Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Лекарствени продукти за хуманна употреба и дентална медицина“2019- 041

20 Август 2019

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МУ-Варна, наричани в обявата „стоки“ съгласно приложена спецификация (Приложение № 1).  Количеството на лекарствените продукти, се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост, като Възложителят  не се обвързва да изчерпи посочената максимално допустима стойност на договора. Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите.