Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност


  

               

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

                                                                               


                                 ​


Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-6.004 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда"

 

Проект № BG14MFOP001-6.004-0006-C01„Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда"договор № МДР-ИП-01-13/25.01.2021

 

Основна цел: Оценка на състоянието на морската среда чрез анализ на нивата на приоритетни химични  замърсители и биотоксини в морски организми и води

 

Основни задачи:

 

1.  Мониторинг на приоритетни химически замърсители като устойчиви органични замърсители (УОЗ) и токсични метали в биота (различни видове риби, диви и култивирани  миди).

2.  Определяне на морски биотоксини в планктон, диви и култивирани  миди.

3.  Оценка на състоянието на морската среда по отношение на замърсители с антропогенен и биогенен произход на базата на получените резултати и чрез сравнение с резултати от собствени изследвания.

4.  Оценка на потенциалното влияние на мидените аквакултури и на физико-химични параметри върху състоянието на морската околна среда.

5.  Оценка на безопасността на изследваните видове морски риби и миди, използвани за храна.

6.  Установяване на сътрудничество с научни и обществени организации от страни на Черноморския регион за обмен на информация и споделяне на добри практики.

7.  Повишаване на знанията на обществеността за състоянието на морската среда и въздействието на антропогенните дейности.

 


Видео представяне на проекта

Участие в Европейската седмица на общественото здраве 17-21 май 2021 

Изпълнение на дейностите по проекта

 


Бенефициент: Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

 

Максимален размер на БФП: 245 400 лв, от които 184 050 лв. се осигуряват от Европейски съюз и 61 350 лв. национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България.

 

Период на изпълнение 24 месеца: от 25.01.2021 г. до 25.01.2023 г.

 


----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проектът е финансиран от Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.