Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Често задавани въпроси


(за учебната 2022/2023 г.)


​​
Уважаеми кандидат-студенти, тук можете да намерите отговори на най-често задаваните въпроси относно кандидатстването в Медицински университет – Варна.
Ако не намирате отговор на Вашия въпрос по-долу, моля, свържете се с нас на e-mail: ksk@mu-varna.bg или на телефони 052/677013, 677014, 677015, 677059 и 677060 (последните два телефонни номера са активни само по време на кампанията по прием на документи и класиране).


ВЪПРОС: Бих искал да кандидатствам в МУ-Варна по специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация. Какви са промените, които влизат в сила за кандидатите за учебната 2022/2023 г.?
 
Отговор:
Отговори на най-често задаваните въпроси и информация за кандидатстването по тези специалности, която е актуална за учебната 2022/2023 г. можете да видите тук.   
ВЪПРОС: Ще кандидатствам за специалностите от Медицинския колеж, както и за „Медицинска сестра" и „Акушерка". Мога ли да се явя на предварителен изпит?

Отговор: Предварителен изпит по биология в МУ-Варна се провежда само за кандидат-студенти по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”. Оценката от него не е балообразуваща при кандидатстване за други специалности.

ВЪПРОС: Оценките от предварителните или от редовните изпити са балообразуващи за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и направление „Военен лекар“?
 
Отговор: Съгласно Правилника за прием на студенти в Медицински университет – Варна, кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете. Това важи и за кандидат-студентите по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.
 
ВЪПРОС: Доволен съм от оценките си на предварителните изпити. Трябва ли да подавам някакви документи и да се явявам на изпити отново?
 
Отговор: Ако желаете да използвате оценките си от предварителните изпити и няма да се явявате на редовни такива, единственото, което трябва да направите е да подадете документи за кандидатстване. Необходимо е да попълните формуляр за кандидатстване, директно в регистрационната форма за онлайн кандидатстване. Не забравяйте, че е необходимо да прикачите и дипломата си за средно образование. В този случай не се дължат кандидатстудентски такси.
Ако не сте доволни от оценка/и от предварителните изпити можете да се явите отново на редовната сесия, като отново трябва да заплатите съответната такса за явяване на тях.
 
ВЪПРОС: Имам завършено средно образование. Мога ли да се обучавам задочно по някоя от специалностите в МУ-Варна?
 
Отговор: През учебната 2022/2023 г. можете да кандидатствате за обучение в задочна форма единствено за специалността „Биомедицинска техника и технологии". Повече информация за специалността можете да намерите тук. Сроковете за подаване на документи можете да видите тук.    
 
ВЪПРОС: Какви са начините за подаване на документи за кандидатстване?
 
Отговор: Документи за кандидатстване можете да подадете единствено онлайн, чрез сайта на МУ-Варна – от тук.

ВЪПРОС: Откъде могат да се закупят кандидатстудентските издания за подготовка?

Отговор: Информация за изданията „Справочник за прием на студенти в МУ-Варна“ и сборниците за подготовка по биология и химия можете да намерите тук.

ВЪПРОС: Могат ли документи за кандидатстване да се подават на място в МУ-Варна или в други градове? (например центрове за прием на документи)?

Отговор: Медицински университет – Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи, както във Варна, така и в останалите градове в страната.
Документи за участие в предварителните изпити и за кандидатстване се подават само онлайн, чрез сайта на университета – от тук

ВЪПРОС: Необходимо ли е кандидат-студентът лично да се запише за студент?

Отговор: В случай, че кандидат-студентът не може да присъства лично за записването му за студент в МУ-Варна е необходимо представянето на нотариално заверено пълномощно – издава се за лицето, което ще осъществи процедурата по записване, при спазване на сроковете за съответното класиране.

ВЪПРОС: Може ли да се кандидатства за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" или за някоя от специалностите в Медицинския колеж с оценката от ДЗИ (Държавен зрелостен изпит) по биология, без да се полага приемен изпит?

Отговор: Не, не е възможно. Съгласно Правилника за прием на студенти в Медицински университет – Варна, кандидатстването за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ е чрез конкурсен изпит тест по биология. Единствено за специалностите „Здравен мениджмънт” (бакалавър), „Логопедия”, „Медицински оптик” и „Биомедицинска техника и технологии“ се кандидатства без конкурсен изпит – с оценките по български език и литература от ДЗИ (държавен зрелостен изпит) и средния успех от дипломата за средно образование.

