Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Поддръжка и профилактика на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2020-026

8 Юни 2020

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за специализирана поддръжка и профилактика на основни модули на изградена софтуерна платформа „е-университет" в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1), наричана за краткост „система".

Съгласно конкретните си нужди и финансова обезпеченост, Възложителят си запазва правото да възлага изпълнение на разработване на допълнителни функционалности на системата или промени по съществуващите, наричани за краткост в обявата и приложенията към нея „допълнителни доработки".