Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Направление „Военна медицинска сестра“

   Mедицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна (МУ-Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ), предлага възможност за обучение по направление „Военна медицинска сестра“, което съчетава обучение по специалност „Медицинска сестра“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и военна специалност „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ с четвърта степен на професионална квалификация.
   Обучението е в редовна форма и се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ. След завършване на пълния четиригодишен курс на обучение студентите получават образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ от МУ-Варна и четвърта степен на професионална квалификация по военна специалност „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ в Професионалния старшински колеж на ВВМУ. 
   Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни членки на НАТО.
   Обучението по специалност „Медицинска сестра“ е в редовна форма с продължителност четири години и се провежда по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания за специалността и на съвременните международни стандарти. Бакалавърската програма предоставя специфични знания, умения и компетентности за изпълнение на самостоятелни или във взаимодействие с лекар дейности в различни сектори на здравеопазването, прилагайки комплексни грижи за физическото, психическото и социалното здраве.Предимства:

 • Без такси за обучение и в двата университета.
 • Паралелно с придобиването на ОКС „бакалавър" по гражданска специалност „Медицинска сестра" се придобива и военна специалност „Медицинско осигуряване на въоръжените сили" с четвърта степен на професионална квалификация.
 • Гарантирана реализация след завършване с договор за работа – 10 години.

Процедура за кандидатстване и полагане на конкурсни изпити

     Кандидат-студентите за направление „Военна медицинска сестра" трябва да отговарят на следните условия:

 • да имат документ за завършено средно образование, осигуряващо им право да се обучават във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
 • да имат оценка по български език и литература от държавен зрелостен изпит в дипломата си за средно образование (при образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема  оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература; за кандидат-студенти, завършили средно образование в чужбина, балообразуваща е оценката от дипломата за средно образование от ДЗИ по официалния език на държавата, в която дипломата е издадена, а при липса на такава – оценката от курса на обучение);
 • да не са осъдени с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“;
 • да са годни за военна служба;
 • да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;
 • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
 • да са психологично пригодни за военна служба;
 • към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 28 години.
            
Документи за кандидатстване се приематт:

- онлайн чрез сайта на МУ-Варна – www.mu-varna.bg и сайта на ВВМУ – www.naval-acad.bg

Необходими документи:

           - За специалност „Медицинска сестра": вижте тук.

           - За военна специалност „Медицинско осигуряване на въоръжените сили":

 1. Заявление до Началника на ВВМУ – по образец от ВВМУ;
 2. Копие от дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) – 2 бр. (оригиналът се носи за сверяване при подаване на документите);
 3. Заявление по образец от ВВМУ за участие в кампаниите за ранен прием;
 4. Автобиография в свободен текст – 2 броя;
 5. Удостоверение от Областния център за психично здраве за липса на психични заболявания – оригинал и копие;
 6. Декларация, че не са осъждани и срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер – по образец от ВВМУ;
 7. Декларация, че не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение" – по образец от ВВМУ;
 8. Състезателен картон – по образец от ВВМУ;
 9. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско – по образец от ВВМУ;
 10. Декларация по чл.74, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – по образец от ВВМУ;
 11. Декларация, че не се обучават по държавна поръчка в друго държавно висше училище – по образец от ВВМУ;
 12. Декларация, че са съгласни ВВМУ да обработва предоставените им лични данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни във връзка с обучението им – по образец от ВВМУ;
 13. Лична амбулаторна карта за здравословно състояние с отразена актуална етапна епикриза от личния лекар и документ, отразяващ кръвната група.
   Документите по образец от ВВМУ се получават в училището или се свалят от сайта на ВВМУ на адрес: www.naval-acad.bg на страница „Прием".
   Вижте информация за ранното записване за кандидатстване и за редовната кампания във ВВМУ.

     Документите се подават за всяка специалност онлайн и поотделно, съответно чрез сайта на МУ-Варна и на ВВМУ.


