Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Проектиране, разработка, внедряване и гаранционна поддръжка на програмна система за управление на студентски общежития и столове при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“, реф. № 2020-033

12 Юни 2020
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за проектиране, разработка, внедряване и гаранционна поддръжка на програмна система за управление (наричани по долу „система“ или „софтуерен/ия продукт“) на студентски общежития и столове при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1).
С програмната система за управление на студентски общежития и столове се цели подобрение на процеса по настаняване и отчитане на права и задължения на студента, оптимизиране на управлението, контрола и администриране на процеса и информационно обслужване на потребителите, свързана с процеса. Така ще се осигури постоянно повишаване на качеството и удовлетвореността на всички представители на целевите групи от предлаганите услуги.