Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Изпити, срокове, документи...


І. Кандидатстудентски изпити и срокове за подаване на документи за учебната 2022/2023 година:

Специалности Образователно-квалификационна степен Срок за подаване на документи Изпитни дати
Медицина

 

 

Магистър

 

За предварителните изпити:
28.03. – 06.04.2022 г.

За редовните изпити и за кандидатстване:
13.06. – 27.06.2022 г.


 
Предварителни изпити:
Биология и химия – 09.04.2022 г.

Редовни изпити:
Биология и химия – 30.06.2022 г.
Дентална медицина
Фармация
Медицина, направление „Военен лекар"
Магистър


За предварителните изпити:

28.03. – 06.04.2022 г.


 

За редовните изпити и за кандидатстване:

13.06. – 27.06.2022 г.

Предварителни изпити:

Биология и химия – 09.04.2022 г.

Редовни изпити:

Биология и химия – 30.06.2022 г.

Изпит за физическа годност

Писмен тест по английски език

Медицинско освидетелстване на годността 

Психологична оценка

Информация за ВВМУ

Медицинска сестра

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)

 


 

Бакалавър

 

​ ​

За предварителния изпит:

28.03. – 06.04.2022 г.

 


За редовния изпит и за кандидатстване:

13.06. – 27.06.2022 г.
 и 06.07. – 12.07.2022 г.


Предварителен изпит:

Биология - 16.04.2022 г.


Редовен изпит:

Биология - 15.07.2022 г. 

Акушерка

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)

Кинезитерапия​Бакалавър
13.06. – 27.06.2022 г.
 и 06.07. – 12.07.2022 г.
​ ​ ​

Биология - 15.07.2022 г. 
Медицински лаборант

 

 

 

Професионален бакалавър

​ ​ ​ ​ ​
Рентгенов лаборант
Помощник-фармацевт
Инспектор по обществено здраве
Рехабилитатор
Медицински козметик
Логопедия
Бакалавър ​

 

По документи

​ ​
Здравен мениджмънт
Биомедицинска техника и технологии
Медицински оптикПрофесионален бакалавър

Управление на здравните грижи

 

Бакалавър

Социална медицина и здравен мениджмънт:
Писмен: 18.07.2022 г. 

Устен: 22.07.2022 г. 


Зъботехник

Професионален бакалавър


13.06. – 27.06.2022 г.

Моделиране - 08.07.2022 г. 

Здравен мениджмънт

(след бакалавър по същата специалност)
 

Магистър

​ ​

 
 22.07. – 28.07.2022 г.

​ ​

 

По документи

Управление на здравните грижи Есе по зададена тема, свързана с дейността „Здравни грижи"
01.08.2022 г.

Оптометрист
По документи ​
Клинична логопедия
Здравен мениджмънт и медико-социални грижиМагистър

 

​ ​ ​


01.09. – 15.09.2022 г.

Срокът за кандидатстване за специалностите „Козметология“ и „Трансфер на технологии и иновации във фармация“ е удължен до 02.12.2022 г.По документи

​ ​ ​
Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа
Опазване и контрол на общественото здраве
Фармацевтичен мениджмънт и грижи
Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи
Козметология​
Трансфер на технологии и иновации във фармацията


Важно!!!

Документи за кандидатстване за всички специалности се приемат единствено чрез регистрационната форма в сайта на МУ-Варна – от тук.

Кандидат-студентите, явили се на предварителен изпит по биология и/или химия, имат право да се явят и на редовните кандидатстудентски изпити по тези предмети, като задължително подават документите за кандидатстване, в посочения по-горе срок.

Предварителен конкурсен изпит тест по биология се провежда единствено за специалностите „Медицинска сестра и „Акушерка". Оценката от него не е балообразуваща при кандидатстване за други специалности.

Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване в регламентирания срок, не участват в класиране.

 

ІІ. Документи за кандидатстване в МУ-Варна за учебната 2022/2023 година

(1) Кандидат-студентите по специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация", „Медицинска сестра", „Акушерка", „Кинезитерапия", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант", „Медицински козметик", „Управление на здравните грижи" („бакалавър"), „Здравен мениджмънт" („бакалавър"), „Логопедия", „Биомедицинска техника и технологии" и направление „Военен лекар" подават следните документи онлайн от тук.

(2) Кандидат-студентите за направление „Военен лекар" подават и следните документи пред ВВМУ „Никола Й. Вапцаров".

(3) Кандидат-студентите за специалностите с ОКС „магистър": „Здравен мениджмънт" (след ОКС „бакалавър" по същата специалност), „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Управление на здравните грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Оптометрист", „Информационни технологии в здравеопазването и здравни грижи", „Клинична логопедия", „Козметология" и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията" подават следните документи онлайн от тук.

Списък на документите, както и още допълнителна информация относно кандидатстването в МУ-Варна можете да намерите в изданието „Справочник за прием на студенти за учебната 2022/2023 г.".