ВЪПРОС: Имам завършено висше образование за степен "бакалавър" – държавна поръчка. Мога ли да кандидатствам за специалностите „Медицинска сестра", „Помощник-фармацевт" или „Рехабилитатор" по държавна поръчка?

Отговор: Съгласно Закона за висшето образование чл. 91, ал. 5 т. 2 и Правилника за прием на студенти в Медицински университет – Варна, всички кандидат-студенти подписват декларация, че не са придобили и в момента не се обучават за придобиване на същата или по-висока образователно-квалификационна степен в друго висше учебно заведение или в МУ-Варна, на място, субсидирано от държавата. Във връзка с тези ограничения Вие не можете да се обучавате отново по държавна поръчка.

ВЪПРОС: Имам завършено висше образование за степен "магистър" – платено обучение. Мога ли да кандидатствам по държавна поръчка за същата степен за някоя от специалностите „Медицина", „Дентална медицина" или „Фармация"?

 Отговор: Да, съгласно Закона за висшето образование Вие можете да се обучавате по държавна поръчка, тъй като до момента за Вашето обучение не са били отпускани средства от държавния бюджет за придобиването на образователно-квалификационна степен „магистър“.

ВЪПРОС: Мога ли да кандидатствам в класирането с оценка от положен приемен изпит в друго висше училище?

Отговор: Не, не е възможно. За да се участва в класирането за дадена специалност е необходимо успешно да се положат съответните конкурсни изпити в Медицински университет – Варна.

ВЪПРОС: Възможно ли е за учебната 2022/2023 г. да се кандидатства с диплома за средно образование, издадена през предходни години или е задължително ученикът да е учил по новата учебна програма?

Отговор: В МУ-Варна могат да кандидатстват лица, които имат документ за завършено средно образование, осигуряващо им право да се обучават във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование, независимо от година му на издаване.


ВЪПРОС: Коя от оценките в дипломата за средно образование се взема при формирането на бала, когато по балообразуващ предмет е положен и държавен зрелостен изпит?

Отговор: Когато в дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по балообразуващите предмети, от които едната е от зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за окончателна се смята оценката от зрелостния изпит. Оценките от задължително избираеми дисциплини (ЗИД) и свободно избираеми дисциплини (СИД) не са балообразуващи.

ВЪПРОС: Заплащането на таксите за кандидатстване само по банков път ли може да се извърши? Възможно ли е да се плати онлайн?

Отговор: Освен чрез превод по банковата сметка на МУ-Варна в:
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна, 
                BIC: STSABGSF
                IBAN: BG24STSA93003100040700
можете да заплатите таксите и чрез ePAY.bg или Easy Pay – за повече информация относно плащането е необходимо да следвате инструкциите в системата за онлайн регистрация. 

ВЪПРОС: Какви са сроковете за подаване на документи за кандидатстване?
 
Отговор: Сроковете за подаване на документи може да видите тук.  

ВЪПРОС:  Дипломата ми за средно образование няма да е издадена до крайния срок за подаване на документи. Какво трябва да направя за да кандидатствам в МУ-Варна без диплома?

Отговор: Завършилите през настоящата учебна година, които не са получили своите дипломи за средно образование до 1-2 дни преди изтичане на срока за подаване на документи, представят сканиран оригинал на удостоверение или служебна бележка от училището, включваща задължително следната информация:
- балообразуващите оценки за съответната специалност от дипломата;
- оценките от всички държавни зрелостни изпити, на които са се явили;
- изходящ номер, подпис и печат на училището.
Тези кандидат-студенти се задължават непосредствено след издаването на дипломата за средно образование да я представят в МУ-Варна при поискване.

 ВЪПРОС: Приемате ли студенти с диплома за средно образование от чужбина в Медицински университет? Ако да, как точно?

Отговор: Според Правилника за прием на студенти в Медицински университет – Варна:  Лицата, завършили средното си образование в друга държава, имат право да кандидатстват в МУ-Варна само след признаване на средното им образование в съответствие с чл. 165 от Закона за предучилищното и училищното образование, което удостоверяват със съответния документ. Тези лица представят допълнително и документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища и университети на държавата, в която е завършено средното образование. Документите, издадени в чужбина, трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени (не се прилага за документи, издадени в Република България). При липса на такива разпоредби документите се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

ВЪПРОС: Приемате ли чужденци за обучение на български език? Ако да, кои точно?

