Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Направление "Военен лекар"

  

   Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна (МУ-Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ), предлагат възможност за обучение по направление „Военен лекар”, което съчетава обучение по специалност  „Медицина” за образователно-квалификационна степен „магистър” и специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър".

   Обучението е в редовна форма и се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ. След завършване на пълния шестгодишен курс на обучение, студентите получават образователно-квалификационните степени (ОКС) „магистър" по специалността „Медицина" от МУ-Варна и ОКС „бакалавър" по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от ВВМУ.      
       Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни – членки на НАТО.

Обучението по специалност „Медицина" отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Осъществява се само в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар" и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър".

         

Предимства:

 • Без такси за обучение и в двата университета.
 • Паралелно с придобиването на ОКС „магистър" по гражданска специалност „Медицина" се придобива и ОКС „бакалавър" по военна специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво".
 • Гарантирана реализация след завършване с договор за работа като военен лекар – 10 години.

   
  Процедура за кандидатстване и полагане на конкурсни изпити

     Кандидат-студентите за направление „Военен лекар” трябва да отговарят на следните условия:

 • да имат документ за завършено средно образование, осигуряващо им право да се обучават във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
 • да имат оценка по български език и литература от държавен зрелостен изпит в дипломата си за средно образование (когато в дипломата за средно образование липсва оценка по български език и литература от държавен зрелостен изпит, от зрелостен изпит по български език и литература или от зрелостен изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература – оценки по биология и химия от държавен зрелостен изпит, а ако липсват такива, оценки от курса на обучение по тези предмети);
 • да са годни за военна служба (удостоверява се с медицински преглед, изпит за физическа годност и проверка на психологичната пригодност);
 • да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;
 • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение”;
 • да не страдат от психично заболяване (удостоверява се с удостоверение от Областния център за психично здраве за липса на психични заболявания);
 • към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години.

 

Документи за кандидатстване се приемат:

       - онлайн чрез сайта на МУ-Варна – www.mu-varna.bg и сайта на ВВМУ – www.naval-acad.bg

 
Необходими документи:

 • За специалност „Медицина": вижте тук.

 

 •  За специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво":
 1. Заявление до Началника на ВВМУ – по образец от ВВМУ;
 2. Копие от дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) – 2 бр. (оригиналът се носи за сверяване при подаване на документите);
 3. Заявление по образец от ВВМУ за участие в кампаниите за ранен прием;
 4. Автобиография в свободен текст – 2 броя;
 5. Удостоверение от Областния център за психично здраве за липса на психични заболявания – оригинал и копие;
 6. Декларация, че не са осъждани и срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер – по образец от ВВМУ;
 7. Декларация, че не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение" – по образец от ВВМУ;
 8. Състезателен картон – по образец от ВВМУ;
 9. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско – по образец от ВВМУ;
 10. Декларация по чл.74, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – по образец от ВВМУ;
 11. Декларация, че не се обучават по държавна поръчка в друго държавно висше училище – по образец от ВВМУ;  
 12. Декларация, че са съгласни ВВМУ да обработва предоставените им лични данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни във връзка с обучението им – по образец от ВВМУ;
 13. Лична амбулаторна карта за здравословно състояние с отразена актуална етапна епикриза от личния лекар и документ, отразяващ кръвната група.

  Документите по образец от ВВМУ се получават в училището или се свалят от сайта на ВВМУ на адрес: www.naval-acad.bg на страница „Прием".

   Вижте информация за ранното записване за кандидатстване и за редовната кампания във ВВМУ.

  Документите се подават за всяка специалност онлайн и поотделно, съответно чрез сайта на МУ-Варна и на ВВМУ.
 
Приемни изпити
 • Изпит по биология (в МУ-Варна)
 • Изпит по химия (в МУ-Варна)
 • Изпит за физическа годност (във ВВМУ)
 • Писмен тест по английски език (във ВВМУ)
 • Медицинско освидетелстване на годността (във ВВМУ)
 • Психологична оценка (във ВВМУ)

   

Изпит по биология

 1.  Изпитът представлява решаване на комбинация от тестови въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ по биология и здравно образование в 8, 9, 10, 11, 12 клас (задължителна и профилирана подготовка).      
 2. Комбинацията съдържа въпроси с различна трудност, от пет различни типа:
  • Първият тип включва въпроси с по 4 отговора, като верният е само един.
  • Вторият тип включва въпроси с различен брой верни отговори.
  • Третият тип включва поредица от верни и неверни твърдения.
  • Четвъртият тип включва попълване на пропуснати термини в текст.
  • Петият тип включва отговори на кратки въпроси или обяснения на термини в обем, съобразен с обема на текста в указаните основни учебници за подготовка.  
 3. Въпросите се оценяват с точки в зависимост от тяхната големина и трудност. Общият брой точки се превръща в оценка.

 

Изпит по химия

Изпитът по химия включва решаване на една задача и тест.

