Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Дейности

​​

1. Сътрудничество с международни организации
 • Установяване на контакти с чуждестранни образователни и научно-изследователски институции, агенции, фондове и др.
 • Установяване и поддържане на контакти с правителствени и неправителствени организации, международни институции, асоциации, фондации и агенции, свързани с международната дейност на МУ – Варна
 • Активно търсене и разпространение на информация относно възможности за партньорства и косорциуми по различни програми и инициативи
2. Сътрудничество с чуждестранни университети
 • Разширяване и поддържане на международните връзки, както и търсене на възможности за академично сътрудничество с чуждестранни университети
 • Изготвяне и подписване на договори и споразумения за международно сътрудничество и партньорства на Медицински университет – Варна​
3. Обмен на студенти, специализанти и докторанти
 • Организиране на летни училища, стажове и клинични практики за студенти, докторанти, специализанти в учебни бази на партньорските университети
 •  Работа в тясно сътрудничество с всички отдели, свързани с организирането, координацията и провеждането на обмен на студенти, специализанти и докторанти
4. Академичен състав – международно сътрудничество и обмен
 • Подпомагане на академичния състав в катедрите при установяването на международни сътрудничества в областта на обучението, научно-изследователската работа, преподавателски и информационен обмен
 • Съдействие на академичния състав и катедрите към МУ-Варна  при изпълнение на дейностите в рамките на двустранни споразумения за акедемично сътрудничество
 • Цялостна организация и координиране на мобилността на студенти, специализанти и докторанти, преподавателски и ​административен персонал с партньорските университети по  програма „ЕРАЗЪМ" 
6. Международно представяне на университета
 • Организация на международни форуми - научни конференции, конгреси, симпозиуми и юбилейни чествания
 • Представяне на международни форуми, изложения и университетски панаири с цел привличане на студенти и популяризиране на обучението в МУ-Варна
 • Поддържане на представителството и участие на МУ – Варна в международните университетски асоциации, в които членува
 • Посещения на гост-лектори от чужбина
 • Участие в организацията на церемонии по връчване на титлата „доктор хонорис кауза"
 • Поддържане на актуална информация в английската версия на интернет страницата на Университета
 • Иницииране и изработване на рекламни материали на МУ – Варна
 • Участие в различни събития за издигане на международния престиж на МУ – Варна​

7. Институционални проекти:

 • Активно проучване на възможности за участие в образователни, културно-исторически, социални и други проекти на международно, национално и местно ниво;
 • Консултиране екипите, подготвящи нови проектни предложения относно необходимите административни документи;
 • Координация на подаването на документите със съответните екипи;
 • Участие в реализирането на дейностите по одобрени проекти – организиране на работни срещи, обучения, семинари и информационни дни;
 • Организиране изготвянето и подписването на договори и споразумения, свързани с институционалните проекти.