Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Често задавани въпроси

​​

Уважаеми кандидат-студенти, тук можете да намерите отговори на най-често задаваните въпроси относно кандидатстването в Медицински университет – Варна.

Ако не намирате отговор на Вашия въпрос по-долу, моля, свържете се с нас на e-mail: ksk@mu-varna.bg или на телефони 052/677013, 677014, 677015 и 677060 (последният телефонен номер е активен само по време на приема на документи).

​     ВЪПРОС: Ще кандидатствам за специалностите от Медицинския колеж, както и за „Медицинска сестра" и „Акушерка". Мога ли да се явя на предварителен изпит?

Отговор: Предварителни изпити в МУ-Варна за учебната 2020/2021 година няма да бъдат провеждани. 


ВЪПРОС: Подадох документи си за участие в предварителните изпити за специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация" и направление „Военен лекар", които в последствие бяха отменени. Мога ли да използвам заплатената такса за редовните изпити и как?

Отговор: Кандидат-студентите, които са подали документи за участие в предварителните изпити могат да използват отново документа, доказващ заплатената от тях сума, тъй като сумата не е използвана и ще важи за редовните изпитни дати. Документът ще трябва да се прикачи отново в личния профил за кандидатстване в МУ-Варна от тук. Всички необходими бланки ще се попълват директно в регистрационната форма, като не е нужно да прикачвате заявление и декларация за лични данни, а единствено диплома за завършено средно образование или служебна бележка/удостоверение (само за завършващите през настоящата учебна година, които нямат издадени дипломи до крайния срок за подаване на документи). Изтеглете примерен образец на удостоверение/служебна бележка от тук.


ВЪПРОС: Какви са начините за подаване на документи за кандидатстване?

 

Отговор: Документи за кандидатстване за учебната 2020/2021 година можете да подадете единствено онлайн, чрез сайта на МУ-Варна – от тук


ВЪПРОС: Откъде могат да се закупят кандидатстудентските издания за подготовка?

 


Отговор: Информация за изданията „Справочник за прием на студенти в МУ-Варна“ и сборниците за подготовка по биология и химия можете да намерите тук.

ВЪПРОС: Могат ли документи за кандидатстване да се подават на място в МУ-Варна или в други градове? (например центрове за прием на документи)?

Отговор: Медицински университет – Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи, както във Варна, така и в останалите градове в страната.

Документи за кандидатстване се подават само онлайн, чрез сайта на университета – от тук


ВЪПРОС: Необходимо ли е кандидат-студентът лично да се запише за студент?


Отговор: В случай, че кандидат-студентът не може да присъства лично за записването му за студент в МУ-Варна е необходимо представянето на нотариално заверено пълномощно – издава се за лицето, което ще осъществи процедурата по записване, при спазване на сроковете за съответното класиране


ВЪПРОС: Може ли да се кандидатства за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" или за някоя от специалностите в Медицинския колеж с оценката от ДЗИ (Държавен зрелостен изпит) по биология, без да се полага приемен изпит?

Отговор: Не, не е възможно. Съгласно Правилника за прием на студенти в Медицински университет – Варна, кандидатстването за тези специалности е чрез конкурсен изпит тест по биология. Единствено за специалностите „Здравен мениджмънт" (бакалавър), "Логопедия" и „Медицински оптик" се кандидатства без конкурсен изпит, с оценката по биология от дипломата за средно образование и удвоената оценка по български език и литература от ДЗИ (при неположени държавни зрелостни изпити се вземат оценките от курса на обучение).


ВЪПРОС: Имам завършено висше образование за степен "бакалавър" – държавна поръчка. Мога ли да кандидатствам за специалностите „Медицинска сестра", „Помощник-фармацевт" или „Рехабилитатор" по държавна поръчка?

Отговор: Съгласно Закона за висшето образование чл. 91, ал. 5 т. 2 и Правилника за прием на студенти в Медицински университет – Варна, всички кандидат-студенти подписват декларация, че не са придобили и в момента не се обучават за придобиване на същата или по-висока образователно-квалификационна степен в друго висше учебно заведение или в МУ-Варна, на място, субсидирано от държавата. Във връзка с тези ограничения Вие не можете да се обучавате отново по държавна поръчка.


ВЪПРОС: Имам завършено висше образование за степен "магистър" – платено обучение. Мога ли да кандидатствам по държавна поръчка за същата степен за някоя от специалностите „Медицина", „Дентална медицина" или „Фармация"?

 Отговор: Да, съгласно Закона за висшето образование Вие можете да се обучавате по държавна поръчка, тъй като до момента за Вашето обучение не са били отпускани средства от държавния бюджет. 


ВЪПРОС: Мога ли да кандидатствам в класирането с оценка от положен приемен изпит в друго висше училище?

Отговор: Не, не е възможно. За да се участва в класирането за дадена специалност е необходимо успешно да се положат съответните конкурсни изпити в Медицински университет – Варна.

 

ВЪПРОС: Трябва ли да държа матура по предметите от които се образува бала?

Отговор: Не, няма такова задължително условие.


ВЪПРОС: Коя от оценките в дипломата за средно образование се взема при формирането на бала, когато по балообразуващ предмет е положен и държавен зрелостен изпит?


Отговор: Когато в дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по балообразуващите предмети, от които едната е от зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за окончателна се смята оценката от зрелостния изпит. Оценките от задължително избираеми дисциплини (ЗИД) и свободно избираеми дисциплини (СИД) не са балообразуващи.


ВЪПРОС: Заплащането на таксите за кандидатстване само по банков път ли може да се извърши? Възможно ли е да се плати онлайн?


