Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на почистващи консумативи, хигиенни материали, стъклочистачки, почистващи препарати, прахове, дезинфектанти, сапуни и др. за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна” 2016-027

14 Април 2016

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на почистващи консумативи, хигиенни материали, стъклочистачки, почистващи препарати, прахове, дезинфектанти, сапуни и др. за нуждите на МУ-Варна, съгласно приложени спецификации (Приложение № 5). Поръчката е разделена на две обособени позиции.

Публична покана
14 Април 2016
Документация за участие
14 Април 2016
Протокол
17 Май 2016
Освободена гаранция за участие
19 Май 2016
Договор ДДП-32/08.06.2016г.
9 Юни 2016
Договор ДДП-33/08.06.2016г.
9 Юни 2016
Освбодени гаранции за участие
17 Юни 2016
Плащане по договори - м. Юни, 2016 г.
19 Юли 2016