Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Извънгаранционно абонаментно обслужване и ремонтни дейности на асансьорни уредби в сгради, находящи се в гр. Варна“ 2020-018

20 Март 2020


Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за извънгаранционно абонаментно обслужване, което включва техническо поддържане и ремонт на асансьорните уредби в сгради, предоставени за управление или ползване на Възложителя, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 1).

Извънгаранционното абонаментно обслужване на асансьорните уредби включва 24-часово техническо обслужване, профилактика, ремонт - текущ и авариен, демонтаж, доставка и монтаж на нови резервни части и/или консумативи, съдействие при извършване на технически прегледи от органите за технически надзор, почистване на асансьорни шахти, гресиране и смазване на възли и детайли и водене на техническа документация в съответствие с изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА). Поръчката включва и извършване на ремонтни дейности съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1).