​​​ЕЛЕКТРОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
(При кандидатстване се изисква завършено висше образование)


Магистърската програма „Електронни и информационни технологии в здравеопазването“ в професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ е проектирана да отговори на специфичните потребности на здравния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с професионалната квалификация в областта на електронните, компютърни и информационните технологии, прилагани в здравеопазването: информационни системи в медицината и здравеопазването, приложни симулационни продукти, компютърна обработка на медицински сигнали и изображения, софтуерни приложения за 3D принтиране, софтуерни приложения за здравеопазването, компютърни технологии и системи, медицинска техника, оптоелектронна и лазерна техника.
Обучението е насочено към професионалисти с ОКС „бакалавър“ или „магистър“, чиито интереси или професионална реализация са свързани с приложението и развитието на електронните, компютърните и информационните технологии в здравеопазването.
Обучението е в задочна форма с продължителност:
- една година (два семестъра) след придобита ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“; 
- две години (четири семестъра) за професионалисти с ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления, различни от професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“.
Програмата завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.
Завършилите курса на обучение могат да се реализират във фирми за разработване и внедряване на информационни технологии в медицината и здравеопазването, фирми за производство и поддръжка на компютризирана медицинска техника, лечебни и здравни заведения и фармацевтични фирми, органи на държавната администрация с контролни и регулаторни функции в здравеопазването, научноизследователски и учебни заведения, консултантски и експертни организации, работещи в областта на управлението и информационните технологии в здравеопазването. КЛИНИЧНА ЛОГОПЕДИЯ
(При кандидатстване се изисква завършено висше образование)​Магистърската програма „Клинична логопедия“ е предназначена за специалисти по „Логопедия“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. Тя е проектирана да отговори на специфичните потребности на пазара на труда в областта на езиковата и речева патология в здравната, образователната и социалната сфери. Магистратурата е ориентирана към придобиване на нови знания и умения за прилагане на специфични методи за логопедична корекция на езиково-говорни нарушения при деца и възрастни. В процеса на обучението студентите придобиват нови знания за използване на съвременните технологии в професионалната им дейност. Обучението акцентира върху екипния и мултидисциплинарния подход в  диагностиката и терапията на речевата и езикова патология и на новите постижения в областта на клиничната логопедия.
Магистърската програма се провежда в задочна форма на обучение:
- за завършилите специалност „Логопедия“ от професионално направление 7.4 „Обществено здраве“ е организирана в два семестъра;
-  за завършилите специалност „Логопедия“ и специалност „Специална педагогика“ с професионална квалификация „Логопед….“ от професионално направление 1.2 „Педагогика“, е организирана в четири семестъра.​
Придобиването на образователно-квалификационна степен „магистър“ завършва след успешно полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.КОЗМЕТОЛО​ГИЯ
(При кандидатстване се изисква завършено висше образование)

Магистърската програма „Козметология“ е проектирана да отговори на специфичните потребности на козметичната индустрия в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към съвременните тенденции в областта на разработване, производство, внедряване и дистрибуция на безопасни козметични продукти с високо качество. Програмата се провежда в задочна форма на обучение и е организирана в четири семестъра (две учебни години). Завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа след изпълнение на изискванията по учебния план. Специфичното съчетание от усвоени знания и изградени умения, съобразени със съвременните тенденции в развитието на козметичната индустрия, осигуряват професионални компетенции на бъдещия магистър по козметология за формулиране, производство, осигуряване на качеството, внедряване и реализиране на козметични продукти, включително фитокозметика, средства за лична хигиена, декоративна козметика, парфюми и др. Завършилите обучение студенти могат да се реализират в производствени предприятия на козметичната индустрия, научноизследователски лаборатории за иновации в козметологията, лаборатории за контрол на качеството на козметични продукти, държавни и фирмени научноизследователски институти, висши училища с възможност за надграждане с ОНС „доктор“, собствен бизнес за производство и дистрибуция на суровини и козметични продукти. 


ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ ВЪВ ФАРМАЦИЯТА
(При кандидатстване се изисква завършено висше образование)
 

Магистърската програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“ е проектирана да отговори на специфичните потребности на фармацевтичния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към интегриране на различни научни области във връзка с разработване и реализация на нови идеи, продукти, услуги и обекти на интелектуална собственост с приложение във фармацията; прилагане на съвременни информационни и дигитални технологии; финансиране и реализиране на политики в областта на науката, технологиите и иновациите; успешно управление на иновационната и изследователска дейност. Програмата се провежда в задочна форма на обучение; организирана е в четири семестъра (две учебни години) и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Тя осигурява професионални компетенции, съобразени със съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния сектор, по отношение на предприемачество и внедряване на иновации във връзка с реализация на научна идея, научен продукт и обекти на интелектуална собственост с приложение във фармацията; финансиране и прилагане на политики в областта на науката, технологиите и иновациите във фармацията; оценка и планиране на разработката на нови продукти и услуги; използване на съвременните информационни и дигитални технологии за събиране, организиране, анализиране и представяне на информация; осигуряване на добри практики (лабораторна, производствена и дистрибуторска); успешно управление на иновационната и изследователска дейност; интегриране на знания от различни научни области и реализиране на идея от прототип до продукт. Завършилите обучение студенти могат да се реализират като експерти, мениджъри и консултанти при създаването и разработването на нови високотехнологични продукти, финансиране и управление на иновации, трансформационни решения и лидерство, управление на научноизследователски процеси; екипи, стартиране на собствен бизнес.
​ ​
СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА

