Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна ”, в това число специализирани услуги,

9 Март 2016

​​​​свързани с тази дейност”. 2016-013

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и за извършване на специализирани услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 2).


 

Публична покана
10 Март 2016
Документация
10 Март 2016
Протокол
24 Март 2016
Договор ДУ-66/06.04.2016 г.
21 Април 2016
Освободена гаранция за участие
21 Април 2016
Плащане по договор - м. Юни, 2016 г.
20 Юли 2016