Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

За преподаватели


Програма „Еразъм+" дава възможност на преподаватели и служители от висшите училища за преподаване или обучение в друг Европейски университет – партньор по програма „Еразъм+".

Образователната мобилност с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване във висши училища в чужбина.

Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателски и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците под формата на обучение в друго висше училище в чужбина.

 Право на участие в мобилност на персонала по секторна програма „Еразъм" имат всички преподаватели и служители от Медицински университет - Варна, без оглед на тяхната длъжност и научно звание.

Селекцията на се извършва на базата на предоставена от служителя Програма за преподаване/обучение, одобрена от изпращащата и приемащата институция.
Продължителността на мобилността на персонала е от два дни до 2 месеца, с изключение на времето за пътуване. Във всички случаи, преподавателската дейност трябва да съдържа минимум 8 часа преподаване.

Документи за признаване на отпуснат и усвоен грант по мобилност на персонала:

  • Декларация за защита на личните данни на служителя  (по образец);
  • Програма за преподаване / обучение (по образец);
  • Индивидуален договор между изпращащата институция и служителя;
  • Документ, удостоверяващ получаването на гранта (банкови извлечения за осъществени преводи в полза на служителя);

  • Документ от институцията партньор, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум на преподавателя в приемащата институция;

  • Описателен отчет на служителя и он-лайн отчет по формуляр;

  • Документ, удостоверяващ датите на излизане и влизане от страната-домакин (Например -копия на билети, бордни карти, документи за платени нощувки, копие от международния паспорт с датите на влизане и излизане от страната домакин (ако е приложимо) и др.)