Висшето образование по тези специалности е за придобиване на образовател­но-квалификационна степен „професионален бакалавър по ...". Обучението е само в редовна форма с продължителност три учебни години. 
​​МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)

Медицинският лаборант е здравен специалист, подготвен да работи във всички видове лечебно-диагностични и научноизследователски лаборатории. Обект на неговата дейност са клинико-лабораторни, хистологични, микробиологични, вирусологични, генетични, имунологични, паразитологични и други изследвания, в които участва под прякото ръководство на лекар. Лабораторното изследване е част от сложния диагностичен процес, което изисква отлична подготовка, издръжливост и отдаденост.

Обучението е с практическа насоченост, което изгражда професионализъм и развива ценни умения. Завършилите студенти намират много добра реализация и могат да продължат обучението си в магистърските програми на МУ-Варна „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“.

Учебен план , Образуване на бала

ПОМОЩНИК - ФАРМАЦЕВТ
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)
 

Помощник-фармацевтът е здравен специалист, който участва активно в лекарствопроизводството и лекарствоснабдяването. Той приготвя и отпуска лекарствени форми, билкови смеси, санитарно-хигиенни материали, козметични средства, диетични продукти и други в рамките на компетенциите си под контрола на магистър фармацевт или самостоятелно. Въз основа на придобитите теоретични знания и практически умения по време на обучението, помощник-фармацевтът има следните широки възможности за професионална реализация: аптека за отпускане на лекарства на граждани, билкова аптека, аптека на лечебно заведение, аптечни складове, фармацевтични фирми, фармацевтични заводи, галено-фасовъчни лаборатории, дрогерии, магазини за медицински изделия, научноизследователски институти, висши училища. Упражняването на професията „помощник-фармацевт“ е свързано с поемане на фундаментални отговорности, осигуряване на фармацевтични грижи, прилагане на промоция на здравето и профилактика на заболяванията. Завършилите студенти могат да продължат обучението си в магистърските програми на МУ-Варна, като най-подходяща е специалността „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“.

 Учебен план , Образуване на бала

ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)
Обучението по специалността насочено към изграждане на специалисти, които осъществяват държавен здравен контрол с цел опазване и укрепване на общественото здраве в Република България. Това е държавна здравна дейност, свързана с изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за: контрол на обекти с обществено предназначение; контрол на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека; контрол на условията на жизнената среда; надзор на заразните болести. Освен контролна дейност, свързана с изпълнение на установените с нормативни актове здравни изисквания, инспекторите по обществено здраве имат и консултантски функции. Те запознават обществеността със специфичните здравни рискове и стратегии, подпомагащи здравословния начин на живот и намаляващи риска от развитие на болести. Завършилите студенти могат да се реализират в регионални здравни инспекции; областни дирекции към Агенцията по безопасност на храните; подразделения на Министерство на вътрешните работи, осъществяващи контролни функции в областта на общественото здраве; служби по трудова медицина; органи на граничния контрол; служби за контрол на вътреболничните инфекции; фирми по дезинсекция, дезинфекция и дератизация; промишлени предприятия, като специалисти по безопасност и здраве при работа и др. Съществуват възможности за продължаване на обучението в магистърските програми на МУ-Варна „Опазване и контрол на общественото здраве“ и „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“.
 
 
ЗЪБОТЕХНИК
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)

Зъботехникът е здравен специалист, който е част от екип, ръководен от лекар по дентална медицина. Той изработва зъбопротезни конструкции, ортодонтски апарати и ортопедични шини в специализирани здравни заведения, наречени зъботехнически лаборатории. Получилият професионална квалификация ,,зъботехник“ може да работи в зъботехнически лаборатории в България и в чужбина, както и да разкрива своя собствена.

Завършилите студенти могат да продължат обучението си в магистърските програми на МУ-Варна, като най-подходяща е специалността „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“.

