Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас


  
  
 

Проект „Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда“ № BG14MFOP001-6.004-0006Проект „Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда" № BG14MFOP001-6.004-0006
Главна цел Оценка на състоянието на морската среда чрез анализ на нивата на приоритетни химични  замърсители и биотоксини в морски организми и води
Договор № МДР-ИП-01-13/25.01.2021
Бенефициент Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Източник на финансиране „Програма за морско дело и рибарство" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Приоритет на ПМДР Приоритет на Съюза 6 „Насърчаване на изпълнението на Интегрираната морска политика"
Период на изпълнение 25.01.2021 г. - 25.01.2023 г.
Продължителност 24 месеца
Максимален размер на БФП 245 400 лв, от които 184 050 лв. се осигуряват от Европейски съюз и 61 350 лв. национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България