Отговор: Освен чрез превод по банковата сметка на МУ-Варна в:
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна, 
                BIC: STSABGSF
                IBAN: BG24STSA93003100040700

можете да заплатите таксите и чрез ePAY.bg или Easy Pay – за повече информация относно плащането е необходимо да следвате инструкциите в системата за онлайн регистрация. 


ВЪПРОС: Какви са сроковете за подаване на документи за кандидатстване?

 

Отговор: Сроковете за подаване на документи може да видите тук.  


ВЪПРОС: Дипломата ми за средно образование няма да е издадена до крайния срок за подаване на документи. Какво трябва да направя за да кандидатствам в МУ-Варна без диплома?

Отговор: Завършилите през настоящата учебна година, които не са получили своите дипломи за средно образование, преди изтичане на срока за подаване на документи, представят удостоверение или служебна бележка от училището, включваща задължително следната информация:

- балообразуващите оценки за съответната специалност от дипломата;

- оценките от всички държавни зрелостни изпити, на които са се явили;

- изходящ номер, подпис и печат на училището.

Тези кандидат-студенти се задължават непосредствено след издаването на дипломата за средно образование да я представят в МУ-Варна. Изтеглете примерен образец на удостоверение/служебна бележка от тук.

 

ВЪПРОС: Приемате ли студенти с диплома за средно образование от чужбина в Медицински университет?
Ако да, как точно?

Отговор: Според Правилника за прием на студенти в Медицински университет – Варна:  Лицата, завършили средното си образование в друга държава имат право да кандидатстват в МУ-Варна само след признаване на средното им образование в съответствие с чл.165 от Закона за предучилищното и училищното образование, което удостоверяват със съответния документ. Тези лица представят допълнително и документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища и университети на държавата, в която е завършено средното образование.


ВЪПРОС: Как мога да разбера в коя зала ще се проведат приемните изпити?


Отговор: В деня преди всеки един от изпитите на сайта на МУ-Варна (www.mu-varna.bg) ще бъде публикувано разпределението по зали и сгради. Ще бъде представена онлайн карта с точна визуализация на всяка сграда и филиалите, където ще се проведат изпитите. 

 ВЪПРОС: Къде мога да разбера дали съм приет в МУ-Варна? Как става самото класиране и как да се запиша за студент?


Отговор: Кандидат-студентите сами проверяват резултатите от изпитите и всички класирания. За всички специалности резултатите и класиранията се обявяват на информационните табла на университета и на интернет страницата на МУ-Варна: www.mu-varna.bg. Кандидат-студенти, които имат слаба оценка по един или два от конкурсните изпити, не формират бал и не участват в класиране, включително и тези по чл. 68, ал. 3 от ЗВО. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата желани специалности, като водещ е състезателният бал. Кандидат-студенти се приемат до запълване на всички места по ред, съгласно последното обявено класиране. Класирането на кандидат-студентите по държавна поръчка и на кандидат-студентите за платено обучение се извършва поотделно. Кандидат-студентите по чл. 68, ал. 3 от ЗВО (кръгли сираци, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, майки с три и повече деца, военноинвалиди и военнопострадали), които успешно са участвали в конкурсните изпити, се приемат в рамките на утвърдените бройки. Тези кандидати ползват предимство за прием в рамките на утвърдените бройки за професионалното направление, ако състезателният им бал е не по-нисък от 0,5 от последния класиран. Кандидати по условията на чл. 68, ал. 3, т. 6 от ЗВО (близнаци), кандидатствали едновременно в една и съща специалност и успешно издържали изпитите, се класират в рамките на утвърдения брой места за специалността, когато единият от тях е приет на общо основание по бал. При еднакъв бал и ред на посочените от кандидата желани специалности – предимство има кандидатът с по-висока оценка от конкурсния изпит по биология, а за специалност „Зъботехник" – от конкурсния изпит по моделиране. За специалностите без конкурсен изпит „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия" и „Медицински оптик" предимство има кандидатът с по-високата оценка по български език и литература от дипломата. За магистърските специалности без конкурсен изпит: „Здравен мениджмънт", „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Оптометрист" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи"  предимство има кандидатът с по-висок среден успех от курса на обучение от дипломата за висше образование. За специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър" и „магистър") предимство има кандидатът с по-висока оценка от писмения конкурсен изпит.

Записването се извършва след издаване на заповед на Ректора, в която са посочени лицата, които следва да бъдат записани като студенти съгласно изготвеното класиране по специалности, срок и място за записване и други условия. Студентът се счита за записан и придобива статут на действащ студент в Медицински университет – Варна след вписването му в регистрационната книга на съответния факултет/колеж/филиал, при което получава факултетен номер, и след представяне на всички документи за съответната специалност.

Всички класирани не по първо желание студенти са длъжни:

1. Ако класирането ги удовлетворява – да осъществят процедурата на записване, описана в предходния член, което се счита за окончателно и без право на участие в следващи класирания.

2. Ако класирането не ги удовлетворява – за участие в следващо класиране (до трето включително за конкретната група специалности) кандидат-студентите подават заявление за прекласиране, което получават от съответния деканат/колеж/филиал и го депозират там (лично или с нотариално заверено пълномощно от друго лице) в срок, определен в заповедта на Ректора. В противен случай губят право за участие в следващо класиране.

Приетите за студенти във всяко класиране, които не са се записали в определените със заповед на Ректора срокове или не са подали заявления за прекласиране по предходния член, губят правата си.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявления за участие в следващите класирания.