Приемни изпити

 • Изпит по биология (в МУ-Варна)
 • Изпит за физическа годност/подготовка (във ВВМУ)
 • Медицинско освидетелстване на годността (във ВВМУ)
 • Оценка на психологичната пригодност (във ВВМУ)

Изпит по биология

Информация за изпита и сборника за подготовка по биология можете да намерите тук


Изпит за физическа годност/подготовка

 

          Оценяването на резултатите се извършва по шестобална система, в съответствие с постигнатите общи резултати от дисциплините от Единния армейски тест. Нормативите за оценяване на изпита за физическа годност може да бъдат открити на сайта на ВВМУ на адрес: www.naval-acad.bg

          Вижте информация за ранното записване за кандидатстване и за редовната кампания.

 

Медицинско освидетелстване на годността

 

       Медицинското освидетелстване на годността за обучение във ВВМУ, извършвано от Функционална военномедицинска комисия – Варна по график. Медицинското освидетелстване завършва с издаване на експертно заключение по годността за обучение във висше военно училище, което може да бъде „годен за обучение във висше военно училище" или „негоден за обучение във висше военно училище". Кандидат, за когото заключението е „негоден за обучение във висше военно училище", отпада от по-нататъшно участие в конкурса.

            Вижте информация за ранното записване за кандидатстване за кандидатстване и за редовната кампания.Оценка на психологичната пригодност

 

          Оценката на психологичната пригодност за обучение във ВВМУ (във ВВМУ) се извършва от комисия по утвърдена методика. Оценяването на резултатите се извършва чрез добавяне на допълнителни единици към състезателния бал, а именно:

 • кандидатите от първа група получават 4 единици към състезателния си бал;
 • кандидатите от втора група получават 3 единици към състезателния си бал;
 • кандидатите от трета група получават 2 единици към състезателния си бал;
 • кандидатите от четвърта група получават 1 единица към състезателния си бал;
 • кандидатите от пета група не получават допълнителни единици към бала си и отпадат от по-нататъшно участие в конкурса за училището.      
       За полагането на изпитите по физическа годност/подготовка, медицинското освидетелстване на годността и оценката на психологичната пригодност трябва да се явите във ВВМУ, като:
         - до един ден преди избраната от вас дата на явяване да се свържете на телефон 0889/044 111 с капитан II ранг Димана Славова (резервен телефон 0889/857131 – старши лейтенант Ивелина Янчева) и да заявите желанието си за явяване, като предоставите телефон за контакт, място на явяване и получите интересуваща Ви информация;
         - да се явите на указаната дата пред централния вход на ВВМУ за провеждане на инструктаж;
     - за живеещите в други градове се организира безплатно настаняване в общежитието на ВВМУ за периода на изпитните сесии. За заявяване на необходимост от настаняване следва да уведомите на посочените по-горе телефони до три дни преди датите на явяване на изпитите.
    Вижте информация за ранното записване за кандидатстване за кандидатстване и за редовната кампания.

          ВАЖНО! Кандидат-студентите за направление „Военна медицинска сестра" могат да участват в класиране и за специалност „Медицинска сестра" с оценката от положения конкурсен изпит по биология, като това желание се посочва предварително – още при подаването на документите за кандидатстване. Класиранията за направление „Военна медицинска сестра" и за специалност „Медицинска сестра" са независими едно от друго, т.е. кандидат-студентите могат да бъдат класирани и за двете специалности едновременно, но могат да се запишат за студенти само по едната. В случай че кандидатите са класирани по едната специалност, която не ги удовлетворява, и решат да не се запишат за нея, отпадат само от класирането за тази специалност, но продължават да участват в класирането за другата.


Класиране и записване


      Класирането за специалността се обявява на интернет страниците на МУ-Варна и ВВМУ.
    Информация за записването ще бъде обявена заедно с класирането, като класираните кандидат-студенти ще бъдат уведомени и по телефона.