Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна“ 2019-052

30 Септември 2019
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение №1), наричани за краткост „системно администриране“.
Съгласно конкретните си нужди и финансова обезпеченост, Възложителят си запазва правото да възлага изпълнение на допълнителни дейности за подобряване работата и функционирането на Share Point структурата, както и на реализирани проекти върху нея, наричани за краткост „допълнителни дейности“.