Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Изпити, срокове, документи...

​​​​​​​​

І. Кандидатстудентски изпити и срокове за подаване на документи за учебната 2024/2025 година:

Специалности Образователно-квалификационна степен Срок за подаване на документи Изпитни дати

Медицина

 

 


Магистър

 

За предварителните изпити:

Предстои обявяване на датите


За редовните изпити и за кандидатстване:

Предстои обявяване на датите

 
Предварителни изпити:
Биология и химия – 20.04.2024 г.

Редовни изпити:
Биология и химия – 
​​03.07.2024 г.

Дентална медицина
Фармация
Медицина, направление „Военен лекар"
Магистър


За предварителните изпити:

Предстои обявяване на датите


За редовните изпити и за кандидатстване:

Предстои обявяване на датите


Предварителни изпити:

Биология и химия – 20.04.2024​ г.

Редовни изпити:

Биология и химия – 03.07.2024 г.

Изпит за физическа годност/подготовка

Писмен тест по английски език

Медицинско освидетелстване на годността 

Информация за ВВМУ

Медицинска сестра

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)

 


 

Бакалавър

 

​ ​

За предварителния изпит:

Предстои обявяване на датите


За редовния изпит и за кандидатстване:

Предстои обявяване на датитеПредварителен изпит:

Биология -  Предстои обявяване на изпитната дата

Редовен изпит:

Биология - Предстои обявяване на изпитната дата

Акушерка

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)

 

Направление „Военна медицинска сестра"​Бакалавър


За предварителния изпит:

Предстои обявяване на датите


За редовния изпит и за кандидатстване:

Предстои обявяване на датите


Предварителен изпит: 

Биология – Предстои обявяване на изпитната дата

Редовен изпит: 

Биология – Предстои обявяване на изпитната дата

Изпит за физическа годност/подготовка

Медицинско освидетелстване на годността 

Оценка на психологичната пригодност

Информация за ВВМУ

Кинезитерапия​Бакалавър
Предстои обявяване на датите

​ ​ ​

Биология - Предстои обявяване на изпитната дата

 
Медицински лаборант

 

 

 

Професионален бакалавър

​ ​ ​ ​ ​
Рентгенов лаборант
Помощник-фармацевт
Инспектор по обществено здраве
Рехабилитатор
Медицински козметик
Логопедия

Бакалавър ​

 


По документи

​ ​
Здравен мениджмънт
Биомедицинска техника и технологии
Медицински оптикПрофесионален бакалавър


Управление на здравните грижи

 

Бакалавър

Социална медицина и здравен мениджмънт:

Писмен: Предстои обявяване на изпитната дата

Устен: Предстои обявяване на изпитната дата


Зъботехник

Професионален бакалавър


Предстои обявяване на датите


Моделиране - Предстои обявяване на изпитната дата
 

​ ​ ​Магистър

 

​ ​ ​

 
​ ​

Предстои обявяване на датите​​
Управление на здравните грижи
Есе по зададена тема, свързана с дейността „Здравни грижи"
Предстои обявяване на изпитната дата

ОптометристПо документи

​ ​ ​
Клинична логопедия

Здравен мениджмънт

(след бакалавър по същата специалност)

Здравен мениджмънт

 (след бакалавър или магистър по друга специалност)

Здравен мениджмънт и медико-социални грижи
Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа
Опазване и контрол на общественото здраве
Фармацевтичен мениджмънт и грижи
Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи
Електронни и информационни технологии в здравеопазването
Козметология​
Трансфер на технологии и иновации във фармацията


Важно!!!

Документи за кандидатстване за всички специалности се приемат единствено чрез регистрационната форма в сайта на МУ-Варна – от тук.

Кандидат-студентите, явили се на предварителен изпит по биология и/или химия, имат право да се явят и на редовните кандидатстудентски изпити по тези предмети, като задължително подават документите за кандидатстване, в посочения по-горе срок.
Предварителен изпит по биология се провежда единствено за специалностите „Медицинска сестра и „Акушерка" и направление „Военна медицинска сестра". Оценката от него не е балообразуваща при кандидатстване за други специалности.
Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване в регламентирания срок, не участват в класиране.