         Задачата е от помагалото „Сборник със задачи за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ-Варна, 2018 г. и се определя на изпита чрез лотариен принцип от раздел „Неорганична химия" или от раздел „Органична химия". Решението на задачата трябва да е точно и добре обосновано, отговарящо на условията посочени в задачата, а взаимодействията – представени с химични уравнения. 

Тестът включва въпроси публикувани в „Сборник с тестови въпроси за кандидатстудентски изпит по химия", издание на МУ-Варна, 2018 г. Въпросите са два вида:

          1. Въпроси с избор на отговор, като само един е верен. Тези са от неорганична химия и от органична химия.

          2. Въпроси, на които кандидат-студентът трябва да представи кратки отговори. Тези въпроси са от неорганична химия и от органична химия.

Конспекти за изпитите по биология и химия и списъци на учебниците за подготовка може да намерите в изданието на МУ-Варна „Справочник за прием на студенти за учебната 2022/2023 година”. Информация за Справочника и сборниците за подготовка за изпитите може да намерите тук

 

Изпит за физическа годност

Оценяването на резултатите се извършва по шестобална система, в съответствие с постигнатите общи резултати от дисциплините от Единния армейски тест. Нормативите за оценяване на изпита за физическа годност може да бъдат открити на сайта на ВВМУ на адрес: www.naval-acad.bg .

Вижте информация за ранното записване за кандидатстване и за редовната кампания.

 

Писмен тест по английски език

 Оценяването на резултатите от писмения тест по английски език се извършва с „издържал" или „неиздържал". Оценка „издържал" се поставя за постигнати не по-малко от 70% верни отговори на теста. На кандидатите, получили оценка „неиздържал" на теста по английски език, се отнемат 0.50 точки от състезателния бал. На кандидатите, явили се на държавен зрелостен изпит по английски език, се признава оценка „издържал".

 Вижте информация за ранното записване за кандидатстване и за редовната кампания.

         

Медицинско освидетелстване на годността

Медицинското освидетелстване на годността за обучение във ВВМУ се извършвано от Отдела по военномедицинска експертиза за работа на вода към ЦВМК във ВМА-МБАЛ – Варна по график. Медицинското освидетелстване завършва с издаване на експертно заключение по годността за обучение във висше военно училище, което може да бъде „годен за обучение във висше военно училище" или „негоден за обучение във висше военно училище". Кандидат, за когото заключението е „негоден за обучение във висше военно училище", отпада от по-нататъшно участие в конкурса.

 Вижте информация за ранното записване за кандидатстване и за редовната кампания.

 

Психологична оценка

Психологичната оценка (пригодност) за обучение във ВВМУ (във ВВМУ) се извършва от комисия по утвърдена методика. Оценяването на резултатите се извършва чрез добавяне на допълнителни единици към състезателния бал, а именно:

 • кандидатите от първа група получават 4 единици към състезателния си бал;
 • кандидатите от втора група получават 3 единици към състезателния си бал;
 • кандидатите от трета група получават 2 единици към състезателния си бал;
 • кандидатите от четвърта група получават 1 единица към състезателния си бал;
 • кандидатите от пета група не получават допълнителни единици към бала си и отпадат от по-нататъшно участие в конкурса за училището.

        

За полагането на изпитите по физическа подготовка, английски език, медицинския преглед и проверката на психологичната пригодност трябва да се явите във ВВМУ, като:

  - до един ден преди избраната от вас дата на явяване да се свържете на телефон 0889/044 111 с капитан II ранг Димана Славова (резервен телефон 0889/066 013 – капитан I ранг Вълчо Атанасов) и да заявите желанието си за явяване, като предоставите телефон за контакт, място на явяване и получите интересуваща ви информация;

  - да се явите на указаната дата пред централния вход на ВВМУ за провеждане на инструктаж;

 - за живеещите в други градове се организира безплатно настаняване в общежитието на ВВМУ за периода на изпитните сесии. За заявяване на необходимост от настаняване следва да уведомите на посочените по-горе телефони до три дни преди датите на явяване на изпитите.

          Вижте информация за ранното записване за кандидатстване и за редовната кампания.

 

          ВАЖНО! Кандидат-студентите за направление „Военен лекар" могат да участват в класиране и за специалност „Медицина" с оценките от положените конкурсни изпити по биология и химия, като това желание се посочва предварително – още при подаването на документите за кандидатстване. Класиранията за направление „Военен лекар" и за специалност „Медицина" са независими едно от друго, т.е. кандидат-студентите могат да бъдат класирани и за двете специалности едновременно, но могат да се запишат за студенти само по едната. В случай, че кандидатите са класирани по едната специалност, която не ги удовлетворява, и решат да не се запишат за нея, отпадат само от класирането за тази специалност, но продължават да участват в класирането за другата. 


Класиране и записване

Класирането за специалността се обявява на интернет страниците на МУ-Варна и ВВМУ.

Информация за записването ще бъде обявена заедно с класирането, като класираните кандидат-студенти ще бъдат уведомени и по телефона.