Специфични документи:    
При различие на имената в подадените документи и в документа за самоличност се прикачва в регистрационната форма и оригинал на удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от съответната община, или друг официален документ, удостоверяващ идентичността.

 

Кандидат-студенти, отговарящи на условията по чл. 68, ал. 3 от ЗВО, освен останалите документи, подават и:        (1) Кръглите сираци представят удостоверение за раждане и смъртен/ни акт/ове или удостоверение за наследници (сканираните оригинали на документите се прикачват в регистрационната форма).

(2) Решение на ТЕЛК за лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто (сканираният оригинал на документа се прикачва в пълен обем в регистрационната форма).

(3) Многодетните майки (с три и повече деца) представят удостоверения за раждане на децата (сканираните оригинали на документите се прикачват в регистрационната форма).

(4) Близнаци, които кандидатстват в едно професионално направление, представят удостоверение за раждане на другия близнак (сканираният оригинал на документа се прикачва в регистрационната форма).

(5) Военноинвалидите и военнопострадалите представят валиден документ, удостоверяващ това обстоятелство (сканираният оригинал на документа се прикачва в регистрационната форма).


III. Начини за подаване на документи

Документи за кандидатстване за всички специалности се приемат единствено чрез регистрационната форма в сайта на МУ-Варна – от тук.

 IV. Условия за кандидатстване за учебната 2022/2023 година

(1) За студенти в българоезични програми на обучение в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна могат да кандидатстват лица, които са:

1. български граждани;

2. чужденци, със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

3. лица с двойно гражданство, едното от които е българско;

4. граждани на държави, членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;

5. лица със статут на бежанци, удостоверен с документ, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет;

6. от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

(2) В Медицински университет – Варна могат да кандидатстват за обучение и чуждестранни граждани, извън горепосочените. Условията и редът за приемането им като студенти е в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с ПМС №79 от 9.05.2000 г., обн. ДВ, бр. 40 от 16.05.2000 г., и Правилника за прием в англоезични програми на обучение и прием на чуждестранни граждани в Медицински университет – Варна.

(3)   Броят на студентите, приемани на места, субсидирани от държавата (държавна поръчка), и размерът на таксите за кандидатстване се утвърждават ежегодно от Министерски съвет.

(4)   Не се предоставя държавна издръжка за обучението на студенти, които се обучават за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен (ОКС), след обучение на място, субсидирано от държавата.

(5)   Кандидатите, завършили същата или по-висока образователно-квалификационна степен на висше образование на места, субсидирани от държавата (т.нар. „държавна поръчка"), могат да кандидатстват само за места в платена форма на обучение, ако има обявени такива.

(6)  Всеки кандидат-студент има право да кандидатства в Медицински университет – Варна за една или повече специалности, но може да бъде записан за студент само по една специалност. Когато се кандидатства за повече от една специалност, при подаването на документите в състезателния картон специалностите задължително трябва да бъдат подредени по ред на желание, отделно за всяка група специалности.

(7)   Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. Имат документ за завършено средно образование, осигуряващо им право да се обучават във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

2. Имат следните оценки в дипломата си за завършено средно образование:

  • за направление „Военен лекар" и специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация", „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Медицински оптик", „Биомедицинска техника и технологии", „Медицинска сестра", „Акушерка", „Кинезитерапия", „Зъботехник", „Медицински лаборант", „Помощник- фармацевт",  „Инспектор  по  обществено  здраве",  „Рехабилитатор", „Рентгенов  лаборант" и „Медицински козметик" – оценка по български език и литература от държавен зрелостен изпит.
  • за направление „Военен лекар" и специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и когато в дипломата за средно образование липсва оценка по български език и литература от държавен зрелостен изпит, от зрелостен изпит по български език и литература или от зрелостен изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература – оценки по биология и химия от държавен зрелостен изпит, а ако липсват такива, оценки от курса на обучение по тези предмети.   

3. Не са осъдени с влязла в сила присъда „лишаване от свобода".

4. За кандидатстване за направление „Военен лекар":

  • да са годни за военна служба (удостоверява се с медицински преглед, изпит за физическа годност и проверка на психологичната пригодност);
  • да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;
  • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение";
  • да не страдат от психично заболяване (удостоверява се с удостоверение от Областния център за психично здраве за липса на психични заболявания);
  • към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години.

(8)  Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

(9)   При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.  

(10)  Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатът може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и по реда на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. В този случай при образуването на състезателния бал се включва оценката от удостоверението по чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(11) За кандидат-студенти, завършили средно образование в чужбина, които кандидатстват за специалностите „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Медицински оптик", „Биомедицинска техника и технологии", „Медицинска сестра", „Акушерка", „Кинезитерапия", „Зъботехник", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик", балообразуваща е оценката от дипломата за средно образование от ДЗИ по официалния език на държавата, в която дипломата е издадена, а при липса на такава – оценката от курса на обучение. Тези кандидати имат право да бъдат записани за студенти само след успешно полагане на изпит за владеене на български език или преминат подготвителен курс по български език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ-Варна, или след представяне на свидетелство за езикова компетентност по български език – ниво не по-ниско от В2.