ІІ. Документи за кандидатстване в МУ-Варна за учебната 2023/2024 година 

(1) Кандидат-студентите по специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация", „Медицинска сестра", „Акушерка", „Кинезитерапия“, „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант", „Медицински козметик", „Здравен мениджмънт" („бакалавър"), „Логопедия“, „Биомедицинска техника и технологии“, „Управление на здравните грижи" („бакалавър") и направления „Военен лекар“ и „Военна медицинска сестра“ подават онлайн следните от тук следните документи, в определените срокове.

(2) Кандидат-студентите за направления „Военен лекар“ и „Военна медицинска сестра“ подават и останалите необходими документи, които представят пред ВВМУ. Списък с документите за направление „Военен лекар“ можете да видите тук, а за направление „Военна медицинска сестра“ тук

3) Кандидат-студентите за специалностите с ОКС „магистър“: „Здравен мениджмънт“, „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, „Управление на здравните грижи“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Оптометрист“, „Информационни технологии в здравеопазването и здравни грижи“, „Електронни и информационни технологии в здравеопазването“, „Клинична логопедия“, „Козметология“ и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“ подават следните документи​ онлайн от тук.

Списък на документите, както и още допълнителна информация относно кандидатстването в МУ-Варна можете да намерите в изданието „Справочник за прием на студенти за учебната 2023/2024 г.“.

​ Специфични документи:    
При различие на имената в подадените документи и в документа за самоличност се прикачва в регистрационната форма и оригинал на удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от съответната община, или друг официален документ, удостоверяващ идентичността.

  Кандидат-студенти, отговарящи на условията по чл. 68, ал. 3 от ЗВО, освен останалите документи, подават и:   

(1) Кръглите сираци представят удостоверение за раждане и смъртен/ни акт/ове или удостоверение за наследници (сканираните оригинали на документите се прикачват в регистрационната форма).

(2) Решение на ТЕЛК за лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто (сканираният оригинал на документа от двете страни се прикачва в регистрационната форма).

(3) Многодетните майки (с три и повече деца) представят удостоверенията за раждане на децата (сканираните оригинали на документите се прикачват в регистрационната форма).

(4) Близнаци, които кандидатстват в едно професионално направление, представят акт за раждане на другия близнак (сканираният оригинал на документа се прикачва в регистрационната форма).

(5) Военноинвалидите и военнопострадалите представят валиден документ, удостоверяващ това обстоятелство (сканираният оригинал на документа се прикачва в регистрационната форма).


III. Начини за подаване на документи

Документи за кандидатстване за всички специалности се приемат единствено чрез регистрационната форма в сайта на МУ-Варна – от тук.

 IV. Условия за кандидатстване за учебната 2023/2024 година


    (1) За студенти в българоезични програми на обучение в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна могат да кандидатстват лица, които са:

