Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Изработване на технически проект и осъществяване на авторски надзор за обект: Реконструиране, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради с идентификатори 10135.2556.315.1, 10135.2556.315.2, 10135.2556.315.5, ......продължава в описание,

13 Април 2016

​продължение от заглавие .....10135.2556.315.6 по КК на гр. Варна, находящи се в УПИ IX-315 (ПИ с идентификатор 10135.2556.315), кв. 995, по плана на 5-ти м.р., за  учебна сграда - Симулационен център  на Медицински университет  - Варна“ реф. № 2016-026.

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проектна документация за технически инвестиционен проект (ТИП) и осъществяване на авторски надзор за изграждане на строеж: „Реконструиране, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради с идентификатори 10135.2556.315.1, 10135.2556.315.2, 10135.2556.315.5, 10135.2556.315.6 по КК на гр. Варна, находящи се  в УПИ IX-315 (ПИ с идентификатор 10135.2556.315), кв. 995, по плана на 5-ти м.р., за  учебна сграда - Симулационен център  на Медицински университет  - Варна“, който да съответства на действащите нормативни изисквания за такъв вид сгради.
Цел на проекта е реконструиране, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради 10135.2556.315.1 (сграда на Медицински колеж), 10135.2556.315.2 (физкултурен салон на Медицински колеж), 10135.2556.315.5 (сграда на Факултет по дентална медицина), 10135.2556.315.6 (топла връзка между Физкултурен салон и Медицински колеж)
по КК на гр. Варна, находящи се  в УПИ IX-315 (ПИ с идентификатор 10135.2556.315), кв. 995, по плана на 5-ти м.р. с административен адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 84, за  учебна сграда - Симулационен център  на Медицински университет  - Варна.