Учебен план , Образуване на бала

РЕХАБИЛИТАТОР
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)
Целта на обучението по специалността „Рехабилитатор" е студентите да получат теоретична и практическа подготовка за ранна превенция на развитието на болестите и техните усложнения, максимално възстановяване на заболяванията с оглед подобряване качеството на живот на пациентите. Рехабилитаторът е специалист, който има право да работи в медицински центрове, диагностично-консултативни центрове, многопрофилни болници, санаториални центрове, центрове за продължително долекуване, спа курортни центрове, социални заведения за деца с увреждания, спортни клубове и спортни бази, центрове за красота. Придобилите специалността получават знания и умения, както в прилагането на кинезитерапевтичните методи и средства, така и в методите на електролечение, светлолечение, водотоплотерапия, климато-балнеотерапия и специална физиотерапия. Съществуват възможности за продължаване на обучението в магистърските програми на МУ-Варна, като най-подходящи са специалностите „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ и „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“.

РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)
Целта на обучението на рентгеновите лаборанти е да се подготвят специалисти, които да прилагат самостоятелно и/или под ръководство методи и техники на образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението. Това включва: конвенционална рентгенова диагностика, ултразвукова диагностика, високоспециализирани рентгенови техники: компютърна томография, мамография, магнитен резонанс и интервенционални методи. Усвояват се съвременни методи за диагностика и лечение, използвани в нуклеарната медицина като PET-CT и гама-камера, както и методи и техники за лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания чрез използване на линейни ускорители и радиохирургия.

Завършилите студенти могат да продължат обучението си в магистърските програми на МУ-Варна  „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“.


 Учебен план , Образуване на бала

МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)

Медицинският козметик е здравен специалист с подготовка в областта на козметологията, дерматологията, пластичната хирургия, фармацията, физикалната терапия. Завършилите тази специалност могат да работят в козметично студио, в салон или център за красота, в екип в дерматологични и дерматокозметични центрове, клиники по пластична хирургия, дрогерии и парфюмерии, балнео-, уелнес, спа и таласотерапевтични центрове.

Съществуват възможности за продължаване на обучението в магистърските програми на МУ-Варна „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“.


 Учебен план , Образуване на бала

МЕДИЦИНСКИ ОПТИК
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)
Медицинският оптик е специалист по медицинска оптика и оптична корекция на зрението и може да работи във всички оптики, оптични центрове, работилници и заводи, складове за оптични средства и офталмологични практики. Медицинският оптик е квалифициран да оценява, изработва и препоръчва оптични средства, както и да дава консултации по проблемите на зрението, включително зрителна рехабилитация, превенция и профилактика. В зависимост от обема на работата и сложността на проблема може да работи самостоятелно или под ръководството на лекар, специалист по очни болести. При работа под ръководство, медицинският оптик може да извършва и редица високотехнологични изследвания. Теоретическата и практическата подготовка по време на обучението е насочена към усвояване на задълбочени познания в следните насоки: фундаментални медико-биологични знания и детайлна подготовка по оптика, физична и клинична рефракция; специални медицински знания и умения по оптика; организационно-управленски знания и умения; комуникативни, етични, научно-изследователски, законови и др. Подготовката на студентите включва всички базови познания за работа като техник по очна оптика, както и нужните медицински познания с цел да се отговори на Закона за здравето и да се осигури възможност за компетентна консултация по проблемите на зрението. Завършилите студенти могат да продължат обучението си в магистърските програми на МУ-Варна „Оптометрист“, „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“.

 Учебен план , Образуване на бала

СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ФИЛИАЛИТЕ В ГРАДОВЕТЕ СЛИВЕН, ШУМЕН И ВЕЛИКО ТЪРНОВО
АКУШЕРКА
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)
Обучението по специалност „Акушерка“ е в редовна форма с продължителност четири години и се провежда по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на съвременните международни стандарти. Бакалавърската програма предоставя знания, формира умения, навици и компетентности, необходими за изпълнението на самостоятелни или във взаимодействие с лекар дейности при прилагане на комплексни грижи за здравето, в областта на лечението на неусложнени състояния на бременност, раждане, следродилен период, перинатална патология, гинекологични заболявания, поддържане и запазване на репродуктивното здраве. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и могат да се реализират в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, хосписи, както и регистриране на автономни практики и др. Обучението по специалността „Акушерка“ се провежда във Факултета по обществено здравеопазване в гр. Варна, както и във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.

 Учебен план​ , Образуване на бала


МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
(При кандидатстване се изисква завършено средно образование)


Обучението по специалност „Медицинска сестра“ е в редовна форма с продължителност четири години и се провежда по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на съвременните международни стандарти. Бакалавърската програма предоставя специфични знания, умения и компетентности за изпълнение на самостоятелни или съвместно с лекар дейности в различни сектори на здравеопазването, прилагайки комплексни грижи за физическото, психическото и социалното здраве. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и могат да се реализират професионално в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, хосписи, детски ясли, детски градини, училищни здравни кабинети, регионални и национални центрове по обществено здраве и др., както и регистриране на автономни практики.​
Обучението по специалността „Медицинска сестра“ се провежда във Факултета по обществено здравеопазване в гр. Варна, както и във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.

 

 Учебен план Образуване на бала

 

Обучението по обявените специалности в МУ-Варна не е подходящо за лица със следните заболявания