1. български граждани;
2. чужденци, със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
3. лица с двойно гражданство, едното от които е българско;
4. граждани на държави, членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;
5. лица със статут на бежанци, удостоверен с документ, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет.
     (2) В МУ-Варна могат да кандидатстват за обучение и чуждестранни граждани, извън горепосочените. Условията и редът за приемането им като студенти е в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с ПМС №79 от 9.05.2000 г., обн. ДВ, бр. 40 от 16.05.2000 г., и Правилника за прием в англоезични програми на обучение и прием на чуждестранни граждани в Медицински университет – Варна.
     (3) Приемането на студенти – българи, живеещи извън Република България, се извършва по реда на чл. 10, ал. 2 от Закона за българите, живеещи извън Република България.
     (4) Приемането на студенти – лица от български произход, граждани на Република Албания, Република Казахстан, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Република Сърбия и Украйна, се извършва по реда, определен с акта на Министерския съвет по чл. 10, ал. 2 от Закона за българите, живеещи извън Република България, независимо дали са придобили българско гражданство, или имат разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България.
     (5) Броят на студентите, приемани на места, субсидирани от държавата (държавна поръчка), и размерът на таксите за кандидатстване се утвърждават ежегодно от Министерски съвет.
     (6)     Не се предоставя държавна издръжка за обучението на студенти, които се обучават за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен (ОКС), след обучение на място, субсидирано от държавата.
     (7)     Кандидатите, завършили същата или по-висока образователно-квалификационна степен на висше образование на места, субсидирани от държавата (т.нар. „държавна поръчка"), могат да кандидатстват само за места в платена форма на обучение, ако има обявени такива.
     (8) Всеки кандидат-студент има право да кандидатства в МУ-Варна за една или повече специалности, но може да бъде записан за студент само по една специалност. Когато се кандидатства за повече от една специалност, при подаването на документите в състезателния картон специалностите задължително трябва да бъдат подредени по ред на желание, отделно за всяка група специалности.
     (9) Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
1. Имат документ за завършено средно образование, осигуряващо им право да се обучават във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
2. Имат следните оценки в дипломата си за завършено средно образование:
- за направления „Военен лекар" и „Военна медицинска сестра" и специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация", „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Медицински оптик", „Биомедицинска техника и технологии", „Медицинска сестра", „Акушерка", „Кинезитерапия", „Зъботехник", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт",  „Инспектор  по  обществено  здраве",  „Рехабилитатор", „Рентгенов  лаборант" и „Медицински козметик" – оценка по български език и литература от държавен зрелостен изпит.

- за направление „Военен лекар" и специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", когато в дипломата за средно образование липсва оценка по български език и литература от държавен зрелостен изпит, от зрелостен изпит по български език и литература или от зрелостен изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература – оценки по биология и химия от държавен зрелостен изпит, а ако липсват такива, оценки от курса на обучение по тези предмети.

3. Не са осъдени с влязла в сила присъда „лишаване от свобода".
4. За кандидатстване за направления „Военен лекар" и „Военна медицинска сестра":
- да са годни за военна служба;
- да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;
- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение";
- да са психологично пригодни за военна служба;
- към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години за направление „Военен лекар" и от 28 години за направление „Военна медицинска сестра". 
      (10)   Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

      (11) При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.   
     (12) Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатът може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и по реда на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. В този случай при образуването на състезателния бал се включва оценката от удостоверението по чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
     (13) За кандидат-студенти, завършили средно образование в чужбина, които кандидатстват за направление „Военна медицинска сестра" и специалностите „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Медицински оптик", „Биомедицинска техника и технологии", „Медицинска сестра", „Акушерка", „Кинезитерапия", „Зъботехник", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик", балообразуваща е оценката от дипломата за средно образование от ДЗИ по официалния език на държавата, в която дипломата е издадена, а при липса на такава – оценката от курса на обучение. Тези кандидати имат право да бъдат записани за студенти само след успешно полагане на изпит за владеене на български език или преминат подготвителен курс по български език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ-Варна, или след представяне на свидетелство за езикова компетентност по български език – ниво не по-ниско от В2.
     (14)  Когато в дипломата за средно образование няма посочен среден успех, то той се удостоверява с отделен документ, издаден от средното училище, в което е придобито образованието.
     (15) Право да кандидатстват за обучение на места, субсидирани от държавата, за ОКС „магистър" по специалността „Здравен мениджмънт" имат лица, придобили ОКС „бакалавър" по същата специалност с успех от дипломата не по-нисък от „добър".
     (16) Право да кандидатстват за обучение за ОКС „магистър" по специалността „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи" имат лица със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър", които са придобили полувисше образование (тригодишен курс на обучение), ОКС „професионален бакалавър по …" или по-висока ОКС по  специалност от професионално направление „Здравни грижи".
     (17) Право да кандидатстват за обучение за ОКС „магистър" по специалността „Здравен мениджмънт" имат лица, които са придобили ОКС „бакалавър" или „магистър" със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър".
     (18) Право да кандидатстват за обучение за ОКС „магистър" по специалността „Фармацевтичен мениджмънт и грижи" имат лица със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър", които са:
1. придобили полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или ОКС „професионален бакалавър" по специалността „Помощник-фармацевт", или по-висока ОКС по специалност от професионално направление „Здравни грижи";
 2. придобили ОКС „бакалавър" или „магистър" от друго професионално направление.
    (19) Право да кандидатстват за обучение за ОКС „магистър" по специалността „Оптометрист" имат лица, придобили ОКС „професионален бакалавър" по специалността „Медицински оптик" със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър".
    (20) За обучение по специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър", могат да кандидатстват лица, които са придобили ОКС „професионален бакалавър по ..." или приравнено към него полувисше образование по специалност от професионално направление „Здравни грижи".
    (21) Право да кандидатстват за обучение за придобиване на ОКС „магистър" по специалност „Управление на здравните грижи" имат лица със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър", които са:
1. придобили ОКС „бакалавър" по същата специалност;
2. придобили ОКС „бакалавър" по специалност „Медицинска сестра" или „Акушерка";
3. придобили специалност от професионално направление „Здравни грижи" на ОКС „професионален бакалавър по..." и една от специалностите „Социални дейности", „Социална педагогика", „Социален мениджмънт" или „Здравен мениджмънт" на ОКС „бакалавър".
   (22) Право да кандидатстват за специалността „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", ОКС „магистър", имат имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са:

