Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

“Доставка, регистрация, въвеждане в експлоатация и поддръжка на плавателни съдове за практическа база за обучение по Морска медицина и морски спортове в Медицински университет - Варна“

12 Април 2016

​Основната цел на доставката на плавателните съдове, предмет на обществената поръчка, наричани за краткост в документацията за участие „продукти“, е осигуряване на възможност за практическо обучение в областта на морските спортове и за качествено практическо обучение на студентите в направление „Морска медицина“ 2016-023