Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Извършване на строително-ремонтни работи на кабинети, учебни зали и общи части в сградата на Медицински колеж-Варна за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“. 2016-024

12 Април 2016

​​​Предметът на настоящата обществена поръчка е: "Извършване на строително-ремонтни работи на кабинети, учебни зали и общи части в сградата на Медицински колеж  - Варна за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. Поръчката не е разделена на обособени позиции. извършване текущ ремонт на помещения в сградата  на Медицински колеж към Медицински университет – Варна, находяща се на бул. „Цар Освободител“ № 84,  гр. Варна.
Четириетажната сграда на Медицински колеж е с идентификатор  10135.2556.315.1 по Кадастралната карта на гр. Варна,  застроена площ 1572 кв. м. и начин на трайно ползване: сграда  за образование.
Ремонтните дейности ще се осъществяват в: коридор на 4-ти етаж; кабинети – 102-103, 210А, 413, 414, 414А, 421, 422, 424, 426 и 432; учебни зали – 212, зала А и зала Б;  специализирани зали – 206, 207 и 208; подготвителни – 323 и 428; лаборатории – 420 и 423; семинарна 429; покрив; тунелна връзка свързваща Медицински колеж и Факултет по фармация; ел. табло на Медицински колеж и съблекалня „Акушерки“. 
Цел на обществената поръчка е да се направи текущ ремонт - премахват се някои неносещи зидове, изграждат се леки преградни стени, подменят се всички инсталации, подменят се всички настилки и врати, боядисване, монтиране на окачени тавани, като се отстранят констатирани проблеми при експлоатация на сградата и се реновират част от помещенията, за да се подобри и осъвремени тяхната функция.
С  ремонта  не се променя ЗП и РЗП на сградата и не се предвиждат фасадни промени.