Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, по две обособени позиции” 2020-002

8 Януари 2020

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка и монтаж на климатици за нуждите на Медицински университет-Варна, съгласно приложена техническа спецификация /Приложение № 1 от документацията/. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка и монтаж на климатици нисък клас; 2. Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на климатици висок клас.

Всеки участник може да подаде оферта за една или всички позиции. Договор за възлагане ще се сключи за всяка една от позициите поотделно. Всеки участник трябва да подаде оферта за всички номенклатури, включени в спецификацията за съответната позиция.