Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

​​​​Доставка на оборудване за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна 2016-007

18 Февруари 2016

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на кухненско оборудване за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна.​​

Публична покана
22 Февруари 2016
Документация
22 Февруари 2016
Разяснение 023-238/26.02.2016 г.
26 Февруари 2016
Протокол
23 Март 2016
Договор ДДП-19/04.04.2016 г.
5 Април 2016
Освободена гаранция за участие
7 Април 2016
Плащане по договор
3 Май 2016
Частично освободена гаранция за изпълнение
30 Май 2016
Плащане по договор
20 Юни 2016