Отговор: Според Правилника за прием на студенти за обучение в МУ-Варна се приемат кандидати, които са:
1.  български граждани;
2.  чужденци, със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
3.  лица с двойно гражданство, едното от които е българско;
4.  граждани на държави, членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;
5. лица със статут на бежанци, удостоверен с документ, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет;
6.  от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.
Кандидатите, които нямат българско гражданство, прикачват и сканиран документ за самоличност при кандидатстването.
В МУ-Варна могат да кандидатстват за обучение и чуждестранни граждани, извън горепосочените. Условията и редът за приемането им като студенти е в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с ПМС №79 от 9.05.2000 г., обн. ДВ, бр. 40 от 16.05.2000 г., и Правилника за прием в англоезични програми на обучение и прием на чуждестранни граждани в Медицински университет – Варна.

ВЪПРОС: Как мога да разбера в коя зала ще се проведат приемните изпити?

Отговор: В деня преди всеки един от изпитите на сайта на МУ-Варна (www.mu-varna.bg) ще бъде публикувано разпределението по зали и сгради. Ще бъде представена онлайн карта с точна визуализация на всяка сграда и филиалите, където ще се проведат изпитите. 

ВЪПРОС: Къде мога да разбера дали съм приет в МУ-Варна? Как става самото класиране и как да се запиша за студент?

Отговор: Кандидат-студентите сами проверяват резултатите от изпитите и всички класирания. За всички специалности резултатите и класиранията се обявяват на информационните табла на университета на интернет страницата на МУ-Варна: www.mu-varna.bg. Кандидат-студенти, които имат слаба оценка по един или два от конкурсните изпити, не формират бал и не участват в класиране, включително и тези по чл. 68, ал. 3 от ЗВО. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата желани специалности, като водещ е състезателният бал. Кандидат-студенти се приемат до запълване на всички места по ред, съгласно последното обявено класиране. Класирането на кандидат-студентите по държавна поръчка и на кандидат-студентите за платено обучение се извършва поотделно. Кандидат-студентите по чл. 68, ал. 3 от ЗВО (кръгли сираци, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, майки с три и повече деца, военноинвалиди и военнопострадали), които успешно са участвали в конкурсните изпити, се приемат в рамките на утвърдените бройки. Тези кандидати ползват предимство за прием в рамките на утвърдените бройки за професионалното направление, ако състезателният им бал е не по-нисък от 0,5 от последния класиран. Кандидати по условията на чл. 68, ал. 3, т. 6 от ЗВО (близнаци), кандидатствали едновременно в една и съща специалност и успешно издържали изпитите, се класират в рамките на утвърдения брой места за специалността, когато единият от тях е приет на общо основание по бал. При еднакъв бал и ред на посочените от кандидата желани специалности – предимство има кандидатът с по-висока оценка от конкурсния изпит по биология, а за специалност „Зъботехник" – от конкурсния изпит по моделиране. За специалностите без конкурсен изпит „Здравен мениджмънт“ (ОКС „бакалавър“), „Логопедия“, „Медицински оптик“ и „Биомедицинска техника и технологии“ предимство има кандидатът с по-високата оценка по български език и литература от дипломата за средно образование. За магистърските специалности без конкурсен изпит: „Здравен мениджмънт", „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Оптометрист", „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", „Клинична логопедия“, „Козметология“ и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“ предимство има кандидатът с по-висок среден успех от курса на обучение от дипломата за висше образование. За специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър" и „магистър") предимство има кандидатът с по-висока оценка от писмения конкурсен изпит.
Записването се извършва след издаване на заповед на Ректора, в която са посочени лицата, които следва да бъдат записани като студенти съгласно изготвеното класиране по специалности, срок и място за записване и други условия. Студентът се счита за записан и придобива статут на действащ студент в Медицински университет – Варна след вписването му в регистрационната книга на съответния факултет / колеж / филиал, при което получава факултетен номер, и след представяне на всички документи за съответната специалност.
Всички класирани не по първо желание студенти са длъжни:
1. Ако класирането ги удовлетворява – да осъществят процедурата на записване, описана по-горе, което се счита за окончателно и без право на участие в следващи класирания.
2. Ако класирането не ги удовлетворява – за участие в следващо класиране (до трето включително за конкретната група специалности) кандидат-студентите подават онлайн чрез личната си електронна поща заявление за прекласиране, в срок определен в заповедта на Ректора. В противен случай губят право за участие в следващо класиране.
Приетите за студенти във всяко класиране, които не са се записали в определените със заповед на Ректора срокове или не са подали заявления за прекласиране, губят правата си.
Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявления за участие в следващите класирания.