Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Изработка и доставка на печатни издания за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна“ 2020-032

12 Юни 2020

Предметът на поръчката е предпечат, печат и довършителни дейности.
Предпечатът включва обработване на текст, изображения, таблици и подготвянето на печатното издание за многотиражно отпечатване (Изготвяне на шаблон за изданието, форматиране на страници, изливане на текст, вмъкване на таблици, схеми и изображения). Възложителят подава идейния проект с необходимата информация относно текст, изображения, съдържание, формат и др. Изпълнителят в определения срок прави предпечатната подготовка на изданието. Готовите файлове се предоставят на Възложителя в редактируем формат.
Задължително изискване на Възложителя е предоставянето на възможност за най-малко две коректури и една пробна разпечатка.

Печатът и довършителните дейности включват цялостното изработване на печатни издания или само печат на отделни части и/или само довършителни дейности с материали и параметри, подробно описани в Технически спецификации (Приложение № 1).