Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на операционен микроскоп за неврохирургични приложения за нуждите на учебния процес в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна, 2016-025

13 Април 2016

​​​​​Основната цел на поръчката е доставка, монтаж,  въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на операционен микроскоп за неврохирургични приложения за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна, наричано за краткост в документацията за участие "стока". Предложената стока трябва да е нова, неупотребявана, нерециклирана, да не е свалена от производство, да е в производствената листа на производителя (посочен в техническото предложение) към датата на подаване на офертата. Окомплектоването следва да включва всички неоходими кабели, принадлежности и др. за правилната работа и въвеждане в експлоатация.