(12)  Когато в дипломата за средно образование няма посочен среден успех, то той се удостоверява с отделен документ, издаден от средното училище, в което е придобито образованието.

(13)   Право да кандидатстват за обучение на места, субсидирани от държавата, за ОКС „магистър" по специалността „Здравен мениджмънт" имат лица, придобили ОКС „бакалавър" по същата специалност с успех от дипломата не по-нисък от „добър".

(14)  Право да кандидатстват за обучение за ОКС „магистър" по специалността „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи" имат лица със среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от „добър", които са:

1. придобили ОКС „професионален бакалавър по …" или по-висока ОКС по специалност от професионално направление „Здравни грижи";

2. придобили ОКС „бакалавър" или „магистър" от друго професионално направление.

(15)   Право да кандидатстват за обучение за ОКС „магистър" по специалността „Фармацевтичен мениджмънт и грижи" имат лица със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър", които са:

1. придобили полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или ОКС „професионален бакалавър" по специалността „Помощник-фармацевт", или по-висока ОКС по специалност от професионално направление „Здравни грижи";

2. придобили ОКС „бакалавър" или „магистър" от друго професионално направление.

(16) Право да кандидатстват за обучение за ОКС „магистър" по специалността „Оптометрист" имат лица, придобили ОКС „професионален бакалавър" по специалността „Медицински оптик" със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър".

(17) За обучение по специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър", могат да кандидатстват лица, които са придобили ОКС „професионален бакалавър по ..." или приравнено към него полувисше образование по специалност от професионално направление „Здравни грижи".

(18) Право да кандидатстват за обучение за придобиване на ОКС „магистър" по специалност „Управление на здравните грижи" имат лица със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър", които са:

1. придобили ОКС „бакалавър" по същата специалност;

2. придобили ОКС „бакалавър" по специалност „Медицинска сестра" или „Акушерка";

3. придобили специалност от професионално направление „Здравни грижи" на ОКС „професионален бакалавър по..." и една от специалностите „Социални дейности", „Социална педагогика", „Социален мениджмънт" или „Здравен мениджмънт" на ОКС „бакалавър".

 (19)  Право да кандидатстват за специалността „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", ОКС „магистър", имат имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са:

1. придобили полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или ОКС „професионален бакалавър" по специалността „Рехабилитатор" от професионално направление „Здравни грижи";

2. придобили ОКС „бакалавър" или „магистър" по специалността „Кинезитерапия" от професионално направление „Обществено здраве";

3. придобили ОКС „бакалавър" или „магистър" от област на висшето образование „7. Здравеопазване и спорт", с професионален практически опит в областта.

(20)   Право да кандидатстват за специалността „Опазване и контрол на общественото здраве", ОКС „магистър", имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са:

1. придобили полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или ОКС „професионален бакалавър" по специалност от професионално направление „Здравни грижи";

2. придобили висше образование в ОКС „бакалавър" или „магистър".   

(21)   Право да кандидатстват за специалността „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", ОКС „магистър", имат лица със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър", които са:

  • придобили полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или ОКС „професионален бакалавър" по специалността „Рентгенов лаборант" от професионално направление „Здравни грижи";
  •  придобили висше образование в ОКС „бакалавър" или „магистър".
(22)  Право да кандидатстват за специалността „Клинична логопедия", ОКС „магистър" имат лица със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър", които са:

1.  придобили ОКС „бакалавър" и/или „магистър" по специалността „Логопедия" от професионално направление „Обществено здраве";

2. придобили ОКС „бакалавър" и/или „магистър" по специалността „Логопедия" от професионално направление „Педагогика";

3.  придобили ОКС „бакалавър" и/или „магистър" по специалността „Специална педагогика" с професионална квалификация „Логопед…" от професионално направление „Педагогика".

(23) Право да кандидатстват за специалността „Козметология", ОКС „магистър", имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са придобили ОКС „бакалавър" или „магистър" в области на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; 3. Социални, стопански и правни науки; 4. Природни науки, математика и информатика; 5. Технически науки; 7. Здравеопазване и спорт.

(24)   Право да кандидатстват за специалността „Трансфер на технологии и иновации във фармацията", ОКС „магистър", имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са придобили ОКС „бакалавър" или „магистър" в области на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; 3. Социални, стопански и правни науки; 4. Природни науки, математика и информатика; 5. Технически науки; 7. Здравеопазване и спорт.

(25)   Завършилите само ОКС „професионален бакалавър по..." нямат право да кандидатстват за специалности с ОКС „магистър" от друго професионално направление.