Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

 

Поддръжка и профилактика на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2020-026

Уникален номер: 9099312

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за специализирана поддръжка и профилактика на основни модули на изградена софтуерна платформа „е-университет" в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1), наричана за краткост „система".Съгласно конкретните си нужди и финансова обезпеченост, Възложителят си запазва правото да възлага изпълнение на разработване на ...

8 Юни 2020

Извънгаранционно абонаментно обслужване и ремонтни дейности на асансьорни уредби в сгради, находящи се в гр. Варна“ 2020-018

Уникален номер: 9097485

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за извънгаранционно абонаментно обслужване, което включва техническо поддържане и ремонт на асансьорните уредби в сгради, предоставени за управление или ползване на Възложителя, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1).Извънгаранционното абонаментно обслужване на асансьорните уредби включва 24-часово техническо обслужване, п...

20 Март 2020

Избор на изпълнител за извършване на пътнически превози в страната и на международни пътнически превози, за нуждите на МУ – Варна по обособени позиции 2020- 003

Уникален номер: 9095874

Поръчката е за избор на изпълнител за извършване на сухопътен пътнически транспорт с превозни средства - автобуси и микробуси в страната и чужбина - територията на Европейския съюз и извън него, съгласно приложени технически спецификации  (Приложение № 1).  Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва:1. „Превоз на пътници в страната от град Варна“ с прогнозен пробег 17 000 км.;2....

16 Януари 2020

Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, по две обособени позиции” 2020-002

Уникален номер: 9095750

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка и монтаж на климатици за нуждите на Медицински университет-Варна, съгласно приложена техническа спецификация /Приложение № 1 от документацията/. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка и монтаж на климатици нисък клас; 2. Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на климат...

8 Януари 2020

„Доставка на консумативи за офис техника и профилактика”2019- 067

Уникален номер: 9094504

Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка и презареждане на консумативи за офис техника и извършване на профилактика. Предметът на поръчката включва периодични доставки на консумативи (нови или презаредени тонер касети, глави, патрони и др.) и профилактика на принтери, копирни машини, факсове, мултифункционални устройства, при необходимост и по заявка на възложителя и вклю...

13 Ноември 2019

„Абонаментно сервизно обслужване на производствена линия за печат към Издателска дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 2019-061

Уникален номер: 9093873

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за абонаментно сервизно обслужване на производствена линия за печат към Издателска дейност в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1).Абонаментното сервизно обслужване на производствената линия за печат следва да се извършва с оглед непрекъсната и безпроблемна работа на ц...

24 Октомври 2019

Пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна“ 2019-052

Уникален номер: 9092975

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение №1), наричани за краткост „системно администриране“.Съгласно конкретните си нужди и финансова обезпеченост, Възложителят си запазва правото да възлага изпълнение на допълнителни дейнос...

30 Септември 2019

Възстановяване на покрив на сграда „Хранителен блок“, находяща се на територията на УМБАЛ „Св. Марина“-Варна, предоставена за управление на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна" 2019-051

Уникален номер: 9092831

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител на строително–ремонтни работи по възстановяване на покрив на сграда „Хранителен блок“, находяща се на територията на УМБАЛ „Св. Марина“-Варна, предоставена за управление на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Обект на ремонта е плосък покрив, изпълнен с битумна хидроизолация, под която е поставена 10 см топлоизолация....

25 Септември 2019

Доставка на канцеларски материали по чл.12 от ЗОП за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна” 2019-050

Уникален номер: 9092627

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали по чл.12 от ЗОП за нуждите на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, съгласно приложена спецификация. Поръчката включва периодични доставки на стоки предварително заявени от Възложителя и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.

17 Септември 2019

„Лекарствени продукти за хуманна употреба и дентална медицина“2019- 041

Уникален номер: 9091625

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МУ-Варна, наричани в обявата „стоки“ съгласно приложена спецификация (Приложение № 1).  Количеството на лекарствените продукти, се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост, като Възложителят  не се обвързва да изчерп...

20 Август 2019
Страница 1 от 6
​​