Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Изграждане на учебна сграда – Симулационен център за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“, реф. № 2020-034

12 Юни 2020
Предмет на обществената поръчка е изпълнение на строеж: „Изграждане на учебна сграда - Симулационен център за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, представляваща реконструкция, преустройство, пристрояване, надстрояване и основно обновяване на сгради с идентификатори 10135.2556.315.1, 10135.2556.315.2, 10135.2556.315.5 и 10135.2556.315.6, находящ се в УПИ IX-315 „за Медицински колеж“ (с идентификатори 10135.2556.315) в кв. 995 по плана на 5-ти м. р., бул. „Цар Освободител“ №84, гр. Варна.
Обектът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 3, т. 4 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Видовете и прогнозните количества СМР са описани в Техническата спецификация (Приложение №1 към документацията).