Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна по тридесет обособени позиции“ 2020-031

12 Юни 2020
Предметът на поръчката е избор на изпълнител/и за доставка, монтаж/въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционен сервиз на лабораторна апаратура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, разделена на тридесет обособени позиции, подробно описани в Приложение №1 Техническа спецификация от документацията.