1. придобили полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или ОКС „професионален бакалавър" по специалността „Рехабилитатор" от професионално направление „Здравни грижи";
2. придобили ОКС „бакалавър" или „магистър" по специалността „Кинезитерапия" от професионално направление „Обществено здраве"
3. придобили ОКС „бакалавър" или „магистър" от област на висшето образование „7. Здравеопазване и спорт", с професионален практически опит в областта.
    (23) Право да кандидатстват за специалността „Опазване и контрол на общественото здраве", ОКС „магистър", имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са:
1. придобили полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или ОКС „професионален бакалавър" по специалност от професионално направление „Здравни грижи";
 2. придобили висше образование в ОКС „бакалавър" или „магистър".  
    (24) Право да кандидатстват за специалността „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", ОКС „магистър", имат лица със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър", които са:
1. придобили полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или ОКС „професионален бакалавър" по специалността „Рентгенов лаборант" от професионално направление „Здравни грижи";
2.  придобили висше образование в ОКС „бакалавър" или „магистър".

    (25) Право да кандидатстват за обучение по специалността „Клинична логопедия", ОКС „магистър" имат лица със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър", които са придобили ОКС „бакалавър" и/или „магистър" по специалността „Логопедия" от професионално направление „Обществено здраве".
   (26) Право да кандидатстват за специалността „Козметология", ОКС „магистър", имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са придобили ОКС „бакалавър" или „магистър" в области на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; 3. Социални, стопански и правни науки; 4. Природни науки, математика и информатика; 5. Технически науки; 7. Здравеопазване и спорт.
    (27) Право да кандидатстват за специалността „Трансфер на технологии и иновации във фармацията", ОКС „магистър", имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са придобили ОКС „бакалавър" или „магистър" в области на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; 3. Социални, стопански и правни науки; 4. Природни науки, математика и информатика; 5. Технически науки; 7. Здравеопазване и спорт.    

   (28) Право да кандидатстват за специалността „Електронни и информационни технологии в здравеопазването“, ОКС „магистър“, имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър“, които  са:

1. придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от професионални направления 5.2 Електротехника, електроника и автоматика и 5.3 Комуникационна и компютърна техника – за обучение по специалността със срок една година;

2. придобили висше образование в ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от професионални направления, различни от посочените по т.1 – за обучение по специалността със срок от две години.

   (29) Завършилите само ОКС „професионален бакалавър по...“ нямат право да кандидатстват за специалности с ОКС „магистър" от друго професионално направление.

​​​