Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

“Доставка на апаратура и базово лабораторно оборудване по проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН за Медицински университет Варна“, реф. № 2020-030

12 Юни 2020
Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и сервиз в рамките на гаранционния срок. Доставките се заявяват и конкретизират от Възложителя по вид (търговска номенклатура), комплектация и количества. Апаратурата и лабораторното оборудване са подробно описани в Приложение № 1 Техническа спецификация от Документацията.