Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на реактиви, стъклария и консумативи за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна в изпълнение на проект: „Повишаване капацитета на „Лабораторията по храни и околна среда“ ... продължава в описание

14 Април 2016

продължение от заглавие .... "в Медицински университет – Варна и превръщането й в специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни ресурси и аквакултури“, с включени седем обособени позиции“, реф. №2016-029

Предметът на поръчката е доставка на реактиви, стъклария и консумативи за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна в изпълнение на проект: „Повишаване капацитета на „Лабораторията по храни и околна среда“ в Медицински университет – Варна и превръщането й в специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни ресурси и аквакултури“, с цел осигуряване на възможност за качествено изследване, оценка и прогнозиране на състоянието на околната среда в морските и вътрешните води с подходящи консумативи и инструментариум, приложими за нормалната работа на използваната апаратура, наричани за краткост в документацията за участие "стоки".
Поръчката включва периодични доставки на стоки, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.