Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на консумативи за офис техника и профилактика”2019- 067

13 Ноември 2019
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка и презареждане на консумативи за офис техника и извършване на профилактика. Предметът на поръчката включва периодични доставки на консумативи (нови или презаредени тонер касети, глави, патрони и др.) и профилактика на принтери, копирни машини, факсове, мултифункционални устройства, при необходимост и по заявка на възложителя и включване на офис техника в система за мониторинг. Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни в зависимост от конкретните потребности и финансова възможност на възложителя.