Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна обявява прием на документи по трети етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ на МОН

В изпълнение на трети етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти", по която Медицински университет – Варна е бенефициент, Научноизследователския институт към Медицински университет – Варна обявява конкурс за селекция на млади учени и постдокторанти през 2021 г.

1. Млади учени – до 10 години след първа ОКС „Магистър" (вкл. докторанти редовна, задочна или самостоятелна подготовка, които не са защитили докторска степен, ако отговарят на условието за 10-те години след първа ОКС „Магистър"). Предвиждат се месечни възнаграждения в размер не по-нисък от 900 лв. за новоназначени млади учени; и допълнителни месечни възнаграждения за вече назначени в МУ-Варна млади учени не по-ниски от 200 и не по-високи от 500 лв.

2. Постдокторанти – до 5 години след придобиване на първа ОНС „Доктор". Основно месечно възнаграждение не по-ниско от 1500 лв. и не по-високо от 3000 лв.“

Условия за допустимост на кандидатите:

1. Назначените по програмата изследователи трябва да отговарят за целия период на назначението си на дефиницията за „млад учен" или „постдокторант" разписана в Закона за насърчаване на научните изследвания.

  • За дата на придобиване на ОКС „магистър", се счита датата от протокола на държавната изпитна комисия, взела решение за признаване на завършената образователно-квалификационна степен и придобитата професионална квалификация, като номера и датата на този протокол са задължителен реквизит от съдържанието на дипломата, съгласно Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (чл. 4, ал. 2, т. 3, буква ж).
  • За дата на придобиване на докторска степен съгласно Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, чл. 34, ал. 1, образователната и научна степен "доктор" се приема деня, в който дисертационният труд е защитен успешно. Датата се удостоверява с протокола от заседанието на научното жури.

2. Не се допуска срокът на назначение по програмата да бъде по-кратък от 6 месеца.  Не се допуска работното време да бъде по-малко от 4 часа на ден - кандидата трябва да има право да бъде назначен с работно време поне 4 часа дневно.

3. По програмата няма да се назначават участници с договор за извършване на услуга по Закона за задълженията и договорите.

Изследователите имат право да кандидатстват към един от четирите Факултета на МУ-Варна. Размерът на възнагражденията и периодът на получаването им се определят от Комисиите по факултети, след класиране на кандидатите. Документите ще се подават в Научноизследователски институт (стая 107, Ректорат).

 

Срок за кандидатстване: 16:00 ч. на 5 април 2021 г.

 

Описание на програмата


 Документи

________________________________________________________________________


Допълнителна информация относно Програмата може да откриете на: https://www.mon.bg/bg/100542